Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Gömülü Diş Ameliyatı Sonrası Kemik Komplikasyonları

0 28

Gömülü dişlerin ameliyatı ile ilişkili kemik komplikasyonları, çoğunlukla gömülü dişin pozisyonu veya ameliyat sırasında uygunsuz aşırı güç kullanımı ile ilişkili olan çene veya çene kırıklarıdır. Bazı durumlarda bu komplikasyon önceden tahmin edilmelidir.

Gömülü Dişlerin Ameliyat Sonrası Mandibula Kırığı

Gömülü alt yirmi yaş dişleri ile ilişkili yaygın görülen komplikasyonlardan biri mandibular açının kırılmasıdır. Açı kırıklar çok çalışmalara konu olan kırılma riskleri ve tedavi yaklaşımları değerlendirilir. Oikarinen ve Malmström, 1248 maksillofasiyal kırığı değerlendirdikleri çalışmalarında, vakaların % 17’sinin mandibular açının kırıkları olduğunu bulmuşlardır. Kırıklar, yüksek kuvvet etkisi veya stres ve kemikleri zayıflatan bazı tıbbi durumlardan (osteoporoz, osteogenezis imperfekta, kemik kistleri ve tümörler vb.) kaynaklanabilir. Açı kırıklarında önemli rol oynayan faktörler hastanın yaşı, atrofik ve sklerotik mandibula, diş pozisyonu, diş ankilozu, köklerin sayısı, şekli ve boyutundaki anormallik ve odontojenik lezyonların varlığıdır.
Gömülü Diş Ameliyatı Sonrası Kemik KomplikasyonlarıGömülü dişler de açısal kemiğin zayıflığına ve mandibula kırığına yol açan önemli bir rol oynar. Schön ve arkadaşları kırıkların % 43’ünün mandibular açıda bulunduğunu ve bu kırıklarda % 97’sinin üçüncü mandibular molarların varlığı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Üçüncü molar cerrahi sırasında ve sonrasında kırıklar gelişir. Wagner ve arkakdaşları üçüncü molar çıkarmaları takiben mandibula kırıklarını değerlendirmişlerdir ve sonuçlarda 17 kırıktan 14’ünün postoperatif olarak ortaya çıktığını göstermişlerdir. Çoğu vakada birincil tetkik sırasında radyografilerde herhangi bir kırık görünmese de, hasta tarafından daha sonra bildirilen bir çatlama sesi, bir kırığın en önemli göstergesidir.
Doktorlar ayrıca gıda çiğnemenin operasyon sonrası 4 haftaya kadar yumuşak diyet önerileriyle postoperatif kırıklarda önemli bir rol oynayabileceği sonucuna varmışlardır. Aynı doktorlar, üçüncü molar cerrahiyi takiben osteomiyelit ile ilişkili bir çene kırığı olgusunu da sunmuşlardır. Çoğu durumda, gömülü diş pozisyonuna bağlı olarak ve açılanma ostektomi yapılmalıdır. Bu, kemiğin zayıflamasına, gömülü dişlerin çıkarılması için asansörler ve forsepsler tarafından daha az kuvvet kullanılmasına neden olur. Reitzik ve arkadaşları tarafından yapılan bir hayvan çalışmasında gömülü üçüncü azı dişleri olan alt çeneleri kırmak için, patlayan üçüncü azı dişleri olan çenelere göre daha az kuvvet gerektiğini göstermişlerdir. Ve bunların mandibulayı önemli ölçüde zayıflattıkları sonucuna varmışlardır. Kemik sklerozu, atrofi veya dental ankiloz varlığı not edilirse açı kırılma riski daha yüksektir. Kemik sklerozu yaşla birlikte artar, bu nedenle genç hastalarda daha düşük kırık insidansı görülür. Wagner vd. mandibula açı kırıklarının en çok erkek hastalarda ortalama kırk yaşında görüldüğünü belirtmişlerdir.

Maksiller Tüberositenin Kırıkları

Maksiller tüberozitenin kırılması, üst molar dişlerin çıkarılmasıyla ilişkili bir komplikasyondur. Maksiller sinüs dişler arasında ve ince kemik duvarları oluşturacak şekilde tüberositenin içine doğru genişlerse, maksiller tüberositenin kırılmaya daha yatkın olduğu kanısındadır. Maksiller azı dişlerinin diş anomalileri de katkıda bulunabilir ve bu anormellikler aşağıdaki gibidir:
• Diş füzyonu,
• Diş izolasyonu,
• Aşırı erüpsiyon,
• Ankiloz,
• Hipersementoz,
• Kronik periapikal enfeksiyon,
• Çok farklı olan kökler,
Bu komplikasyonlar, yirmi yaş dişlerinin düzensiz olduğu durumlarda nadiren görülür, çünkü genellikle birinci ve ikinci sürmüş azı dişlerinin çekilmesi sırasında gelişir. Maksiller tüberositik kırıkların klinik bulguları ve teşhisi arasında çatırtı veya şiddetli kemik kırılması çatlağıdır. Diş ve kemiğin birlikte aniden gevşemesi, segment hala yumuşak dokuya bağlı ve maksiller sinüse gözle görülür şekilde açılma görülür. Kırık parçalarının hareketliliği, radyografilerle teşhis edilecek maksiller tüberozite kırığını doğrular. Ancak bazı durumlarda kırık asemptomatik olabilir, bu nedenle tanı gecikir. Hasta, kırık anında şiddetli ağrı, ağızdan buruna sıvıların geri akışından, sinüs tıkanıklığından veya açık sinüzit varlığından şikâyet edebilir.
Gömülü Diş Ameliyatı Sonrası Kemik KomplikasyonlarıMaksiller tüberozite kırığının tedavisi birkaç adımı içerir; Yumuşak dokuda istem dışı yırtık oluşmadan önce ekstraksiyon prosedürü durdurulmalıdır. Sinüs perforasyonu olmayan küçük kırıklarda, diş eti ve periosteumdan kırık segmentin (küçük kemik parçalı diş dahil) diseksiyonu yapılmalı ve dikilmelidir. Sinüs perforasyonu (3 ila 4 mm’den az) meydana gelirse, öncelikle segmentin diseksiyonu ve soketin kapatılması ve açıklığı kapatmak için jelatin süngerlerin kullanılması önerilir. Kemik parçasının büyük olduğu durumlarda, dişin çekilmesinden vazgeçilmesi ve daha sonraki bir tarihte kök kesiti kullanılarak dişin cerrahi olarak çıkarılması önerilir.
Bununla birlikte, büyük segment birden fazla diş içeriyorsa, komşu dişlere bağlanarak 6 ila 8 hafta stabilizasyon, segmentin iyileşmesine izin verildikten sonra daha kontrollü bir şekilde çekim için geri dönülmelidir. Büyük kemik parçaları genellikle büyük oro-antral iletişim anlamına gelir (4 mm veya daha büyük). Yönetimi, lokal fleplerin, otojen, allojenik kemiğin mobilizasyonu veya sentetik materyallerin kullanılması gibi daha özel prosedürler gerektirebilir. Oro-antral iletişimin yeniden açılmaması için hasta burun sümkürme, sigara içme vb. gibi talimatlara uyarak antibiyotik ve dekonjestan tedavisi görmelidir. Maksiller tüberositik kırıkların sonuçları arasında oro-antral fistül oluşumu, sinüzit ve nihai protezler için daha zayıf retansiyon bulunur. Maksiller molar ekstraksiyon uygulanan her hastaya, tüberositede kırık olasılığı hakkında bilgi verilmelidir.

