Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Kurşunun Erkek Üreme Sağlığına Etkileri

0 144

Kurşunun çok çeşitli olumsuz üreme sonuçlarına neden olabileceği belgelenmiştir. Erkeklerde kurşun libidoyu azaltabilir ve spermatogenezi etkileyerek sperm kalitesini düşürür. Maruz kalan erkeklerdeki diğer etkiler arasında prostatik fonksiyon bozukluğu ve serum testosteronunda hasar bulunur. Gebe kadınlarda kurşun plasentayı geçerek fetüsün gelişimini bozabilir. Bu nedenle, maruz kalan kadınlar spontan düşük, erken doğum, gestasyonel diyabet, gebelik hipertansiyonu, preeklampsi, erken membran rüptürü, intrauterin büyüme kısıtlaması, düşük kilolu doğum ve diğer gebelik komplikasyonlarına maruz kalma riski altındadır.
Hem erkeklerde hem de kadınlarda kurşun kısırlıkla ilişkilendirilmiştir. Bu ağır metalin zararlı etkileri, düşük seviyelerde maruz kalma durumunda bile gözlemlenmiştir. Böylece, Kurşuna maruz kalma, özellikle üreme sağlığı açısından bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Kurşunun hem erkek hem de dişi üreme sistemleri üzerindeki zararlı etkilerini önlemek için bazı stratejiler düşünülmelidir.
Kurşunun Erkek Üreme Sağlığına EtkileriKurşun, en tehlikeli toksik metallerden biridir. Bu metalin insan vücudunda bilinen hiçbir yararlı işlevi yoktur. Bunun aksine, kurşun insan vücudunun her sistemini ve özellikle böbrek, hematopoietik, nörolojik ve üreme sistemlerini bozabilir. Kurşuna maruz kalma, çok çeşitli fizyolojik, biyokimyasal ve davranışsal ve zararlı etkilerle ilişkilendirilmiştir. Kurşuna maruz kalan insanlarda birkaç üreme zararına dair kanıt vardır. Kadınlarda kurşuna maruz kalma, spontan abortus, düşük doğum ağırlığı, erken doğum, fetal büyüme kısıtlaması, erken membran rüptürü, gebelik hipertansiyonu, preeklampsi, gestasyonel diyabet ile ilişkilendirilmiştir. Maternal kan kurşun aynı zamanda gebelik süresinde bir azalma ile ilişkilendirilmiştir.
Erkeklerle ilgili olarak, inorganik kurşuna maruz kalma, semen kalitesinin bazı parametrelerinde bir düşüşle ilişkilendirilmiştir. Ters spermatogenez ve azaltılmış doğurganlık ile kurşun marıziyeti ilişkilendirilmiştir. Seminal plazmadaki yüksek kurşun konsantrasyonları sperm sayısını azaltabilirken, sperm hareketliliği ve sperm morfolojisi de kurşundan etkilenebilir.

