Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Kovid-19 Salgını Sırasında Mahkumlarda Ruh Sağlığı Sorunları

0 155

Hapishanedeki mahkûmlar, gerek klasik eserlerde gerekse son yapılan araştırmalarda iyi bir şekilde tasvir edilen hapishane hayatına uyum sağlamak için bile birçok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Genellikle aileleriyle iletişim eksikliği nedeniyle birçok mücadeleyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Örneğin, cezaevi ziyaretlerinin sayısı ne kadar azsa, saldırganlık düzeyi o kadar yüksek ve dolayısıyla uyum düzeyi o kadar düşük olur. Ek olarak, bu nüfus, hapsedilmenin normal koşullarında zaten sorunlu kişiler olarak tanımlanrlar. Covid-19 salgını gibi krizle karşı karşıya kaldıklarında ise zihinsel ve duygusal durumları daha da kötüleşir.
Mahkûmlar, yaşadıkları belirsiz ve yüksek riskli koşullar nedeniyle daha yüksek düzeyde kaygı ve stres yaşayabilirler. Ayrıca ailelerinden destekten mahrum kalmaları, Covid-19 virüsünün bulaşma tehlikesi nedeniyle maruz kaldıkları yüksek riskle birleştiğinde, endişelerini önemli ölçüde artırır ve daha fazla uyumsuzluklarına neden olabilir.
Bu yazıda, Portekiz Hapishane İdaresi tarafından Covid-19 salgınıyla başa çıkmak için uygulanan politikalara ve bir yıllık uygulamadan sonra etkilerinin geçici dengesine dair bilgiler bulunmaktadır. Pandemi sırasında mahkûmların ruh sağlığı koşullarına ilişkin bilgilerin yanı sıra, mükerrer suç oranlarına ve suç faaliyetlerine ilişkin veriler de bunların gelecekteki cezaevi politikalarına etkilerine ilişkin olarak bildirilmektedir.

Pandemilerin Mahkûmların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Zamanla, genel olarak hapsedilme yerlerinde ve özellikle cezaevlerinde ruh sağlığı sorunlarının yaygınlığı yüksek oranda bildirilmiştir. Çoğu zaman, bu tür sorunlar hapsedilmeden önce zaten mevcuttur, ancak ceza sırasında ciddi şekilde şiddetlenir. Hapishane bağlamında psikopatolojinin aşırı temsili, hem bu bireylerin genellikle gösterdiği kırılganlıkların hem de cezaevlerinin sağlıklı koşullarının eksikliğinin bir yansımasıdır. Gerçekten de, cezaevi ortamlarının bireysel refah ve sosyal işlevselliğe zarar verme potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. Hapishaneye girerken, bireyler genellikle yeni bir gerçeklikle, bir dizi zorlukla karşı karşıya kalırlar.
Kovid-19 Salgını Sırasında Mahkumlarda Ruh Sağlığı SorunlarıHapishane kavramı, genel olarak, bireylerin uyumsuz normların öğrenilmesini ve benimsenmesini gerektiren bir hapishane kültürüne uyum sağlama sürecini ifade eder. Gerçekten de diğer araştırmalar, cezaevi yasasının mahkûmların uyum ve rehabilitasyonu üzerindeki zorlukların etkisinin altını çizmişlerdir. Ayrıca, hapis cezası sadece cezaevindeyken uyum ve esenliği değil, aynı zamanda tahliyeden sonra destekleyici ağları koruma yeteneğini de etkiler. Hapishanenin bireylerin yaşamları üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için tüm bu endişeler mahkûmiyet sırasında dikkate alınmalıdır.
Bu sorunun kökeni kuşkusuz eski olmasına rağmen bu gerçek, Covid-19 pandemisinin bir sonucu olarak tüm dünyada yaşadığımız istisnai koşullar nedeniyle özel ilgi görmektedir. Dünya çapında, pandeminin aşağılayıcı etkilerini en aza indirmek için çaba gösterilmiştir. Aslında koronavirüs pandemisi, cezaevleri de dâhil olmak üzere işleyen kurumların yanı sıra bireysel yaşamları da etkiledi. İlk olarak, insanlar rutinleri sırasında yakın olmaları nedeniyle cezaevlerinde özellikle zor olan virüsün yayılmasını önlemek için sosyal mesafe için kendilerini seferber ettiler. Ek olarak, sağlık profilleri genellikle topluluğa kıyasla daha şiddetli olduğundan, bu nüfus tipik olarak daha savunmasızdır, genellikle daha kötü hijyen koşulları, daha kötü beslenme ve uyuşturucu bağımlılığı sorunlarıyla karşı karşıyadırlar.
Pandemi sırasında karar vericiler ciddi bir salgını önlemek için bazı kısıtlamalar getirmişlerdir. Bu tür kısıtlamalar aynı zamanda mahkûmların zihinsel sağlıkları için olumsuz koşulları ve beraberinde cezaevi ortamına uyum sağlama zorluklarını da artırmıştır.

Hapishane Ortamı ve Ruh Sağlığı

Hapishane hayatı, mahkûmların zihinsel sağlıklarını muazzam bir şekilde etkileyebilecek bir dizi koşul ve zorlukla ilgilidir. Sık görülen problem kaynakları, başkalarıyla çatışmalar, hapishanedeki yaşam tarzından memnuniyetsizlik, kısıtlamalara ilişkin hayal kırıklığı, geleceğin yönünün olmaması ve yalnızlık veya depresyona neden olur. Sosyal iklimin önemi hapis cezası bağlamında da incelenmiştir. Aslında, mahkûmların adaptasyonu genellikle çok boyutludur ve farklı faktörler, sosyal, maddi, duygusal ve ahlaki olarak insanların çevreye uyum şeklini etkiler. Önceki araştırmalar, hapishane ortamının bireylerin ruh sağlığı üzerindeki korkunç etkisini vurgulamaktaydı. Nurse, Woodcock ve Ormsby mahkûmların, uyuşturucu kullanımı gibi can sıkıntısıyla başa çıkmak için bazı uyumsuz başa çıkma stratejilerine sahip olduklarını varsayarak, izolasyonlarından kaynaklanan acıyı sıklıkla rapor ettiklerini bulmuşlardır.
Hapishanede psikopatolojinin yaygınlığı yüksek oranda rapor edilmiştir. Hapishane popülasyonlarının, genel popülasyondaki ruh sağlığı bozuklukları insidansını aştığı bilinmektedir. Akıl sağlığı bozukluklarına odaklanan önceki sistematik incelemeler, mahkûmlar arasında daha yüksek psikopatoloji oluşumuna dair sağlam kanıtlar bulmuştur. Genel olarak, mahkûmlara kişilik bozukluğu, anksiyete, duygu durum bozuklukları, intihar davranışı riski ve madde kullanım bozuklukları teşhisi konma olasılığı daha yüksek görünür. Bazı araştırmalara göre, aşırı kalabalık sorunu bu zorlukları pekiştirir ve genellikle mahkûmlar üzerindeki olumsuz etkilerle ilişkilendirilir. Akıl hastalıkları geliştirme riskini artıran cezaevinin kötü koşulları bir yana, birçok suçlunun hapisten önce semptomlar bildirdiğini ve bu semptomların suç davranışına katkıda bulunduğunu belirtmek de önemlidir. Bu nedenle, hapsedilmenin psikolojik uyumsuzluğun hem nedeni hem de sonucu olduğu kabul edilmelidir.
Hapishanelerde ruhsal hastalıkların yaygınlığına rağmen, tedavinin önündeki engeller bu soruna yetersiz tepkiyi artırıyor gibi görünmektedir. Gerçekten de, önceki çalışmalar, hapis cezasının kendisinin ruh sağlığı tedavisi için bazı zorluklara yol açtığının altını çizmiştir. Genellikle, bu engeller mahkûmların kabulüyle başlar, çünkü onlar genellikle kendi başlarına yardım isteme konusunda isteksizlik gösterirler. Ek olarak, resepsiyondaki tarama, fiziksel sağlığa daha fazla odaklandığından, genellikle zihinsel sağlıkla ilgili bazı sınırlamalar sunar. Ayrıca, tarama genellikle ruh sağlığı sorunları hakkında önceden eğitim almamış personel tarafından yapılır, bu da bu tür değerlendirmelerin uygunsuz olmasına neden olur.