Maksiller Sinüs Komplikasyonları

Gömülü maksiller dişlerin çekilmesi, oroantral bir iletişim varsa, maksiller sinüzit ve kronik oroantral fistül oluşumuna neden olabilir. İletişimin boyutu ve ameliyat öncesi sinüs durumu önemli faktörlerdir. Üçüncü molar cerrahisi sırasında Schneiderin membranını delme insidansı düşük değildir. Çok merkezli bir çalışmada Rothamel ve arkadaşlaro, çoğunlukla intraoperatif kökün kırığı, daha yüksek derecede impaksiyon ve daha yüksek hasta yaşı ile ilişkili % 13’lük bir oran bildirmiştir. Sinüs mukozası perforasyonu teşhisi konulan vakalarda birçok oral ve maksillofasiyal cerrahın oroantral iletişimi kapatmak için bukkal kayan mukoperiostal flep kullanması nedeniyle oroantral fistül insidansı çok yüksek değildir. Bazı doktorlar insidansın % 0,06 olduğunu öne sürmektedir.

Cerrahi Ekipmanla İlişkili Komplikasyonlar

Cerrahi ekipmanla ilişkili komplikasyonlar çoğunlukla ısı, burulma vb. etkilerinden dolayı metal kırılmasının sonucudur. Aletlerin burulma mukavemeti ve esnekliği, burulma gerilimi altında onları kırılmaya daha yatkın hale getirir. Ameliyat sırasında uygun olmayan aşırı güç kullanımı da kırılmalara neden olabilir. Enstrümanın kırılması durumunda, parçalar derhal çıkarılmalıdır.

Gömülü Diş Ameliyatı Sonrası Kemik KomplikasyonlarıYutma ve Aspirasyon

Çekilmiş dişin, fragmanlarının yutulması veya aspirasyonu ile karşılaşılabilir. İnsidans yaklaşık % 0,004’tür ve bazen diş hekiminin deneyimsizliği ile ilişkilendirilebilir. Obinata ve arkadaşları, 5 yıldan daha kısa kariyeri olan diş hekimlerinde kazara yutmanın daha yaygın olduğunu göstermiştir. Kaza sonucu yutma genellikle herhangi bir klinik belirti veya semptoma neden olmaz. Bu nedenle yabancı cisimlerin çoğu gastrointestinal sistemden geçtikten sonra 7-10 gün içinde komplikasyonsuz olarak geçer. Bununla birlikte, hastada ağrı, kusma, hassasiyet veya abdominal koruma gibi perforasyon semptomları gelişebilir. Bu semptomlar gelişir ve nesneler 2 haftadan daha uzun süre takılı kalırsa cerrahi müdahale gerekir. Yutulan nesneler yemek borusu, mide ve bağırsak röntgeni ile teşhis edilebilir. Yutkunma ile karşılaştırıldığında diş çekimi sırasında aspirasyon nadiren görülür ve bundan öksürük refleksinin sorumlu olduğu kanısındadır. Sol ana bronşa göre daha geniş, daha kısa ve daha dikey olması nedeniyle sağ ana bronş, aspire edilen yabancı cisimlerin en sık yerleşim yeridir.
Aspirasyon durumlarında, yabancı cismin tanımlanması ve olası çıkarılması için hasta derhal bir göğüs hastalıkları uzmanına sevk edilmelidir. Orofarenkste yabancı bir cisim kaybolursa, hasta yatar pozisyona getirilmeli ve hava yolunu güvence altına almak için kuvvetli öksürmeye teşvik edilmelidir. Laringeal tıkanıklığı gidermek için Heimlich manevrası gerekli olabilir. Boğulma, solunum stridoru ve zor nefes alma gibi semptomlar hava yolu tıkanıklığının belirtileridir. Doğru teşhis ve tekrarlayan pnömoni, akciğer apsesi, bronşektazi ve hemoptizi gibi gereksiz komplikasyonları önlemek için göğüs röntgeni gereklidir. Yaşlı hastaların duyusal ve motor sinir yanıtlarında bozulma gösterebileceğini ve bu da öğürme, öksürük refleksinin bozulmasına veya işlev bozukluğuna neden olabileceği unutulmamalıdır.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6434842/
oralhealthgroup.com/features/chronic-osteomyelitis-as-an-unusual-complication-of-third-molar-surgery/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku