Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Uzamsal Bellek Zayıflığı ve Özellikleri

0 34

Çocuklar hayatlarının önemli bir bölümünü içerik, kavramlar, prosedürler ve becerileri öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış sınıf etkinliklerine aktif olarak katılarak geçirirler. Bu etkinliklerin çoğu, uzamsal hafızalarının kullanılmasını gerektirir, ancak birçok eğitimci ve öğrenci, uzamsal hafızanın ne olduğu veya nasıl çalıştığı konusunda çok bilgili değildir. Mekânsal bellek, öğrencilerin sınıflarda her gün kullandıkları uzamsal çalışma alanıdır. Bir öğrencinin bu çalışma alanında tutabileceği ve kullanabileceği uzamsal bilgi miktarı yaşla birlikte artar, ancak aynı yaştaki öğrencilerin tutabileceği ve kullanabileceği mekansal bilgi miktarında da bireysel farklılıklar vardır.

Uzamsal Hafızası Zayıf Olanların Özellikleri

Uzamsal Bellek Zayıflığı ve ÖzellikleriUzamsal belleğin matematik, dil sanatları ve bilim dahil olmak üzere çeşitli akademik görevlerde kullanılan temel bir bilişsel süreç olduğu göz önüne alındığında uzamsal hafızası zayıf gelişmiş öğrencilerin bu akademik alanlarda mücadele edebileceği mantıklıdır ve durumun böyle olduğunu gösteren pek çok literatür vardır. Kanıtlar, zayıf veya gelişmemiş uzamsal belleğin bir dizi genel sınıf davranışıyla da ilişkili olduğunu göstermektedir. Dahası, belirli demografik grupların diğer demografik gruplardan farklı oranda uzamsal bellek yetenekleri geliştirebileceğini gösteren veriler vardır. Öğretmenleri tüm öğrencileri başarılı bir şekilde başarıya hazırlayabilecek şekilde en iyi şekilde konumlandırmak için, bu özellikleri bilinmelidir. Özellikler şu şekildedir:
Bellek davranışı
Akademik başarının ötesinde, genel hafızası zayıf olan öğrenciler de bir dizi ortak sınıf davranışı sergileme eğilimindedir. Nispeten zayıf genel hafıza kapasitesine sahip öğrencilerin öğretmenleri, tipik olarak (ilkokul çağındaki) öğrencileri oldukça dikkatsiz ve yüksek düzeyde dikkat dağınıklığına sahip olarak yargılarlar. Ayrıca sıklıkla şu anda yaptıklarını unuttukları ve talimatları hatırlayamadıkları ve buna karşılık günlük sınıf görevlerini tamamlayamadıkları şeklinde tanımlanmaktadır.
Yine de hiperaktif değillerdir ve bunun yerine, bu öğrenciler ayrılmış davranış profilleri sergilerler ve en çok, öğretmenin önderliğindeki büyük grup etkinliklerinde bunu yaparlar. Dahası, zayıf genel belleğin, karmaşık problem çözmede yaratıcılık eksikliği ve yaşlı öğrenciler arasında kendi çalışmalarını zayıf bir şekilde izlemesiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmalar, diğerleriyle birlikte, öğrenmenin habercisi olan, görevde ve odaklanmakta zorlanan bir öğrencinin resmini çizer. Bu konuyla ilgili çoğu çalışma, uzamsal ve sözel belleğin birlikte alındığında (yani, en çok neyin genel çalışma belleği olarak adlandırılır) sınıf davranışını nasıl etkilediğini ölçmüştür. Bu davranış problemlerinin özellikle uzamsal bellek alt bileşeniyle nasıl ilişkilendirilebileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır, ancak hem uzamsal hem de sözel belleğin davranışlara katkıda bulunduğu açıktır.
Bellek ve demografiUzamsal Bellek Zayıflığı ve Özellikleri
Ayrıca, uzamsal bellek profillerini demografik gruplarla ilişkilendiren bazı gelişen kanıtlar da vardır. Kızlar ve erkekler, çoğu zeka ve bilişsel işlem ölçümünde birbirinden çok farklıdır, ancak mekansal hafızada farklılık gösterirler. Okul öncesi ve lise boyunca kadınların uzamsal bellek görevlerinde erkekleri düşük performans gösterdiği bulunmuştur. Bu cinsiyet farklılıklarına çeşitli psikobiyolojik faktörler katkıda bulunur, ancak farklılıklar uysal görünmektedir. Sonuç olarak, mekansal cinsiyet farklılığı birçok müdahale için itici güç olmuştur.
Mahalle tipi, uzamsal bellekteki farklılıklarla ilişkilendirilen başka bir demografik özellik gibi görünmektedir. Kendi araştırmamız, kırsal ve kentsel yoksulluk içinde yaşayan öğrencilerin sözel ve mekansal hafıza yeteneklerini ölçtü. Kırsal yoksulluk içinde yaşayan öğrenciler, kentsel yoksulluk içinde yaşayan öğrencilere kıyasla önemli ölçüde daha küçük uzamsal hafıza kapasitelerine sahiptir İlginç bir şekilde, bu zayıflık uzamsal belleğe özeldi. Kırsal yoksulluk içinde yaşayan öğrenciler, kentsel yoksulluk içinde yaşayan öğrencilere göre daha büyük sözel hafıza kapasitelerine sahiptir.
Bu çalışma, yoksullaştırılmış kırsal bağlamlar ile uzamsal bellek gelişimi arasında bir miktar ilişki olduğunu göstermektedir, ancak ilişkiyle ilişkili belirli çevresel faktörler hala araştırma aşamasındadır. Son olarak, ek kanıtlar, fetal alkol sendromu (FAS) olan öğrencilerin bozulmuş uzamsal hafıza sergilediğini göstermektedir. Spesifik olarak, FAS’lılar, daha geniş bir uzaysal açık aralığına ek olarak tutarlı bir şekilde yapısal apraksi gösterirler. Bu bağlantı bir süredir belgelenirken, FAS’li öğrenciler arasındaki öncülleri ve sonuçları belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
Bu demografik grupların uzamsal hafıza gelişimini ve ayrıca tipik olarak gelişmekte olan öğrencileri etkileyen çeşitli psikobiyolojik ve çevresel değişkenler vardır. Mevcut fikir birliği, bahsettiği gibi bazı demografik grupların, uzamsal belleğin gelişimini engelleyen değişkenlere maruz kaldığı veya gelişimini destekleyen değişkenlere maruz kalmadığı yönündedir. Açıktır ki, müdahale ve önleme çalışmalarının etkili bir şekilde tasarlanıp uygulanabilmesi için gelecekteki araştırmaların psikobiyolojik ve çevresel faktörleri belirlemesi çok önemlidir.

