Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Bask Ülkesi Üniversitesi’nde Döngüsel Ekonomi Alanında Yüksek Lisans Derecesi

0 343

Bask ülkesi üniversitesi, Bask toplumuna derinden bağlı, dünyaya açık, entelektüel bir liderlik, etik ve sosyal bir taahhüt ile bir kamu araştırma üniversitesidir. Misyonu, bilgi, yenilik ve hakkaniyete dayalı kaliteli eğitim ve öğretim sağlayarak kültürlü bir nüfusu beslemektir. Bu üniversite diğer kuruluşlarda olduğu gibi, BM 2030 gündemini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, son yıllarda uygulanan çok sayıda programı barındırabilecek bir model veya çerçeve olarak görmektedir. Bu alanda, belirli dereceler ve araştırma projeleri, BM 2015’te bu gündemi başlattığında SKH’lerin kim olduğuyla veya ne yaptığıyla alakasız olmadığını göstermiştir. Bu dereceler ve projeler insan hakları kültürünü, işbirliği, çevre yönetimi veya üçüncü sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarla birlikte ortak projeler cinsiyet eşitliği politikalarını, üniversitenin gelişimini teşvik etmiştir.
Döngüsel ekonomide yüksek lisans derecesinin başlangıç noktası
Bask ülkesi üniversitesi, politikalarla uyumlu olarak, son yirmi yılda bazı yerel kurumlarla işbirliği içinde yaşam döngüsü düşüncesi veya eko-tasarım ile ilgili farklı öğretim deneyimlerini desteklemiştir. Bu deneyimler için başlangıç, 2002 yılında Bilbao’daki mühendislik fakültesindeki Ecodesign öğrenim merkezinin kurulmasıyla atılmıştır. Basque ecodesign center, özel sektördeki firmalar ile Bask hükümeti arasındaki bir ortaklık çerçevesidir. Yenilikçi eko tasarım projelerinin tasarımını ve yürütülmesini teşvik etmeyi amaçlar. Ayrıca, Ihobe (Bask hükümeti ekonomik kalkınma, sürdürülebilirlik ve çevre bakanlığının himayesinde halka açık bir şirket), Bask hükümetini çevre politikasının uygulanmasında ve çevre kirliliğinin yayılmasında desteklemektedir.
Bask Ülkesi Üniversitesi'nde Döngüsel Ekonomi Alanında Yüksek Lisans DerecesiIhobe, Bask eko-tasarım merkezi ve Bask ülkesi üniversitesi sürdürülebilirlik müdürlüğü tarafından desteklenen üniversite, Ekim 2019’da döngüsel ekonomi hakkında bir lisansüstü kursun ilk baskısını başlatmıştır (36 AKTS’den oluşur). O anda, yeni bir yüksek lisans derecesi bir sonraki akademik yıl için 60 AKTS ile yola çıkmıştır. Döngüsel ekonomi: İş uygulaması başlıklı bu yeni yüksek lisans, eko tasarım ve ürün yaşam döngüsü düşüncesi ile ilgili yönlere özel bir vurgu yapmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ne bölgede ne de komşu bölgelerde bu özelliklerin yüksek lisansı veya eğitimi bulunmadığından ve endüstriyel dokusunun bu tür resmi olarak düzenlenmiş kurslara ihtiyacı olduğundan, bu çalışmaların Bask Ülkesi için bir zorunluluk olduğu belirtilmelidir.
Döngüsel ekonomide yüksek lisans derecesinin gerçekleri; iş başvurusu
Döngüsel ekonomide yüksek lisans derecesi Eylül’den Haziran‘a kadar artı dereceyi elde etmek için gereken 60 AKTS’yi tamamlamak için yüksek lisans tezi yapılır. Maksimum öğrenci sayısı 25’e sabitlenmiştir ve 35’ten fazla doçent, profesör ve hükümetlerden ve sanayi sektöründen profesyoneller buna katılmaktadır. Aday öğrenciler, yerel-bölgesel sanayide, hizmet şirketlerinde veya kamu yönetiminde çalışan mühendis ve ekonomistler arasından aranmaktadır. Dersler, Bilbao’daki mühendislik fakültesi ile iktisat ve işletme fakültesinde verilmektedir. Kurslar, ters yüz sınıf, yapboz teknikleri veya probleme dayalı öğrenme (PBL) gibi katılımcı ve aktif öğrenme yöntemleriyle programlanır. Etkileşim, dogmatik olmama ve karşılıklılık gibi diğer yönler kesin olarak kabul edilir.
