Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

OKB Cerrahi İçin Nörostimülasyon Tedavi ve Diğer Yaklaşımlar

0 450

Psikoterapi veya ilaç tedavisine cevap vermeyen OKB hastaları için bazı tedaviler araştırılmaktadır. Ciddi riskleri olabileceği ve kapsamlı bir şekilde test edilmedikleri için, bu prosedürleri gerçekleştirmeden önce tüm artıları ve eksileri iyice gözden geçirilerek karar verilmelidir. Bu makalede OKB tedavisinde cerrahi ve zihinsel tedavi yöntemleri üzerine bilgiler bulunmaktadır.

Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (rTMS)

RTMS, invaziv olmayan bir beyin stimülasyon tekniğidir. Beynine nöronal aktiviteyi etkileyen bir manyetik alan darbesi getirmektedir. 10 klinik çalışmanın ve yaklaşık 300 OKB hastasının meta-analizinde, rTMU hastaların yaklaşık % 35’inde semptomları azaltmıştır. Kısa süreli yan etkiler lokalize ağrı, yanma, karıncalanma hissi (parestezi), işitme değişiklikleri, kan tiroid uyarıcı hormon ve laktat seviyelerinin değişmesi ve hipomanidir (hafif bir mani formu). Nadir durumlarda, yüksek frekanslı rTMS nöbetlere neden olmaktadır. 2018 yılında FDA, yetişkinlerde OKB tedavisinde yardımcı olarak derin bir TMS cihazını (BrainsWay) temizlemiştir. Sağlam kanıtlar, yetişkinlerde OKB’yi tedavi etmek için belirli derin TMS protokollerinin kullanımını desteklemektedir.

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)

OKB Cerrahi İçin Nörostimülasyon Tedavi ve Diğer YaklaşımlarDerin beyin stimülasyonu, lokalize elektriksel impuls göndermek için beyne elektrotların cerrahi olarak implante edildiği invaziv bir stratejidir ve birkaç durumda OKB için test edilmiştir. DBS’ye ortalama yanıt oranı yaklaşık % 50’dir. Çalışmalar sınırlı yan etkiler bildirmiş ve DBS’nin nispeten güvenli olduğu sonucuna varmıştır. Ancak, birkaç durumda yan etkiler belgelenmiştir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Beyindeki kanama (semptomlar olmadan)
• Nöbetler
• Yüzeysel enfeksiyon
• Hipomani
• Depresyon veya OKB’nin kötüleşmesi
• Kısa süreli üzüntü, kaygı veya öfori
Bununla birlikte derin beyin stimülasyonu, invaziv olmayan tedavilere cevap vermeyen OKB hastaları için bir seçenek olabilecek bir invaziv nörostimülasyon türüdür.

Ablatif Nöroşirurji

Tedaviye dirençli OKB olan 87 kişide, devresini değiştirmek için beynin belirli kısımlarında lezyon oluşturan iki farklı cerrahi prosedür test edilmiştir. Bu hastaların % 30 ila 60’ına yardımcı olmuştur.

OKB’ye Tamamlayıcı ve Alternatif Yaklaşımlar

Bazı takviyelerin ve yaşam tarzı müdahalelerinin iddia edilen faydaları, çoğu geleneksel tedavilere ek olarak kullanılan sınırlı, düşük kaliteli klinik çalışmalarla desteklenmektedir. OKB’li kişilerde kullanımlarını desteklemek için yeterli kanıtlar bulunmamaktadır, ancak doktorun bu hastalıkta yardımcı olabileceklerini belirlerse bunlar uygulanmalıdır. Bu stratejileri asla onaylanmış tıbbi tedavilerin yerine kullanılmamalıdır.

Takviyeler

İnositol: Hücre zarlarının bir bileşeni olan inositol, hücre iletişiminde rol oynamaktadır ve ayrıca serotonin reseptörlerinin duyarlılığını arttırmaktadır. 10 OKB hastasının 6 haftalık bir çalışmasında, 18 g inositol anksiyete ve depresyon semptomlarını iyileştirmiş ve çok az yan etkiye (çoğunlukla sindirim) neden olmuştur. Başka bir çalışmada, aynı doz sadece tedaviye dirençli OKB’si olan 10 hastanın 3’ünde SSRI’ların etkilerini arttırmıştır. Bu dozda, panik bozukluğu olan 20 kişi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada inositol fluvoksaminden daha etkili olmuştur. Bu ilaç OKB için onaylandığından, her iki tedaviyi karşılaştıran diğer klinik çalışmalar inositolün etkinliğine biraz ışık tutabilmektedir. OKB’li 14 kişinin beyin görüntüleme çalışmasında, inositollere yanıt verenler, bir beyin bölgesinde (sol medial prefrontal bölge) artmış başlangıç aktivitesi göstermiştir. Ancak diğer bölgelerde (sol superior temporal gyrus, orta frontal gyrus ve precuneus) yanıt vermeyenlere kıyasla aktivite azalmıştır. İnositol takviyelerinin küçük çalışmalarda OKB semptomlarını iyileştirdiği görülmüştür. Etkinliğini belirlemek için büyük ölçekli verilere ihtiyaç duyulmaktadır.
N-Asetil Sistein (NAC): Kompulsif saç çekme olan 50 kişiden oluşan 12 haftalık bir çalışmada (OKB spektrumunda olan trikotillomani) NAC, hastaların % 56’sında semptomları çoğunu iyileştirmiştir. (plasebo grubunun sadece% 16’sına kıyasla). 12 hafta boyunca (2,400-3,000 mg / gün) NAC kullanan dört pilot çalışmanın sistematik olarak gözden geçirilmesi, NAC’nin OKB semptomlarının şiddetini azaltma konusunda umut verici olduğu ve minimal yan etkilere neden olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, 44 kişiyle ilgili 16 haftalık bir deneme NAC’yi plasebodan daha etkili bulmamıştır.
NAC, SSRI’ların (sitalopram) OKB’de 10 haftalık bir klinik deneyde 34 çocuk ve ergen üzerindeki etkilere karşı direncini artırmıştır. NAC’nin sinapstaki glutamatı azaltarak ve glutatyonu artırarak çalıştığı düşünülmektedir. OKB hastalarında bazı beyin bölgelerinde (singulat korteks) düşük glutatyon saptanmıştır. NAC’nin OKB üzerindeki etkileri hakkındaki veriler karıştırılmaktadır. Bazı çalışmalarda semptomları iyileştirmiş, ancak diğerlerinde hiçbir fayda göstermemiştir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Glisin: Glisin, beynin kortikal bölgesindeki glutamat fonksiyonunu azaltan bir amino asittir. Konvansiyonel tedaviye ek olarak 60 gram glisin verilen 24 OKB hastası üzerinde yapılan 12 haftalık bir çalışmada, OKB semptomlarında inor düşüş görülmemiştir. Önemlisi, on hastada glisinin kötü tadı nedeniyle çalışma dışı bırakılmıştır, bu da bazı durumlarda bulantıya neden olmuştur. Sarkosin, bu amino asidin beyindeki kullanılabilirliğini artıran bir glisin alım inhibitörüdür. OKB olan 25 kişi üzerinde yapılan bir klinik çalışmada, 8 sarkosin aldıktan sonra OKB semptomlarını iyileştirmiştir.
Kafein: 24 hasta ile yapılan beş haftalık çift, kör bir çalışmada, OKB semptomlarını iyileştirmekOKB Cerrahi İçin Nörostimülasyon Tedavi ve Diğer Yaklaşımlar için bir ilave tedavi olarak 300 mg kafein 30 mg dekstroamphetamin’den biraz daha etkili olmuştur. Tüm hastalar çalışmayı olumsuz olaylar olmadan tamamlamıştır. Bu çalışmanın sonuçları yakın zamanda 62 kişi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada tekrarlanmıştır. Glisin ve kafein düşük kaliteli çalışmalarda OKB için umut vermiştir, ancak herhangi bir sonuç çıkarmak için henüz çok erkendir.
Süt devedikeni: Milk Thistle, farelerin korteksindeki serotonin seviyelerini arttıran flavonoid silimarin içeren bir bitkidir. 35 OKB hastası üzerinde yapılan 8 haftalık bir klinik çalışmada, 200 mg süt devedikeni semptomları azaltmıştır. Bununla birlikte, fluoksetinden daha az etkili olmuştur.
Hodan yağı: Hodan çiçeği ve yağı OKB için kullanılan bir bitkidir. Fare modellerinde benzodiazepinlere (örn. Valium) benzer anti-anksiyete etkileri bulunmaktadır. 44 OKB hastası üzerinde yapılan 6 haftalık bir çalışmada, günde 1 kez 500 mg borage ekstresi OKB semptomlarını ve kaygısını azaltmıştır. Bununla birlikte, hodan karaciğer toksisitesi, ishal, kusma, baş ağrısı, astımın kötüleşmesine neden olabilmektedir ve hamilelik sırasında güvenli değildir.
Çinko: Bilim adamları çinkonun eksitatör nörotransmisyonu inhibe etmede rol oynayabileceğini keşfetmişlerdir ve GABA dâhil çoklu reseptörleri aktive etmiştir. Hafif OKB hastalarında çinkonun yaklaşık 100 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada OKB olmayan hastalara göre % 69,2 daha düşük olduğu bulunmuştur. 23 OKB hastası üzerinde yapılan 8 haftalık bir çalışmada, çinko takviyesi (fluoksetine bir ilave olarak), olumsuz etkilere neden olmadan saplantıların ve kompulsiyonların azaltılmasına yardımcı olmuştur. Küçük çalışmalar çinko, devedikeni ve hodan yağının OKB hastalarında ek takviye olarak yardımcı olabileceğini, ancak yüksek kaliteli verilerin eksik olduğunu göstermektedir.
Demir: Yaklaşık 100 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, hafif ve orta derecede OKB olan hastalarda kan demir düzeyleri % 41-44 daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca düşük demir Tourette sendromunda daha yüksek tik şiddeti ile ilişkilidir. Demir takviyesi, Tourette’li 57 çocuk üzerinde yapılan klinik bir çalışmada tiklerin şiddetini 6-12 ay boyunca azaltmıştır. Bu sendrom ile OKB arasında bir ilişki olduğu için bu, demir desteğinin OKB için de yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. OKB ve düşük demir içeren kişilerde demir takviyeleri yardımcı olmaktadır, ancak bulgular sonuçsuz kalmıştır.

