Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Hipnoz ve Hareket Arasındaki İlişkinin Doğası

0 276

Farklı hipnoz teorileri, bir hipnoz tepkisinin otomatik olduğu ve kendi başına oluyormuş gibi hissettirdiği varsayımını paylaşırken ilgili kasıtlılık ve bilişsel kontrol süreçleri üzerinde mutabık kalmazlar. Örneğin, yanıt beklentisi teorisi, bir davranışın gerçekleşmesini beklemenin bu belirli davranışı ortaya çıkarabileceğini iddia eder; bu nedenle öneriler, kasıtlı yürütme sistemlerinin katılımı olmadan uygulanabilir. Bununla birlikte, beklentiler, her iki hipnoza yatkınlıktaki özellik farklılıklarının göstergesidir. Hipnoz yanıtındaki varyansı tam olarak açıklayamaz çünkü hipnotik derinliktedir.
Kasıtlılık ve iradeye paralel olarak, hipnoz ile hareket arasında yakın bir bağlantı vardır. Hipnoz, hastaların motor hayal gücü görevlerine daha iyi ulaşmalarına ve motor korteksteki aktiviteyi değiştirmelerine yardımcı olabilir. Ek olarak, bazıları göz hareketi duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) ile hipnozun niteliksel olarak farklı olduğunu iddia ederken, ikisi genellikle terapide birlikte kullanılır. Hareket ve hipnoz arasındaki ilişkinin kesin doğası nedir ve iç ve dış hareketler ile hipnoz arasındaki olası aracı elektrofizyolojik mekanizmalar nelerdir?
Spesifik olarak, hem harekete hem de hipnoza aracılık eden olası altta yatan nöronal mekanizmaları, teta aktivitesine özel bir odaklanma ile cevaplanabilir. İç hareketler olarak adlandırılan şey ve bunların teta aktivitesiyle olan ilişkisi, meditasyon ve algısal yoksunluğa odaklanarak cevaplanabilir. Bunu, dış hareket pratikleri ve bunların bu tür “iç hareket” ile ilişkileri izleyecektir. Sonuç olarak, tartışmamızı Küre Bilinç Modeli Minimal Benlik ve Anlatı Benliğine özel önem vererek çözümlenebilir.
Kısaca, minimal benlik kısa bir zamansal uzantıya sahiptir ve bir eylem duygusu, mülkiyet ve birinci şahıs kavramsal olmayan içeriğe sahipken, Anlatı Benliği kişisel kimliği ve zaman içinde sürekliliği içerir ve kavramsal içeriği içerir. SMC, tüm benlik duygusunun kaybolduğu Benliğin Üstesinden Gelmek adlı üçüncü bir durumun eklenmesini belirtir. İçeriksiz bilince paralel olan Benliğin Üstesinden Gelmek, ancak son zamanlarda nörobilimsel çalışmaların konusu olmuştur. Ayrıca kendini aşma, soğurma ve ikili olmayan durumlar [ile karşılaştırılabilir.