Öğretim organizasyonu ile ilgili olarak, her konunun, öğretmenlerin sınıflarının içeriğini ve ayrıca öğrencilerin daha önce veya daha sonra başvurmaları için ek materyalleri yükleyebilecekleri bir dijital öğrenme platformu veya ders yönetim sistemi vardır. Ayrıca ders yönetim sistemine entegre edilen üniversitenin kendi video konferans platformu üzerinden dersler online olarak takip edilebilmektedir. Bu sayede mazeretsiz kalan veya haklı sebeplerle derslere devam edemeyen öğrenciler, öğretmenlerinin açıklamalarını evden takip edebilirler. Bir bütün olarak kurs, kursa başlamadan önce bir anket ve kursun sonunda öğrencilerin öğrenme deneyimlerini sundukları ve güçlü yönlerinin belirlendiği yüz yüze özel bir oturum ile değerlendirilir ve bu yüksek lisans derecelerinin zayıf yönleri ayıklanır. Ayrıca, her dersin sonunda, öğrencilerin öğretim metodolojisi hakkındaki görüşlerini öğrenmek için küçük bir anket yapılır.
Ayrıca, yüksek lisans akademik kurulu, şirketlerde gönüllü staj imkanı sunmaktadır. Çoğunluğu 10 yıldan fazla deneyime sahip profesyoneller olduğu için bu stajlarla sadece az sayıda öğrenci ilgilenir. Yüksek lisans akademik kurulu, kursun gelecekte Erasmus Mundus yüksek lisans derecesi olma olasılığını değerlendirir. Bu, birkaç Avrupa üniversitesi ile öğretim anlaşmaları gerektirecektir. Acil olarak kabul edilmemektedir, çünkü sponsorların ilk amacı, öğrencilerin ve profesörlerin değişimi ve hareketliliğinden çok yerel bir eğitim ihtiyacına cevap vermektir. Özetle, kursun ana gücü, bölgenin en önemli endüstriyel sektörlerini temsil eden profesyonellerin geniş temsili ile birlikte konularının ve kurslarının çok disiplinli olmasıdır.
Yaşam döngüsü düşüncesi: eko tasarım ve yaşam döngüsü değerlendirmesi
Daha döngüsel bir iş modeline dönüşüm, farklı sistem, süreçlerin girdileri ve çıktıları hakkında bilgi gerektirir, bunların tümü, bunların etkilerinin ölçümü, veri yönetimi ve değer zinciri boyunca veri alışverişi ile birlikte gerçekleşir. Etkileri değerlendirmenin ve iletmenin doğru yolu nedir? Yaşam döngüsü düşüncesi kavramı, kabulü ve uygulanması yoluyla, ürünlerin (maddi mallar veya hizmetler) çevresel, ekonomik ve sosyal yönlerinin bu değerlendirmesini içerir.
Yaşam döngüsü düşüncesi, endüstrilerin geleneksel doğrusal düşüncenin ötesine geçmesine izin verir ve bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca, yani beşikten mezara kadar çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini dahil ederek üretim ve imhaya odaklanır. Sonuç olarak daha bütünsel bir değerlendirmeye izin verirken, vurgulama, anlama ve etkilerin olası önlenmesi ve azaltılması için yapılır. Yaşam döngüsü düşüncesi ile yakından ilgili dersler, 3 AKTS’den oluşan 3 modüle bölünmüş 9 AKTS’yi oluşturur ve bunlar aşağıdaki gibidir:
Ekotasarım ve döngüsel ekonomi
• Eko-tasarım kavramına giriş: Malzeme ürün ve hizmetlerinin tasarımı için temel ilkeler ve çıkarımlar,
• Eko tasarımda standartlar,
• Ekotasarım metodolojisi,
• Ecodesign ve şirketler: Ecodesign’ın kurumsal yönetim sistemlerine entegrasyonu ve ürün-hizmet sistemleri,
Yaşam döngüsü düşüncesi 1: Hesaplama ve iletişim araçları
• Ürün yaşam döngüsü: Arka plan ve kavramlar, yaşam döngüsü ve genişletilmiş üretici sorumluluğu, ürün tasarımcısı için çıkarımlar,
• Uluslararası standartlara dayalı yaşam döngüsü analizinin metodolojik ilkeleri ve yaşam döngüsü değerlendirme yazılımı açık LCA ve SimaPro,Bask Ülkesi Üniversitesi'nde Döngüsel Ekonomi Alanında Yüksek Lisans Derecesi
• Yaşam Döngüsü yaklaşımıyla iletişim ve pazarlama,
Yaşam döngüsü düşüncesi 2: Ürünün çevresel ayak izi miktarının belirlenmesi
• Sosyal ve çevresel etkiler,