Duruşma Öncesi Tutukluların Özel Durumu

Tutukluluk, suç işlemekle suçlanan bir kişinin suç faaliyetini veya soruşturmaya hukuka aykırı müdahaleyi önlemek için yargılama öncesi aşamada uygulanacak bir tedbirdir. Bu önlem, son çare olarak ve yalnızca hapsedilmeyen diğer alternatifler uygun görülmediğinde uygulanmalıdır. Duruşma öncesi tutukluluğun olumsuz etkisi büyük ölçüde rapor edilmiştir. Önceki çalışmalar, cezaevinde yargılanmayı bekleyenlerin ruhsal bozuklukların yanı sıra intihar davranışları sergileme olasılığının daha yüksek olduğunun altı çizilmiştir. Hükümlü mahkûmların da paylaştığı zorluklara ek olarak, bu kişiler geleceklerinin nasıl olacağını bilemedikleri için mahkûm durumlarının belirsizliğinden muzdariptir. Buna rağmen, muhtemelen cezaevinde kaldıkları için genellikle sağlık hizmetlerinden ve müdahalelerden dışlanmaktadırlar.
Araştırmalar, mahkeme öncesi mahkûmların genellikle yüksek oranlarda akıl hastalığı sergilediklerini, özellikle de, depresyon, madde kötüye kullanımı, uyum bozuklukları, anksiyete, TSSB ve kişilik bozuklukları olduğunu bildirmiştir. Bu bireylerin uyum ve ruh sağlığı sorunları geliştirme eğilimlerinin daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, Covid-19 salgını gibi bir kriz sırasında bu oranların daha da fazla hafife alınması beklenir. Bu nedenle, tutukluluk halinin sadece kesinlikle gerekli olduğu durumlarda kullanılmasının önemi, psikolojik bozuklukların gelişmesini önlemek ve cezaevlerinde ki aşırı kalabalık sorununu azaltmak için oldukça önemlidir.

Pandemi Sırasında Hapishane Değişiklikleri ve Portekiz Örneği

Belirtildiği gibi, tutukluluk sırasında mahkûmlar, klasik eserlerde ve aynı zamanda son araştırmalarda iyi tasvir edilen hapishane hayatına uyum sağlamak için birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Genellikle aileleriyle iletişim eksikliği nedeniyle birçok mücadeleyle karşı karşıya kalırlar. Örneğin, Gonçalves ve Gonçalves tarafından yürütülen bir araştırma, cezaevi ziyaretlerinin sayısı ne kadar azsa, saldırganlığın o kadar yüksek olduğunu ve sonuç olarak da daha düşük uyum düzeylerinin olduğunu bulmuştur. Bu nüfusun hapsedilmelerinin normal koşullarında zaten sorunlu olduğu düşünüldüğünde, Covid-19 salgını gibi kriz zamanlarında zihinsel ve duygusal durumları daha da kötüleşir.
Carvalho ve ekibi bu süre boyunca hissedilen zorlukların örtüşmesine işaret ederek bu zorlukları vurgulamıştır. Gerçekten de mahkûmlar, içinde yaşadıkları belirsiz ve yüksek riskli koşullar nedeniyle daha yüksek düzeyde kaygı ve stres yaşayabilirler. Öte yandan, kontamine olanları iyileştirmek ve daha fazla kontaminasyonu önlemek için fiziksel sağlık endişeleri olabilir ve akıl hastalığını tedavi etmek için daha az kaynakla sonuçlanır. Ayrıca, profesyonellere ve personele yönelik talepler, kendileri ve aileleri için bulaşıcı olma tehlikesiyle ilgili ek bir yük ile karşı karşıyadır. Hapishanelerde hastalığın yayılmasının kolaylıkla meydana gelebileceğini bilen Kovid-19 pandemisi ile ilgili kaygılar sadece mahkûmları değil, onlara bakmak zorunda olanları da etkiler. Etkilenen ülkelerdeki çok sayıda cezaevi göz önüne alındığında, cezaevi ortamlarında bir salgın, cezaevi sağlık hizmetlerinde büyük ve sürdürülemez bir baskıyla sonuçlanabilir. Portekiz’de, 1 Mart 2020 pandeminin başlangıcında, cezaevi nüfusu 12.737 (11.869 erkek ve 868 kadın) ve işgal oranı %98,5 idi. Böylece sistemin tam kapasitesine neredeyse ulaşıldı. Bununla birlikte 2019’da bir bütün olarak Portekiz hapishane sisteminin sonunda kronik aşırı kalabalık bir durumun sayfasını çevirdiği doğruysa, bu sorun Lizbon, çevredeki nüfus oranıyla ilgili çeşitli tesislerde, Oporto ve bazı yerel hapishaneler yani iki ana şehirde devam etmektedir.
Kovid-19 Salgını Sırasında Mahkumlarda Ruh Sağlığı SorunlarıSalgın ülkeye ulaştığında, hükümet ve cezaevi yönetimi, hastalığın mahkûmlar, cezaevi personeli ve ziyaretçiler arasında yayılmasını önlemek için küresel bir çerçevede bazı önleyici tedbirler alınmıştır. Sonuç olarak, ziyaretler belirli bir süre askıya alınmış, güvenlik nedeniyle hariç mahkûmların nakilleri kesintiye uğramış, eğitim, eğlence ve dini diğer günlük faaliyetler geçici olarak kapatılmıştır. Acil durum planı için bazı koşullar öngörülmüştür ve bu koşullar aşağıdaki gibidir:
• Revirlerin ve acil servislerin kurulması,
• Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü’nün yönlendirmelerine göre temizlik ve sanitasyon programlarının yeniden ayarlanması,
• Daha savunmasız olanların (yani yaşlı veya kronik hastalığı olan diğer mahkûmlardan ayrılmasını sağlayarak mahkûmların yeniden tahsisi,
Ayrıca, aşırı kalabalığı ve dolayısıyla salgın tehlikesini azaltmak için başka önlemler de onaylandı. Yetkililer, 65 yaş üstü, kronik hastalık geçmişi olan, ağır ve şiddet içeren suçlar işlememiş mahkûmlara verilen cezaları affetme kararı aldı. Genel olarak, 11 Nisan 2020’den 1 Mart 2021’e kadar 1702 mahkûm, cezalarında af aldı ve sonuç olarak serbest bırakıldı. Ayrıca, şiddet içermeyen/ağır olmayan bir suçtan hüküm giyen ve cezası 2 yıldan kısa olan veya iki yıldan fazla hapis yatanların da mahkûmiyet süreleri azaltıldı. Hâlihazırda açık rejimde bulunanlar, 45 gün süreyle cezaevinden çıkma fırsatına sahip oldular, bunu sağlamak için kullanılan kriterlerin geçerliliği devam ederse yenilenebilir bir önlem. Bu anlamda söz konusu dönemde, cezaevi yönetimi 887 geçici olarak izin verdi ve bu tedbir için uygun adayları değerlendirmeye devam etti.
Şu ana kadar onaylanan 887 geçici izinden 40’ı izin sırasında cezasını tamamladı, 386’sı şartlı salıverildi (bunlardan 40’ı peşin), 105 vakada tedbir kararı alındı, kurallara uyulmaması nedeniyle iptal edilmiştir. Ayrıca, bu süre içinde, 14 mahkûm gönüllü olarak cezaevine geri döndü ve diğer 13 mahkûm, Cezaevi Hizmetleri Genel Müdürü’nün kararının ardından izinlerinin yenilendiğini görmedi. Son olarak, yargılama öncesi hapis cezası yeniden değerlendirilerek, bu koşulun yalnızca başka bir önlemin uygun olmadığı durumlarda uygulanması sağlandı. Bu nedenle, Mart 2020’den bu yana ve bir yılı aşkın süredir erkek mahkûm sayısı 11.000 eşiğinin üzerinde kaldı.
Hapishane nüfusunun bir kısmı geçici olarak evlerine gitme fırsatına sahip olduğu için, tanıdık ve sosyal desteğin yanı sıra hastalığa karşı daha yüksek koruma duygusunun bir sonucu olarak stres ve korku seviyeleri azalabilir. Bu tür tahliyelerin sonuçları sadece pandemi durumu açısından değil, aynı zamanda mahkûmların rehabilitasyon süreci açısından da anlaşılmalıdır. Spesifik olarak, bu mahkûmların davranışlarının şartlı tahliyeden nasıl etkilendiğini ve bu tedbirin onların uyumları üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisi olup olmadığını değerlendirmek önemli olabilir. Mahkûmların cezaevi dışındayken nasıl davrandıklarına yani, cezasını tekrarlasınlar ya da çekmesinler ilişkin muhakemenin yanı sıra geri döndükten sonra cezaevine nasıl uyum sağlayacaklarının önemli pratik sonuçları olabilir.
2.4 Uygulama için çıkarımlarKovid-19 Salgını Sırasında Mahkumlarda Ruh Sağlığı Sorunları
Yukarıda sunulan sonuçlar, kritik değerlendirmeleri teşvik eder, uygulayıcılar ve karar vericiler arasında tartışılmalıdır. Akıl sağlığı için hapis cezasının maliyetleri iyi rapor edilmiştir. Hapis dışı alternatiflerin mükerrerliği azaltmak için etkili olduğu tespit edilirse, hapishane kullanımı tartışılmalıdır. Aslında, suçluların belaya giremeyecekleri tespit edilirse, belirli türdeki suçlular için hapis cezası kararına ilişkin yeni politikalar, dolayısıyla hapishane aşırı kalabalık sorunu ve hapisten kaynaklanan aşağılayıcı sonuçlar düşünülebilir veya en aza indirilebilir. Fark edildiği gibi, cezaevleri genellikle yeterli tedavi koşullarından yoksundur ve aşırı kalabalık dünya çapında yüksek oranda bildirilen bir sorundur. Hapsedilme oranlarını azaltmak, izin verdiği için acil bir endişe gibi görünür.
Covid-19 pandemisinin Portekiz hapishane sistemine getirdiği değişikliklerin genel etkisinin dikkatli bir değerlendirmesi göz ardı edilemez ve yaygın olarak söylendiği gibi, kriz genellikle uygun reformları uygulama fırsatlarını düzenler. İlk dalga sırasında (Mart-Temmuz), açıklanan politikaların bir sonucu olarak, genel olarak mahkûmların sayısı azalmıştır. Küçülme, durumun tersine dönmeye başladığı Temmuz ayına kadar algılandı. Bu değişim pandeminin evrimine eşlik etmiştir. Ancak Portekiz, Ocak ve Mart 2021 arasında daha zor bir dönemle karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemde cezaevi nüfusunun zaten arttığını, ancak yavaş bir oranda ve hiçbir zaman Covid-19 öncesi başlangıca ulaşmadığı fark edilmektedir.
Aslında, Ocak ve Mart 2021 arasında Portekiz’deki feci duruma rağmen, ıslah sistemi ikinci dalga sırasında virüsün yayılması için sorunlu bir yer gibi görünmüyordu. Bu süre zarfında aşırı kalabalığı önlemek için alınan tüm önlemler, cezaevlerinde pandemi durumunun kontrol altında tutulmasına izin vermiştir. Şu anda mahkûmlar, işçiler ve genç stajyerler dâhil 20000’den fazla kişiden oluşan bir Dünya da Covid-19’dan ölüm kaydedilmediğini ve sadece 14 vakanın pozitif olduğu kaydedilmiştir. Bu noktada, 25500’den fazla test ve yaklaşık 7775 aşı yapılmıştır, ilk ve yasal olarak deli ancak tehlikeli olduğu ilan edilen ve bu nedenle adli tesislere kapatılan mahkûmlara aşı yapılmıştır.

Sonuç

Portekiz cezaevlerinin mevcut durumu ve Kovid-19 pandemisi ile mücadele için alınan önlemler birçok soruyu gündeme getirdi. Her şeyden önce, sağcı siyasi güçlerden, birkaç mahkûmun serbest bırakılmasının suç artışını tetikleyeceğini ve halkın korkusunu artıracağını iddia eden oldukça büyük bir protesto vardır. Verilerin bu alarmcı iddiaya aykırı olduğu kanıtlanmıştır. Sonuç olarak, cezaevi hizmetlerinin salıverilmesi gereken mahkûmları değerlendirmede yeterli bir iş çıkarmış olduğu, cezanın uzunluğu ve işlenen suçun türü kriterleri ilgili olabilirse, risk değerlendirmesinin (Şiddet içeren) yeterli araçları kullanarak tekrar suç işlemek baskın olmalıdır. Ayrıca, cezalarının kısmen affedildiğini gören mahkûmlar için, önceki ceza çekme deneyimi, daha fazla suç işlemekten caydırmak için yeterince cezalandırıcı olabilir.
Yine, hapis cezasının acısı önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor ve hapis cezalarının uygulanma biçiminde yeniden düşünülmesi gerekir. Bu nedenle, Portekiz ceza sistemi hapis cezalarının nasıl verildiğini yansıtmalıdır, çünkü çoğu bireyde rehabilitasyon amacı, yalnızca gerçekten tehlikeli olanları hapishaneye göndererek, topluluk cezalarıyla tam olarak gerçekleştirilebilir. Bu mülahazalar daha iyi bir adalet duygusu ve hapis cezalarının atasözlerinden ziyade daha ihtiyari olarak kullanılmasını sağlayacaktır.
Mahkûmlar ceza infaz sistemine girdiklerinde ve cezalarını çekerken ruh sağlığı sorunları için düzenli bir tarama prosedürünün olmaması, Portekiz cezaevi sisteminde bu sorunun etkili bir analizini yapılmasını engeller. Bununla birlikte 2020 boyunca, yakın zamanda sunulan resmi raporlar, pandemi önlemleri veya başka nedenlerle açıklanması gereken olağandışı bir cezaevi intihar artışını gösterir.
Son olarak, suç faaliyetinin azalması birkaç nedene bağlı olabilir. Mağdurların olmaması ve daha etkili bir polislik, pandemilerin ilk döneminde suçta bir sapmaya neden olabilir. Bununla birlikte, bu etki yalnızca kısa bir süre için cesaret kırıcı görünmektedir. Gerçekten de, suçu caydırmak için bir pandemi durumundan daha fazlasının gerektiği görülmektedir.

Kaynakça:
https://www.coe.int/en/web/portal/-/impact-of-covid-19-on-mental-health-in-prisons-and-probation
https://bmjopen.bmj.com/content/11/5/e046547
https://nimhans.ac.in/wp-content/uploads/2021/07/Prison-Staff.pdf

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.