Uzamsal Bellek Zayıflıkları Nasıl Desteklenir?

Uzamsal belleğin şekillendirilebilir olduğu ve eğitim başarısıyla ilişkili olduğu fikrine uygun olarak, bir öğrencinin uzamsal belleğini nasıl geliştirebileceğini belirlemeye çalışmak için çok çaba harcanmıştır. Tasarlanan veya test edilen müdahale türleri, iki alt tipte kategorize edilebilir: mekânsal bellek eğitimi ve gerekli yükü azaltmak için sınıf ayarlamalarıdır.
Uzamsal hafıza eğitimi
Uttal ve arkadaşları, uzamsal beceriler üzerine eğitimin büyüklüğünü, dayanıklılığını ve genelleştirile bilirliğini araştırmak için 200’den fazla çalışmanın meta-analizini gerçekleştirdiler. Uzamsal becerilerin eğitim etkilerinin ılımlı bir etkiye sahip olduğu (Hedges’s g = 0.47), zamanla stabil olduğu ve diğer uzamsal görevlere aktarıldığı sonucuna vardılar. Buradan, “mekansal olarak zenginleştirilmiş bir eğitimin nasıl önemli kazançlar sağlayabileceğini” vurgularlar.
Bu sonuca paralel olarak, artan uzaysal dil, harita ve modellerin yanı sıra yapboz bulmacalarının kullanımını içeren, genç öğrenciler için mekansal müdahalelerin başarı kanıtı vardır. Ek olarak, erken yapı taşı becerileri uzamsal yetenek ile ilişkilendirilmiştir; Casey ve Andrews, genç öğrencilerde özellikle uzamsal görselleştirme ve zihinsel rotasyon olmak üzere uzamsal becerileri artırmak için hikaye anlatımı ve blok oluşturmayı kullanan mekansal bir müdahale geliştirdiler. Özellikle, bir öğretmen, karakterlerin öğrencilere bloklarla belirli yapılar inşa etmelerini söylediği bir hikayeyi yüksek sesle okur. Müdahale, anaokullarının uzamsal becerilerini geliştirmede başarılı oldu ve sonuç olarak Casey ve Andrews, öğrencilerin uzamsal becerilerini geliştirmek için yapılandırılmış blok yapının sınıflara dahil edilmesi gerektiğini öne sürdüler.
Blok oluşturma, daha yaşlı öğrenciler arasında uzamsal hafızayı geliştirmek için başarılı bir araç olabilir. Bir blok inşa müdahalesine katılan sekiz yaşındaki çocuk, zihinsel rotasyon görevlerinde daha iyi performans gösterdi ve uzamsal hafızada yer alan bir beyin bölgesi olan parahipokampusta artan aktiviteye sahiptir. Ek olarak, Tetris bilgisayar oyununu oynamak 8 yaşındaki bir çocuğun zihinsel rotasyon becerilerinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir; bu nedenle, bilgisayar temelli müdahaleler okullarda öğrencilerin uzamsal yeteneklerini geliştirmek için kullanılabilir. Son olarak, okul sınıflarına mekansal olarak zorlayıcı etkinlikler eklemek öğrencilerin uzamsal becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bir fizik dersinde iki ve üç boyutlu temsilleri kullanmak üzere eğitilmiş lise öğrencileri, bir topografya haritası okumak gibi uzamsal olarak zorlu görevde daha iyi performans göstermişlerdir.
Gerekli Düzenlemeler
Müdahalelere ek olarak, öğretmenlerin herhangi bir etkinlik sırasında öğrencilerin mekansal hafızalarına yüklenen yükü azaltmak ve böylece başarılı olmalarını sağlamak için sınıflarında nasıl ayarlamalar yapabilecekleri konusunda önerilerde bulunulmuştur. Gathercole ve Alloway’in sekiz aşamalı yaklaşımı en iyi bilinenler arasındadır ve öğretmenlerin öğrencilerin uzamsal bellek yükünü yönetmelerine ve ağır uzaysal bellek yüklerinin öğrenme üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Uzamsal Bellek Zayıflığı ve Özellikleri
Bu yaklaşımın ilk adımı, öğretmenlerin öğrencileri eksik hatırlama, yönergeleri takip edememe, yer tutma hataları ve görevden vazgeçme gibi hataları gözlemleyerek uzamsal bellek zayıflıklarını fark etmeleridir. İkinci adım, öğrencilerden sınıf çalışmalarının ayrıntılarını ve bundan sonra ne yapmak istediklerini sorarak sınıf çalışması sırasında öğrencilerin uzamsal hafızasını izlemektir ve üçüncü adım, öğretmenlerin sınıf etkinliklerinin uzamsal bellek taleplerini değerlendirmesidir.
Dördüncü adım, öğretmenleri, eğer talepler öğrencilerin uzamsal bellek kapasitelerini aşarsa sınıf etkinliklerinin uzamsal bellek yüklerini azaltmaya teşvik eder. Bunu yapmak için öğretmenler hatırlanması gereken öğelerin sayısını kısaltırlar; öğrencilerin hatırlamaları gereken bilgileri aşinalıklarını artırmak; çok adımlı görevleri bağımsız adımlara dönüştürmek ve numara satırları veya basılı notlar gibi hafıza yardımcılarının kullanımını sağlamak ve teşvik etmektir.
Beşinci adım, öğretmenlerin uzamsal yükleri artıran işlem taleplerinin bilincinde olmalarıdır, çünkü öğrenciler sınıf etkinliklerinde başarılı olmak için uzamsal bellek kapasitesine sahip olabilir, ancak eşzamanlı işleme görevleri çalışan bellek hatalarına neden olabilir. Altıncı adım, öğretmenlerin önemli bilgileri sık sık tekrar etmeleri ve öğrencileri bu bilgilerin tekrarını istemeye teşvik etmeleridir. Yedinci yedinci adım, öğretmenlerin sayı satırları, sayma cihazları, diktafonlar, sözlükler, öğretmen notları ve duvar çizelgeleri gibi bellek yardımcılarının kullanımını teşvik etmeleridir ve bir sınıf etkinliğinin işleme taleplerini ve depolama yükünü azaltmaya yardımcı olabilir.
Son olarak, sekizinci adım, öğretmenlerin öğrencilerin hafızayı hafifletme stratejileri geliştirmelerine yardım etmesidir. Önemlisi, Gathercole ve Alloway, öğretmenlerin öğretilen ve dolayısıyla öğrenilen içerik miktarını azaltmadan yukarıda belirtilen adımları izleyerek bellek yükünü azaltabileceğini iddia etmektedir.