Zihin-Beden Müdahaleleri

Egzersiz: Davranışsal veya farmakolojik tedavi alan 150’den fazla OKB hastası üzerinde yapılan 5 pilot çalışmada, 12 haftalık aerobik egzersiz müdahalesi OKB semptomlarını azaltmıştır.
OKB Cerrahi İçin Nörostimülasyon Tedavi ve Diğer YaklaşımlarMeditasyon: Farkındalık meditasyonunun endişe duyan kişilere tetikleyicilerinden zihinsel olarak kaçınmaları için yardımcı olduğu düşünülmektedir. 17 katılımcı ile yapılan bir pilot çalışma, farkındalık meditasyonuna katılan hastalarda OKB semptomlarında azalma olduğunu göstermiştir. Anksiyeteyi azaltmak OKB semptomlarını ortadan kaldırmak için yararlı bir yaklaşım olmaktadır. Düzenli egzersiz yapmak ve dikkat meditasyonuna katılmak OKB hastaları için yararlıdır, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Müzik terapisi: Müzik terapisi, halihazırda OKB için tedavi edilen 30 hasta üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, bir ay içinde obsesyon ve anksiyete semptomlarını hafifletmeye yardımcı olmuştur.
Akupunktur: Akupunktur serotonin iletimini arttırmaktadır ve opioid reseptörü yoluyla ağrı giderici etkiler yapabilmektedir. OKB’li 19 kişi üzerinde yapılan bir pilot çalışmada, akupunktur (ek tedavi olarak) semptomları iyileştirmiştir. Bununla birlikte, çalışma akupunkturu uygun bir plasebo kontrolü kullanmak yerine tedavi olmamasıyla karşılaştırmıştır yani akupunktur eğitimi olmayan biri tarafından rastgele yerleştirilmiş iğnelerle.

Kaynakça:
iocdf.org
medtronic.com
researchgate.net
uptodate.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.