Erkelerin Kurşuna Maruz Kalması ve Etkileri

Kurşuna maruz kalma, diğerleri arasında, erkeklerde libido azalması, spermatogenezde bozulma ve kromozomal hasar gibi çeşitli üreme bozukluklarıyla ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, kurşuna maruz kalma ile erkek üreme hasarı arasındaki ilişki hakkındaki çalışmalar tutarsız sonuçlar göstermiştir. Çalışmaların çoğu, semen kurşunu ve kandaki kurşun arasında gözlenen korelasyon nedeniyle kandaki kurşun ve semen kalitesi arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Bazı çalışmalar, kurşuna maruz kalan erkeklerde sperm sayısında, morfolojide ve motilitede azalma olduğunu bildirmiştir.
Kurşunun sperm kalitesi üzerindeki etkileri, mesleki olarak maruz kalan kişilerde sıklıkla incelenmiştir. Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (OSHA), 40 g/dL’nin üzerindeki kan kurşun seviyelerinin (BLL) sağlık müdahalesi gerektirdiğini önermektedir. Bununla birlikte, mesleki maruziyeti olmayan erkeklerde yapılan araştırmalar da kurşunun doğurganlık üzerindeki etkilerine dair kanıtlar göstermiştir. Seminal plazma kurşun düzeylerinin fertilite üzerindeki etkisini değerlendirmek için yürütülen prospektif, çift kör bir çalışmada, bu eşik değerin altındaki seminal plazma kurşunu in vitro fertilizasyon oranları üzerindeki olumsuz etkilerle ilişkilendirilmiştir. Bu ankete suni tohumlama programına katılan meni bağışçıları dahil edildi. Sperm kurşun konsantrasyonları ayrıca, sperm fonksiyonunun iki biyobelirteci olan mannoz reseptörleri ve mannozun neden olduğu akrozom reaksiyonları ile negatif korelasyon göstermiştir. Bu sonuçlar, menide artan kurşun konsantrasyonlarının erkek üremesine zarar verebileceğini göstermektedir.Kurşunun Erkek Üreme Sağlığına Etkileri
Kurşun ve kısırlık arasındaki ilişkiyle ilgili çoğu çalışma mesleki olarak maruz kalan işçilerde gerçekleştirilmiş olsa da, muhtemelen çevre ve yiyecekler gibi diğer maruz kalma kaynakları nedeniyle mesleki maruziyeti olmayan erkeklerde de kurşun semen konsantrasyonunda değişiklikler gözlenmiştir. Kurşuna mesleki olarak maruz kalmayan infertil çiftlerden erkeklerde yürütülen prospektif ve randomize bir klinik çalışmada, 3-5 gün yoksunluktan sonra toplanan semen örneklerinde semen kurşun konsantrasyonu ile sperm sayısı arasında negatif bir korelasyon gözlenmiştir. Bu sonuçlar, çevre ve diyet kaynaklı kurşunun meni kalitesini ve dolayısıyla erkek fertilitesini de etkileyebileceğine dair kanıtlar sağlar.
Kurşuna maruz kalmanın endokrin sistem üzerindeki etkisini değerlendiren birkaç çalışma vardır. Kurşun zehirlenmesi klinik semptomları olmayan kurşun eritme işçilerinde serum testosteron (T) ve steroid bağlayıcı globulin (SGG) seviyelerinde bir artış gözlenmiştir. Kurşunun endokrin bezlerinin çoğunu bozduğu düşünülmektedir. Maruz kalan çalışanlarda uzun süre kurşuna maruz kalmanın tiroid fonksiyonu üzerindeki etkisinin analizi, T4 ve FT4 ile negatif bir ilişki gösterdi ve depresif tiroid fonksiyonu özellikle maruziyet en yoğun olduğunda gözlemlenmiştir. Üç pil fabrikasından mesleki olarak kurşuna maruz kalan bir grup işçide, FSH ve LH konsantrasyonları, maruz kalmayan erkeklerden oluşan bir kontrol grubuna kıyasla daha yüksekti, bu da kurşun maruziyetinin testis fonksiyonunu değiştirdiğinin bir göstergesi niteliğindedir. Biyokimyasal açıdan, kurşunun önce testis hasarına neden olduğu ve uzun süreli maruz kalmanın hipotalamik-hipofiz eksenini değiştirdiği düşünülmektedir. Ancak, bu konudaki sonuçlar kesin kabul edilemez. Kurşunun Erkek Üreme Sağlığına Etkileri
Bir pil üretim tesisinde en az 6 ay çalışmış 133 erkeğin kurşuna maruz kalma ile seks hormonu seviyeleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada, yarılmış hormon (FSH) ve lüteinizan hormon u(LH)BLL ölçüldü ve endokrin sistem işlevi testosteron, serbest testosteron, folikül ölçülerek değerlendirildi. Çalışanlar OSHA BLL standardına göre iki gruba ayrılmıştır; bunlar BLL 40 g/dl’den düşük ve BLL’ye eşit veya 40 g/dL’den yüksek olanlar. İstatistiksel analiz, kandaki kurşun konsantrasyonları (BLC) ile cinsiyet hormonu değerleri arasında önemli bir ilişki olmadığını göstermiştir. Bu çalışmada kurşun maruziyetinin erkeklik hormon düzeylerindeki değişikliklerle ilişkili olmadığı sonucuna varmışlardır. Aksine, İran’daki bir infertilite kliniğine başvuran bireylerin sperm sayısı, sperm morfolojisi ve hormonal düzeylerinin (LH ve FSH) değerlendirilmesi, BLL ile negatif anlamlı korelasyon gösterirken, BLC ile sperm morfolojisi arasında bir ilişki bulunamamıştır.