Sağlık ve Uzamsal Hafıza

Kişinin hafıza yeteneklerine zarar verebilecek davranışsal ve tıbbi durumların da olduğunu belirtmekte fayda vardır. Örneğin, düzenli tütün kullanımı hafıza işlevini azaltır çünkü beynin aldığı toplam oksijen miktarı azalır. Uyku düzeni aynı zamanda hafızamızdaki bilgileri birleştirme ve geri alma becerimizle de ilgilidir; kişi gece sık sık uyanırsa veya yaşına göre önerilen uyku miktarından daha az alırsa, konsolidasyon ve geri kazanım kısa vadede olumsuz etkilenebilir. Beslenme, genel beyin fonksiyonu için de gereklidir ve geniş araştırmalar, belirli vitaminlerdeki (yani B1, B12 ve E) eksikliklerin hafızayı olumsuz etkileyebileceğini göstermiştir. Düşünülürse, çalışmanın besin takviyelerinin hafızayı iyileştirip geliştiremeyeceğini ve nasıl geliştirdiğini araştırması şaşırtıcı değildir.
Çalışma genç ve büyük ölçekli olsa da, genç sağlıklı insanlar üzerinde uzunlamasına, metodolojik olarak sağlam çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Bunlar ginko biloba, omega-3 balıkları dahil olmak üzere çeşitli takviyelerin hafıza üzerindeki potansiyel olumlu etkisine ilişkin araştırmalardan umut verici sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca yağ takviyeleri, Huperzine A, amino asit Asetil-L-karnitin, Bacopa ve DHEA hormonu da incelenmiştir.

Kaynakça:
https://www.intechopen.com/books/eat-learn-remember
http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2013/09/Alloway-Gathercole-CD09.pdf
https://www.ldatschool.ca/understanding-working-memory-and-lds/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku