Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Düşük Karbonlu Ekonomi Çağı

0 364

Düşük Karbonlu Ekonomi ÇağıKüresel ısınmaya neden olan karbon emisyonlarını azaltmak için düşük karbonlu ekonomiye geçmek gerekiyor. Dünya’nın sıcaklığının 2-3 dereceden daha fazla artma-ması için 2050 yılına kadar karbon salımının yarı yarıya azaltıl-ması gerektiği belirtiliyor. Geliş-miş ülkeler için sera gazı emis-yon azaltım hedefinin % 80-90 arasında olması öngörülüyor. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için düşük karbonlu ekonomiye geçmek şart. Hedeflenen emisyon oranlarına inmek imkansız gibi görünse de, yüksek enerji verimliliği ve alternatif yakıtların devreye alınması ile bu oranlara yaklaşılabilir. Birleşmiş Milletler’in Ticaret ve Çevre Değerlendirmesi Raporu’na göre zor fakat zorunlu yeni bir ekonomik düzenin başlangıcındayız. Küre-selleşmenin temel un-surları olan ulaşım, bilgi ve haberleşme teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin ardından sırada şimdi gelişmiş enerji, malzeme ve kaynak verimliliğine, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımına ve sürdürülebilir tarıma odaklanan yeni bir endüstri çağı var.

Global krizle birlikte gelen tıkanmanın yolunu açacak, büyüme ivmesi oluşturacak alanlardan biri de düşük karbonlu ekonomi yatırımları olacak. İklim değişikliği ile mücadele, maliyetlerin yanı sıra fırsatlar da içeriyor. Özellikle geliş-mekte olan ülkeler için bu alanda ciddi bir büyüme potansiyeli söz konusu. Bu yeni dalganın başlangıcında yükselme tren-dini yakalayan şirketleri yüksek karlar bekliyor.

Kaynak ve malzeme kullanımında verimlilik, iklim değişikliğini ve su problemlerini önlemeye yönelik faaliyetler geleceğin stratejik pazarlarına ve büyüme potansiyeline işaret ediyor. Bu potansiyel sadece gelişmiş ülkeler için değil, gelişmekte olan ülkeler için de geçerli. Bu ülkelerin düşük karbon-lu teknoloji ve yatırımları hızlan-dırmaları, örneğin enerji ve-rimliliğini temel alan bina teknolojileri önümüzdeki 10 yıl içinde yeşil büyüme potansiyeli açısından muazzam fırsatlar su-nuyor. Çevre dostu teknolojiler arasında en yüksek büyüme potansiyeline sahip alan olarak beyaz eşya görülüyor. Bunu bina yalıtımı, aydınlatma, ısıtma ve soğutma teknolojileri izliyor.

Yeşil alanlara yatırım sadece maliyetlerin azalmasını değil, aynı zamanda çevre açısından da önemli faydaların ortaya çıkmasını, yeni gelir potansiyeli ve istihdam alanlarının oluşmasını sağlıyor. Malzeme ve enerji maliyetlerinde azalma sağlanması durumunda ARGE’ye daha fazla bütçe ayrılabiliyor, çalışanların eğitimi ve ücretlerinde artış söz konusu oluyor.

Düşük Karbonlu Ekonomi ÇağıHükümetler tarafından devreye alınan ekonomik teşvik paketlerinde yeşil yatırım alan-larına ayrılan pay yüzde 16 idi. Kore yüzde 81 gibi yüksek bir oranla yeşil ekonomiye kaynak ayırırken, Çin yüzde 38, Fransa ise yüzde 21 ile diğer öne çıkan ülkeler oldu. Düşük karbon ve yüksek malzeme verimliliğiyle ilgili teknolojilere yatırım yapılması uluslararası çapta bu teknolojilerin maliyetlerini azaltabilir. Devlet destekli Arge projelerinin çoğalması, sosyal ve çevre faydalarının artışına da önayak olacak. Özellikle büyük ekonomilerde enerji, kaynak ve malzeme talebinin azalmasına yönelik yeni yatırımların artması, dünya çapında malzeme, kaynak ve enerji fiyatlarına olumlu etki yapacak.

Yeşil ekonomi yatırımlarının, hem makro hem de mikro ekonomik perspektiften geri dönüşümü çok kısa sürede alınabiliyor. ABD’de yeşil büyüme alanlarına yapılan her 1 milyar dolarlık yatırımla ekonominin yıllık tasarruf rakamının 450 milyon dolar olacağını öngörülüyor. Almanya’da ise malzeme, enerji ve kaynak verimliliği yatırımları 10 yıl içinde üretim maliyetlerini yüzde 20 civarında azaltırken, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’yı yüzde 10 oranında yükseltecek ve 700 bin ek istihdam oluşturulacak.

  • Kaynakları kısıtlı, enerjisi büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemizin de bu yeniçağa ayak uydurması en içten dileğimiz.

Yazar:Enes Eker

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.