Teokrasi, devlet işlerinin dini temellere dayandırıldığı yönetim şeklidir. Teokrasilerde devlet yönetimi siyasi otorite unsurları yerine dini otoriteye sahip organlarca elde tutulur. Etimoloji Teokrasi kelimesinin kökeni ve anlamı Yunancaya dayanmaktadır. Yunanca Tanrı anlamına gelen “Theos (Teo)” ile kudret ve düzen anlamına gelen “Kratos” kelimelerinden türemiştir. Tam kelime anlamı “Tanrı’nın Düzeni” olarak karşılık bulan ...Devamı