• Ürün ve kuruluşların çevresel ayak izinin hesaplanması, yaşam döngüsü değerlendirme araçlarının ve girdi-çıktı sektör tablolarının birleşimi, küresel çoklu bölgesel girdi-çıktı metodolojisi (GMRIO),
• Sürdürülebilir ürün tasarım araçları, döngüsel ekonomi için ürün tasarım döngüsü,
• Döngüsel ekonomide R çerçevesi, yeniden kullan, onar veya geri dönüştür + yeniden yapılandır, yeniden değerlendir, yerini değiştir ve yeniden kavramsallaştır,
Genel olarak eko tasarımın, bir ürünle ilgili tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltmaya nasıl hizmet ettiğine vurgu yapılır. Ayrıca, daha sürdürülebilir yeni bir iş modeli olarak hizmetlendirmenin veya ürün sistemi hizmetinin (PSS), alaka düzeyine de dikkat çeker. Bir eko tasarım çerçevesi içinde, farklı yazılım araçlarını kullanarak LCA’nın metodolojisini de açıklar. Ayrıca farklı ayak izlerinin hesaplanmasıyla bu konuların daha derinden anlaşılmasını sağlar. Tüm bunlar, öğrencilerin çevreye duyarlı tasarım kavramı hakkında geniş ve derin bir genel bakış elde etmelerini sağlar.
6.4 Amaçlanan öğrenme çıktıları veya belirli yetkinlikler
Yüksek lisans programı hazırlanırken amaç, öğrencilerin yeni döngüsel ekonominin yerel-bölgesel şirketler için ortaya koyduğu zorluklarda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Sonuç olarak, öğrencilerin yüksek lisans çalışmalarının sonunda kazanmış olmaları gereken en alakalı özel yeterlilikler vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Döngüsel ekonomi, sürdürülebilir ekonomi, düşük karbon ekonomisi, endüstriyel simbiyoz ve eko-inovasyon kavramlarını tanımlamak,
• Doğrusal bir ekonomiden dairesel bir ekonomi tipine geçişte yer alan değişiklikleri anlamak, açıklamak ve ayrıca temsil ettikleri fırsatı tanımak,
• Şirkette doğru çevre yönetimini gerçekleştirmek için yürürlükteki mevcut çevre yönetmeliklerini (hava, su, atık ve toprak) belirlemek,
• Eko tasarım kavramını tanımlamak ve ürün tasarımının çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerinin farkına varmak,
• Ekotasarım metodolojisini uygulamak ve endüstriyel alanda eko tasarım için mevcut araçları yönetmek,
• Yaşam döngüsü kavramını tanımlamak, bir ürünün yaşam döngüsünün aşamalarını belirlemek ve ayrıca yaşam döngüsü analizi düzenlemelerini listelemek,
• Ürün yaşam döngüsü analizi için değerlendirme metodolojilerini ve yazılım araçlarını bilmek ve uygulamak,
• Yaşam döngüsü yaklaşımıyla iletişim ve pazarlama için yönergeler oluşturmak,
• Çevresel değişkeni şirkete entegre etmek için kurumsal ve rekabetçi stratejileri tanımlamak, anlamak ve her bir özel durum için en uygun stratejiyi seçmek,Bask Ülkesi Üniversitesi'nde Döngüsel Ekonomi Alanında Yüksek Lisans Derecesi
• Döngüsel ekonomi alanında farklı sektörler, paydaşlar ve tasarım önerileri için iş fırsatlarını belirlemek,
Bu amaçlanan öğrenme çıktıları, bu bilgi ve eğitim alanında öncü olarak kabul edilen bazı Avrupa üniversiteleri tarafından önerilen hedeflerle tamamen uyumludur. Yüksek lisans derecesi, tasarım için önerilen yedi döngüsel ekonomi yeterliliğini az ya da çok kapsar ve bu yeterlilikler aşağıdaki gibidir:
• Döngüsel etki değerlendirmesi,
• Kurtarma için tasarım,
• Çoklu kullanım döngüleri için tasarım,
• Döngüsel iş modelleri,
• Döngüsel kullanıcı katılımı,
• Döngüsel ekonomi işbirliği,
• Döngüsel ekonomi iletişimi,

Kaynakça:
ntnu.edu/studies/msce
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/599130-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA1-JMD-MOB
circulareconomyclub.com/listings/education/masters-1/
studyinnorway.no/Masters-and-Bachelor-course-search/Programme/circular-economy

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.