Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Geleneksel Doğum Uygulamalarında Doğum Sırasında Anne Ölümlerinin Önlenmesi

Samantha Blackwell was in a coma for more than a month. During that time, she underwent an emergency hysterectomy to stop an infection that had originated in her uterus.
0 242

Bir kadının doğum sırasında ölmesi ailesi için çok yıkıcı bir durumdur. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında küresel anne ölüm oranını 100.000 doğumda 70’in altına düşürülmesi amaçlamaktadır. Ve bu hedefler doğrultusunda hiçbir ülkedeki anne ölüm oranının küresel ortalamanın iki katından fazla olması hedeflenmektedir. Sağlık sistemlerinin zayıf olduğu ve hizmet sunumunun yetersiz olduğu ortamlarda ise giderek daha fazla kadın doğum sırasında geleneksel doğum görevlileri olan ebeleri kullanmaya devam etmektedirler.
Geleneksel doğum görevlileri (ebe) vasıfsızdır, hamilelik veya doğum sırasında anne ölümlerine yol açan komplikasyonları önleyemez veya tedavi edemez. Anne ölümlerini önlemek için her türlü çaba gösterilmelidir. Yapılan nitel araştırmalar metodolojisini kullanır ve kadınların rutin olarak geleneksel doğum görevlilerini kullandığı bir ortamda anne ölümlerini önlemenin zorluklarını tartışmaktadır. Ve kişilerin bazı ülkelerde hala geleneksel doğum görevlilerinin ısrarlarının nedenleri incelemektedir. Aslında bu konudaki çıkmazın çözümü esastır.

Anne Sağlığı

Geleneksel Doğum Uygulamalarında Doğum Sırasında Anne Ölümlerinin ÖnlenmesiAnne sağlığı, kadınların hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemdeki sağlığını ifade eder. Annelik çoğu kez olumlu ve tatmin edici bir deneyim olsa da, çoğu kadın için acı, hastalık ve hatta ölümle ilişkilidir. Anne ölümü, gebelik yaşına ve gebelik yerine bakılmaksızın bir kadının hamilelik sırasında ve doğumdan sonraki 42 gün içindeki ölümüdür. Anne ölüm oranı, 100.000 canlı doğumdaki anne ölümlerinin sayısı iken anne ölüm oranı, üreme çağındaki 100.000 kadın başına anne ölümlerinin sayısıdır. Anne ölüm oranı, dünya çapında her ülkede annelerin doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında sağlık ve güvenliğini iyileştirme çabaları için anahtar bir performans göstergesidir. Tüm anne ölümlerinin% 94’ü gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir.
Yaklaşık 200 milyonluk nüfusuyla Nijerya, Afrika’nın en kalabalık ülkesidir. Nijerya aynı zamanda tüm küresel anne ölümlerinin yaklaşık% 20’sinin gerçekleştiği ülkedir. 2005 ile 2015 yılları arasında Nijerya’da 600.000’den fazla anne ölümünün meydana geldiği tahmin edilmektedir. Dünya çapında anne ölümlerinin azaltılmasını sağlamak için Nijerya’da anne ölümlerinin azaltılması ile mücadele edilmelidir.
2030 sürdürülebilir kalkınma gündemi aracılığıyla dünyayı dönüştürmeyi amaçlayan sürdürülebilir kalkınma hedefleri (SKH’ler), 169 hedefe sahip 17 özlem hedefinden oluşan hükümetler arası bir hedeftir. 2015 yılında Birleşmiş Milletler, tüm bu tür önlenebilir ölümleri 2030’dan önce sona erdirerek yeni doğan, çocuk ve anne ölümlerinin azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi hızlandırmayı taahhüt etti. Bu taahhüt, aile planlaması dahil olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine evrensel erişimi ve eğitimi sağlamayı amaçlamaktadır.
2030’a kadar BM SDG hedefi, küresel anne ölüm oranını 100.000 canlı doğumda 70’in altına düşürmektir. Gelişmekte olan ülkelerde işleyen zayıf sağlık sistemleri karşısında bu büyük ölçüde imkansızdır. Sağlık sistemleri zayıf olan ülkelerde hedeflere ulaşmak için acil adımlar atılmalıdır. Bazen sağlık sistemi olarak anılan bir sağlık sistemi, hedef nüfusların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık hizmetleri sunan kişilerin, kurumların ve kaynakların organizasyonudur.
Geleneksel Doğum Uygulamalarında Doğum Sırasında Anne Ölümlerinin Önlenmesiİyi bir sağlık sistemi, tüm insanlara ihtiyaç duydukları zaman ve yerde kaliteli hizmetler sunar. Hizmetlerin tam konfigürasyonu genellikle ülkeden ülkeye değişir, ancak her durumda sağlam bir finansman mekanizması gerektirir; iyi eğitilmiş ve yeterince maaşlı bir işgücü; kararların ve politikaların dayandırılacağı güvenilir bilgiler; Kaliteli ilaçlar ve teknolojiler sunmak için bakımlı tesisler ve lojistik. İyi işleyen bir sağlık sistemi, bir nüfusun ihtiyaç ve beklentilerine dengeli bir şekilde şu yollarla cevap verir: bireylerin, ailelerin ve toplulukların sağlık durumunu iyileştirmek vb. gibi.