Bazı çelişkili sonuçlara rağmen, kurşunun erkek fertilitesi, semen kalitesi ve hormonal seviyeler üzerindeki zararlı etkileri konusunda artan bir endişe vardır. Hayvan modellerinde yapılan deneyler, kurşunun azalmış erkek üreme fonksiyonuna katkıda bulunduğunu göstermiştir. İnsanlarda kurşun maruziyeti aynı zamanda erkeklerde endokrin disfonksiyon ile ilişkilendirilmiştir. Oksidatif stresin erkek infertilitesinde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. İnfertil erkeklerin seminal plazmasında fertil deneklere kıyasla daha düşük total antioksidan kapasite (TAC) ve vitamin E konsantrasyonları gözlemlenmiştir.
Ayrıca, malondialdehit birikiminde karşılaştırılan gruplar arasında önemli farklılıklar vardı. Dahası, malondialdehit konsantrasyonu sperm hareketliliği ve morfolojisi ile negatif korelasyon gösterdi. Bu sonuçlara dayanarak, sperm kalitesinin biyolojik belirteçleri olarak seminal antioksidanların ve kan antioksidanlarının kullanılabileceği önerilmektedir.
Kurşunun üreme sağlığı üzerindeki etkisi, maruziyet süresine bağlı olarak değişebilir. Yukarıda belirtilen noktalar dikkate alınarak, erkek işçiler üzerinde yapılan kesitsel bir çalışmada, mevcut ve uzun vadeli mesleki kurşun maruziyetlerinin erkek üreme sağlığının çeşitli biyobelirteçleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Kurşun izabe tesisinin erkek çalışanlarından sperm ve kan örnekleri alınarak testosteron, folikül uyarımlı hormon, lüteinizan hormon ve kan kurşunu konsantrasyonları belirlendi. BLL’deki artışa bağlı olarak toplam sperm sayısında azalma eğilimi gözlendi. Ek olarak, toplam hareketli sperm sayısı, sperm konsantrasyonu ve toplam sperm sayısı, uzun süreli kurşun maruziyeti ile ters bir ilişki gösterdi. Bununla birlikte, kurşuna maruz kalma sperm hareketliliği, sperm morfolojisi veya üreme hormonlarının serum konsantrasyonlarıyla ilişkili değildir.
Kurşuna maruz kalmanın erkek üreme işlevi üzerindeki etkileri hayvanlarda da incelenmiştir. Farelerde yapılan deneyler, kurşunun androjenlerin bağlanmasına müdahale edebileceğini, folikül uyarıcı hormon üretimini baskılayabileceğini, sertoli hücresinin işlevini etkileyebileceğini ve spermatogenez için gerekli bir substrat oluşturan laktat üretimini artırabileceğini göstermiştir. Kurşun maruz kalma da testis oksitleyici enzimlerin [aktivitesindeki azalmalar ile ilişkilendirilmiştir ve sıçanlarda testis RNA sentezine bakılmıştır. Sıçanlarda yapılan bir çalışma, epididimal spermde kandaki kurşun ile kurşun seviyeleri arasında pozitif bir korelasyon olduğunu gösterdi ve kurşunun spermde oksidatif strese ve dolayısıyla sperm fonksiyonunun bozulmasına yol açan reaktif oksijen türlerinin oluşumuna neden olabileceğini göstermiştir.
Epidemiyolojik veriler, kurşuna maruz kalmanın yetişkin erkeklerde prostat hastalıklarına neden olabileceğini göstermektedir. Bir çalışmada, prostat kanserinden (PCA) muzdarip hastalarda, iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) olan hastalarda ve benzer sosyoekonomik koşullarda yaşayan bir kontrol grubu erkeklerde kan kurşun incelenmiştir. Sonuçlar, kontrollere kıyasla PCA ve BPH erkeklerde kanda önemli ölçüde daha yüksek kurşun konsantrasyonları göstermektedir. Ek olarak, PCA ve BPH’li hastalar, karşılaştırmalı gruba göre önemli ölçüde daha düşük kan çinko ve bakır seviyelerine sahipti. Zn’nin prostat epitel homeostazının düzenlenmesinde ve ejakülasyonda önemli bir role sahip olduğu iyi bilinmektedir.
Çinko, birçok enzim için bir kofaktör ve hücresel membranın bütünlüğü için gerekli bir metaldir. Kurşun, proteinlerdeki çinko iyonlarının yerini alarak enzimlerin inhibisyonunu tetikleyebilir. Çinkonun seminal sıvıda kurşunla yer değiştirmesi prostat fonksiyonunun etkilerini belirleyerek doğurganlığın azalmasına neden olabilir. Bazı araştırmacılar, kurşunun erkek üreme sistemi üzerindeki ana etkisinin, testislerin seminifer tübülleri üzerindeki doğrudan etki yerine, üreme hormonal ekseninin değiştirilmesi ve spermatogenezin hormonal kontrolü olduğunu düşünmektedir. Dahası, kan testis bariyerinin testis hücreleri için kurşunun zararlı etkilerine karşı bir koruma görevi gördüğüne dair kanıtlar vardır. Diğer yandan bazı araştırmacılar, kurşunun toksik etkisiyle ejakülasyon hacmi, sperm yoğunluğu, anormal morfoloji, sperm sayısı ve motilite gibi sperm parametrelerinin bozulmasına daha fazla dikkat etmektedir.
Kurşunun erkek üreme sağlığını etkileyen mekanizmaları hala belirsiz olsa da, bu toksik metalin semen kalitesindeki, üreme hormonlarının işlevindeki veya her ikisindeki değişiklikler nedeniyle erkeklerde doğurganlığı tehlikeye atabileceğine şüphe yoktur . Çelişkili rapor edilen sonuçlara rağmen, düşük seviyelerde bile kurşuna maruz kalmanın erkek üreme sağlığını bozabileceğine dair artan kanıtlar vardır. Gelecekteki araştırmalar, bu konularla ilgili analizi derinleştirmelidir.

Kaynakça:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8247405/
https://www.researchgate.net/publication/340944696_Effects_of_Lead_on_Reproductive_Health
https://doi.org/10.4103/0253-7613.150317

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.