Elektrofizyolojik Önlemler ve Hipnoz

Hipnoz ve Hareket Arasındaki İlişkinin DoğasıNöral salınımlar farklı frekans bantlarına bölünmüştür: hem teta (4-7 Hz) hem de alfa (8-12 Hz) bantları çalışma belleği ve dikkat ile ilişkilendirilirken, gama bandı (30-70 Hz) aşağıdakileri içeren işlevlerle ilişkilidir. Uzun süreli bellek depolama ve geri getirmenin yanı sıra algısal işlemedir. Hem önden hem de küresel olarak spektral güç olarak ölçülen teta aktivitesindeki artış, hipnotik durumların trans, meditatif durumların, absorpsiyon durumlarının ve hipnoz edilebilirliktir. Önemlisi, frontal teta aktivitesi, tipik olarak görevsiz dinlenme durumlarında aktif olan ve zihin gezintisi ile ilgili nöral işlemeyi temsil ettiği düşünülen varsayılan mod ağ (DMN) aktivitesi ile negatif olarak ilişkilidir.
DMN aktivitesinin otomatik olduğunu ve bu nedenle istem dışı kabul edildiğini akılda tutarak, öngörücü kodlama modellerine dayanan elektrofizyolojik çalışmaların çoğunlukla teta aktivitesine odaklanmış olması şaşırtıcı değildir.
Buna ek olarak, hipnoz ve hipnoza yatkınlığın elektrofizyolojik olarak teta aktivitesi ve davranışsal olarak gevşeme tarafından aracılık edildiği düşünülse de motivasyon göründüğü için tüm hipnozun aslında otohipnoz olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Süreçte merkezi bir rol oynamak. Örneğin, hipnotik bir seansa katılmak için motive olmak ve bu konuda olumlu bir tavır sergilemek, hipnotik yanıtın başarısı ve hipnotik deneyimin etkinliği ile ilişkilidir. Bu, kasıtlılık ve dikkat seviyelerinin hipnoz seviyeleri ve katılımcının duyarlılığı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Görünüşe göre paradoksal olan, benliğin üstesinden gelme ile ilgili hipnotik süreçte meydana gelen gönüllü bir “bırakma” olabilir.Hipnoz ve Hareket Arasındaki İlişkinin Doğası
Elektrofizyolojik düzeyde, yavaş dalga salınımlarının telkine yanıtları kolaylaştırdığı ve bunun da bireyler arasındaki hipnotik yanıtta bilinen değişkenliği açıklamaya yardımcı olabileceği öne sürülmüştür. Bu, hipnoza yatkınlığı “düşük” olan katılımcılara göre yüksek düzeyde hipnoz edilebilir katılımcılarda önemli ölçüde daha yüksek başlangıç teta aktivitesi düzeyleri ve hipnotik indüksiyonların artışlarla sonuçlanma eğilimi ile desteklenmiştir. Teta aktivitesinde, özellikle yüksekler arasındadır.
Meditasyon sırasında ve dinlenme sırasında yetkin meditasyon yapanlar arasında hem teta aktivitesi hem de alfa aktivitesinde bir artış rapor edildi, ancak hipnoz edilebilirlik; bununla birlikte, bu yazarların incelemelerinde, sadece alfa aktivitesi ile sistematik bir ilişkinin eksikliğini tartıştıklarına dikkat edin). Bununla birlikte, yazarlar, uzman meditasyon yapanlar arasında teta aktivitesindeki bu artışın, “Aşama I’den Aşama II uykusuna geçişte tipik olarak görülen teta” değil, “ön singulat, dorsal ve medial prefrontal korteksler tarafından oluşturulan frontal orta hat teta” olduğunu açıklığa kavuşturuyor.
Bu nedenle, bazı kanıtlar, meditatif bir durumun esasen hipnogojik bir durum (uyanıklık ve uyku arasındaki geçiş durumu) veya hatta uykunun olduğu fikrinin, meditatif bir durumun kasıtlı olarak uzatılmış bir hipnogojik durum olabileceği nosyonuyla değiştirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir, bunun kendisi bir trans hali olarak kabul edilecektir Dahası, Holroyd olarak şunu öne sürmektedir: “hayalleme ile ilişkili düşük aralıklı teta (4-6 Hz) ile frontal korteks alanında yürütme kontrolünün kaybı ile ilişkili olan yüksek aralıklı teta (5-7 Hz) arasında bir ayrım yapılır. Mitchell, McNaughton, ayrıca şunu öne sürüyor: Meditasyon verileri, FM [frontal-orta hat] -teta’nın, dikkat kaynaklarının dışarıdan odaklanmaktan çok dahili olarak bir işaret olduğunu mümkün kılıyor.
Bu durumlarda düşük aralıkta (25-45 Hz) gama aktivitesindeki değişime dönersek, ön güçte bir azalma ve arka güçte bir artış veya merkezi güçte bir azalma söz konusudur. O halde, çeşitli çalışmalarda hipnotik indüksiyon sırasında teta aktivitesinde bir artışın bulunması dikkate değerdir. Frontal teta’nın çalışma belleği yüküyle arttığı bulunmuştur, bu da teta salınımlarının çalışma belleğinin korunmasındaki bir rolüne işaret etmektedir. Teta aktivitesi, artan görev talepleri ile artar ve yönlendirme, dikkat, hafıza ve duygusal işleme mekanizmaları ile ilgilidir. Teta aktivitesi, dinlenme durumunda frontal orta hat elektrotlarında en yüksektir, bu da frontal teta ritminin dinlenme koşulları sırasında da saptanabilir olduğunu gösterir.Hipnoz ve Hareket Arasındaki İlişkinin Doğası
Hipnoz, teta bandındaki güçle en yakından bağlantılı olmakla birlikte, gama aktivitesindeki değişiklikleri de öneren raporlar dikkate alınmıştır Jensen vd. teta salınımları ve hipnoz arasında bir bağlantı önerdi, bu sayede teta salınımları hipnotik tepkiyi kolaylaştırdı. Ayrıca, teta-gama fazı kilitli salınımların limbik ve neokortikal devrelerin birbirine bağlanmasını önererek hipnoz için fizyolojik bir açıklama sağlayabileceğini tahmin ettiler. Bununla birlikte, gama aktivitesinin kas aktivitesinden veya göz hareketlerine bağlı olarak sakkadla ilişkili diken potansiyellerinden (SP) kaynaklanan kontaminasyon riski taşıdığı bilinmektedir.
Teta’nın çok sayıda bilişsel aktivite ve durumla ilişkili olduğunu kabul ederken (diğerleri arasında dikkat, yönlendirme, karar verme, uyuşukluk duyguları ve yukarıda belirtildiği gibi duygusal uyarılma dahil), en önemlisinin vurgulanması önemlidir. Teta için yaygın olarak tanımlanan roller, bildirimsel bellek kodlama ve geri getirme ve labirent gezintisi gibi gezinme ile ilgili olanlardı. Elektrofizyolojik olarak çoğunlukla teta aktivitesi tarafından aracılık edilen dış ortamdaki navigasyona paralel olarak, şunklar önerilmektedir:
• Hipnoz ve diğer “iç hareket” paradigmaları zihinsel yön bulma olarak kabul edilebilir.
• Hipnoz, uzayda dış hareket ve seyrüsefer ile karşılaştırılabilir.
• Hipnoz ve meditasyon gibi iç hareket paradigmaları, diğer grupların yanı sıra teta aktivitesi tarafından elektrofizyolojik olarak aracılık edilir ve daha fazla kasıtlılık ve dikkat gerektirir.
• Aşağıdaki bölüm, hem hipnoz hem de meditasyon ve ayrıca emilim ve teta aktivitesi ile ilgili birkaç “iç hareket” tekniğini tanıtacaktır.

Kaynakça:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4220267/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3528837/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.