İnsan Kaynakları

Sağlık iş gücü, sağlığa ulaşmanın merkezidir. İyi performans gösteren bir işgücü, insanların ihtiyaç ve beklentilerine yanıt veren, mevcut kaynaklar ve koşullar göz önüne alındığında mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için adil ve verimli olan vasıflı bir işgücüdür. Ülkeler, sağlık iş gücünün farklı gelişim aşamalarındadır ancak ortak endişeler arasında işe alım, eğitim, öğretim ve dağıtımın iyileştirilmesi; üretkenliği ve performansı artırmak ve elde tutma oranını artırmaktır.
Bunun için yeterli sayıda doğru karışımın (sayılar, çeşitlilik ve yetkinlikler) elde edilmesi için düzenlemeler, doğru türde teşvikler üreten ödeme sistemleri, ihtiyaçlara uygun olarak sistem çapında dağıtım ve dağıtım sağlamak için düzenleyici mekanizmalar, işle ilgili normların oluşturulması gerekir. Doğumla ilgili olarak, vasıflı doğum refakatçisi anne ölümlerini önlemek için odak insan kaynağıdır. Nitelikli doğum refakatçisi, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde kadınlara ve yeni doğanlarına temel ve acil sağlık hizmetleri sağlayan bir ebe, hekim, doğum uzmanı, hemşire veya diğer sağlık bakım profesyonelidir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), düşük gelirli ülkelerde maternal ve perinatal sonuçların iyileştirilmesi için vazgeçilmez bir müdahale olarak, kadınların yetenekli bir doğum görevlisi tarafından sağlanan kanıta dayalı anne ve perinatal bakıma kolay erişimini önermektedir. Sağlık tesislerinde anne, yeni doğan ve çocuk bakımının kalitesinin ölçümünün iyileştirilmesine ilişkin konsültasyondur. Sağlık tesislerinde anne ve yenidoğan bakımının kalitesinin iyileştirilmesi için standartlar getirilmesi şarttır.
Anne ve perinatal sağlık ve iyilik halinin en iyi belirteçleri, diğer ekstra gelişim parametreleri kontrol edildikten sonra bile en yüksek vasıflı anne sağlığı katılım oranlarına sahip ülkelerde görülmektedir. Nijerya şu anda dünyadaki en yüksek ikinci anne ve perinatal ölüm sayısına sahiptir. Anne ve perinatal sağlık hizmetlerine yetersiz erişim, kadınları olumsuz maternal ve perinatal sonuçlar açısından artan riske sokan en önemli faktördür.
• Kadınlar, nitelikli anne bakımı olmadığında hamilelik ve doğum sırasında ölür. Kanıtlar, vasıfsız doğumun anne ve perinatal ölüm riskini dramatik bir şekilde artırdığını göstermektedir. Bunlar hipertansiyon, tıkalı doğum, güvenli olmayan düşük ve puerperal enfeksiyondur. Anne ölümlerinin bu doğrudan nedenlerini önlemek için bilinen müdahaleler aşağıdaki müdahaleleri içerir. Bunlar;
• İstenmeyen ve istenmeyen gebelikleri önlemek için aile planlaması,
• Erken taramayı teşvik etmek için doğum öncesi bakım ve gebelik komplikasyonlarını tespit etmek
• Morbidite ve mortaliteyi önlemek için uygun şekilde yönetmek,
• Acil obstetrik bakımı etkili kullanarak Eklampsi, uterus rüptürü, tıkalı doğum eylemi, alıkonan plasenta, abruptio plasenta, antepartum kanama, doğum sonu kanama, doğumda anormal kanama, doğumda fetal sıkıntının önüne geçilmesi
• Doğumda becerikli doğum görevlisi (SBA) gibi obstetrik komplikasyonlardan ölümleri azaltmak için ilaçlar ve tedavi rejimlerin (potansiyel doğum komplikasyonlarını etkili bir şekilde yönetmek için) uygulanması
Doğum sonrası bakım (annenin iyileşmesini desteklemek için, bebek besleme uygulamaları ve yeni doğan bebeğin sağlığı). Anne ölümlerini önlemeye yönelik bilinen bu müdahalelere rağmen, kadınların bu müdahaleleri sağlayamayan geleneksel doğum refakatçilerini kullanmaya devam etmesi endişe vericidir. Buna göre, SBA’nın aseptik teknik, manuel ve farmakolojik uterotonikler, temel antibiyotikler ve magnezyum sülfat hakkında temel bilgilere sahip olan bu intrapartum bakım eksikliği, önlenebilir anne ölümleri ile sonuçlanmaktadır.

Doğum Sırasında BakımGeleneksel Doğum Uygulamalarında Doğum Sırasında Anne Ölümlerinin Önlenmesi

Nijerya şu anda dünyadaki en yüksek ikinci mutlak anne ve perinatal ölüm sayısına sahiptir. Çoğu zaman, hamilelik sırasında ölen veya perinatal ölümleri olan kadınlar, doğum öncesi bakım almamış kadınlar, doğum sırasında vasıfsız bir doğum görevlisiyle doğum yapan kadınlar veya evde yalnız doğum yapan kadınlardır. Kanıtlar, vasıfsız doğumun anne ölümü riskini dramatik bir şekilde artırdığını gösteriyor. Nüfus Sağlık Araştırmasından elde edilen ulusal veriler, Nijeryalı kadınların yalnızca yaklaşık% 65’inin gebelik sırasında doğum öncesi bakım aldığını ve doğum sırasında% 33’ten daha azına vasıflı doğum görevlilerinin (SBA) katıldığını göstermektedir.
Dünya Sağlık Örgütü, geleneksel doğum refakatçisini (TBA) şu şekilde tanımlamaktadır: “hamile bir kadına doğumda yardımcı olan kişi (genellikle bir kadın), ve başlangıçta bebek doğurma veya diğer TBA’larla çalışma becerilerini edinmiş olan Tahminler, yani Sahra altı Afrika’nın bazı bölgelerindeki doğumların% 60 ila % 90’ının TBA’lar tarafından desteklendiğini ve Çad, Nijer ve Nijerya gibi ülkelerde TBA’nın katıldığı doğumların son derece yüksek bir oranına ulaştığını göstermektedir.
Nitelikli doğum görevlilerinin sayısının toplumun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu durumlarda, TBA’ları uygulamalarını geliştirmelerini ve anne ölümlerini önlemelerini sağlamak için sağlık bilgileri ve becerileri ile güçlendirmek için çağrılar yapılmıştır. Anne ölümlerinin önlenmesi, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gerekli ve acil sağlık hizmetlerinin sağlanmasıyla sağlanır.

