Romanya

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

romanya

Komşuları
•    Ülke Karadeniz’in batısında yer almaktadır.
•    Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Macaristan, Ukrayna, Moldova ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Akarsular bakımından zengin bir ülkedir.
•    Ülkenin orta kesiminde plato görünümündeki Erdel havzası yer alır.
•    Dağlar bu havzanın etrafında yay şeklinde uzanır.
•    Güney ve batı kesimlerdeki Eflak, doğuda Boğdan ve Dobruca ovaları ve Tuna Deltası başlıca düzlüklerdir.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Doğuda Karadeniz’in etkisiyle daha ılıman bir iklim görülürken iç kesimlerde ve dağlık alanlarda karasal iklim etkilidir.
•    Topraklarının 1/4’ü ormanlıktır. Alçak kesimlerde ise bozkırlar bulunur.

Tarım ve Hayvancılık
•    Topraklarının yaklaşık yarısı tarıma elverişlidir.
•    Yaklaşık nüfusun yarıya yakını geçimin tarımdan sağlar.
•    Çayır ve meralar ülkede geniş yer kapladığı için hayvancılık önemlidir.
•    Balıkçılık, Tuna ve Kardeniz’de yapılır.

Yer altı Kaynakları
•    Yeraltı kaynakları bakımından zengindir.
•    Petrol, doğalgaz ve demir en önemli yer altı kaynaklarıdır. Taşkömürü, linyit, bakır, krom, manganez, kurşun ve çinko çıkartılır.

Endüstri
•    Sanayisi II. Dünya savaşından sonra hızla gelişmiştir.
•    Hammaddenin ve enerjinin yeterli olması sanayinin gelişmesinde önemidir.
•    Makine, metalürji, gıda, petrol, orman ürünleri endüstrisi gelişmiştir.

Turizm ve Ulaşım
•    Turizmi son yıllarda gelişmiş ve dış ticaret açığını Karadeniz kıyılarındaki deniz turizmi ve Karpatlar’daki kış turizmi gelirleriyle kapatmaya çalışmaktadır.
•    Demiryolu ulaşımı ülkede önemli olup karayolu ulaşımı gelişme gösterememiştir.

Türkiye ile İlişkileri
•    Türkiye ile ilişkileri gelişmektedir.
•    Türk azınlıklar 40.000 civarındadır. Daha çok Dobruca’da yaşarlar. Milli benliklerini herhangi bir baskı altında kalmadan koruyabilmektedirler.
•    Romanya Türkiye’ye kereste, makine, kimya ve demir-çelik ürünleri satar. Türkiye’den pamuk, tekstil ve gıda ürünleri satın alır.