Metodoloji

Nitel araştırmalar farklı metodolojiler kullanır ve kadınların rutin olarak geleneksel doğum görevlilerini kullandığı bir ortamda anne ölümlerini önlemenin zorluklarını tartışır. Böylelikle geleneksel doğum görevlilerinin ısrarlarının nedenleri incelenir.

Çalışma Popülasyonu ve Yöntemleri

Nijerya Nehirler Eyalet Şubesi Tıp Kadınları Derneği’nden araştırmacılar, gestasyonel diabetes mellitus’un sonuçlarını iyileştirme çabalarının bir parçası olarak, 20.000 hamile kadını Gebelikte hiperglisemi için tarayan bir araştırma gerçekleştirmiştir. Çalışma Rivers Eyaletindeki beş yerel yönetim bölgesinde (LGA’lar) 42 toplulukta gerçekleştirildi. Rivers State, Nijer Deltası olarak bilinen ülkenin petrol zengini bölgesinde yer alan Nijerya’nın 36 eyaletinden biridir.
Çalışmaya dahil edilen LGA’lar Ahoada East LGA, Khana LGA, Obio-Akpor LGA, Okrika LGA ve Port Harcourt City LGA idi. Çeşitli LGA’lardan sosyal seferberlik memurları, HIV VE AİD’lerin kontrolü için Yerel Hükümet Dairesi (LACA) memurları, Kadın Liderler ve Sağlık Sağlık Görevlileri TBA’ların alınmasına yardımcı olmuşlardır.

Etik Onay

Bir çalışmada etik onay, University of Port Harcourt Üniversitesi Araştırma Etik Komitesinden alınarak yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı, Temel sağlık hizmetleri kurulundan, seçilen Yerel Yönetim bölgelerinin başkanlarından, ilgili YGA’ların sağlık danışmanlığı danışmanlarından ve çeşitli LGA’ların sağlık görevlilerinden ve etkileşimlere başlamadan önce kadınlardan bilgilendirilmiş onay alınmıştır.
Beş YGA’da derinlemesine görüşmeler ve 10 grup tartışması gerçekleştirildi; hamile kadınlar için birer adet ve her TBA için birer adet. Hamile kadınların yaşları 25 ila 42 (ortanca = 31 yıl) arasında değişirken, TBA’lar 34 ila 67 yaş arasında değişmektedir (ortanca = 44 yıl). Gebe kadınların büyük bir kısmı orta öğretim seviyesinde eğitim alırken, GEM’lerin resmi eğitimi yoktu. Hamile kadınlar, yakın oldukları, daha ucuz oldukları ve taksitle ödeme yapmalarına izin verildiği için TBA’lara patronluk taslamışlardır.
TBA’ların yaklaşık üçte biri, yaratıcının onlara rüyada doğum yapmaları gerektiğini gösterdiğini iddia etti. Dörtte biri hemşire olmayı arzuladıklarını ancak hemşire olarak resmi eğitimi karşılayamadıklarını, bu nedenle TBA olmayı seçtiklerini ve hali hazırda TBA’ları uygulamadan öğrendiklerini söyledi. Diğer bir çeyrek, yardımcı hemşire olarak eğitildiklerini söyledi ancak TBA muayenehanesi kurmaya karar verilmiştir. Geri kalanlar doğum ünitelerindeki temizlikçiler, emekli sağlık çalışanları ya da gelişen TBA uygulamalarının aile üyeleridir.
TBA’ların çoğu, doğumları kendi yatak odalarında gerçekleştirmişlerdir. Ayrı bir tesisleri yoktu, bazı TBA’ların doğum yapmak için ayrı bir odası vardı ve birkaç tanesinin iki yatak odalı daire gibi tesisleri vardı. TBA’lar, doğum yapanların himayesini en üst düzeye çıkarmak için şarkı söylediklerini ve dans ettiklerini, biber çorbası yaptıklarını ve taksitle ücret aldıklarını söylemişlerdir. TBA, hükümetin onları sağlık hizmeti sağlayıcıları olarak istihdam etmesini istediklerini belirtmişlerdir.

Kaynakça:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12179276/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222105/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.