Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Bifidobakteri (B.Animalis) Nedir?

0 1.222

B. animalis (özellikle B. lactis alt türleri ) sağlıklı bağırsak florasının önemli bir bileşenidir. Özellikle çocuklarda GI refahını teşvik etmektedir ve bazı kanıtlar vücudun enfeksiyonları önlemesine ve savaşmasına yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Bifidobakteri (Bifidobecterium Animalis) Nedir?

Bifidobakteriler, insanlar da dâhil olmak üzere çoğu memelinin bağırsağında bulunan gram pozitif çubuk şeklinde bir bakteridir. Sağlıklı, faydalı bağırsak florasının bir parçası olduğu düşünülmektedir. B. laktis önce ayrı bir tür olarak kabul edilmiştir fakat bir alt türü olduğu gösterilmiştir.

B. Animalis’in Potansiyel Faydaları

Bifidobakteri (B.Animalis) Nedir?B. animalis probiyotik takviyeleri FDA tarafından tıbbi kullanım için onaylanmamıştır ve genellikle katı klinik araştırmalardan yoksundur. B. Animalis’in potansiyel faydaları bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
1) Bağırsak sağlığı
İshal ve kabızlık: Akut diyare olan 50 çocuğa uygulanan B. laktis süt formülü, ishalin sıklığını, süresini ve hastanede kalış süresini azaltmıştır. B. animalis spp laktis 90 bebekte akut ishali önlemiştir ve ile tedavi inülin 156 çocukta akut diyare süresini kısaltmıştır. Ayrıca faydalar en çok Rotavirüs diyare vakalarında belirgin olmuştur. B. Animalis spp laktis Streptococcus thermophilus 80 çocukta antibiyotik ilişkili ishal (AAD) sıklığını azaltmıştır. B. Animalis spp ile zenginleştirilmiş taze peynir alımı kadınlarda kabızlık belirtileri üzerinde yararlı etkiler göstermiştir. B. animalis spp içeren fermente süt, kabızlığı olan 135 yetişkin kadında dışkı sıklığı, dışkılama durumu ve dışkı kıvamı üzerinde olumlu etkiler göstermiş ve 17 insan denekte Bifidobakteri ve kabızlığı arttırmıştır.
IBS: B. animalis 274 kabızlık baskın IBS hastalarında rahatsızlık, şişkinlik ve kabızlık üzerinde yararlı bir etkiye sahip olmuştur. Laktis objektif olarak ölçülen karın çevresi ve gastrointestinal geçişin yanı sıra 34 IBS hastasında semptomatolojiyi önemli ölçüde iyileştirmiştir.
H. pylori: B. animalis spp laktis ve inulin, semptomatik H. pylori enfeksiyonu olan 47 hastada hasta uyumunu arttırarak tedavi yan etkilerini ve dolaylı olarak eradikasyon oranlarını önemli ölçüde azaltmıştır.
Bağırsak mikrobiyotresi: B. animalis spp laktis takviyesi 324 bebekte Bifidobakterileri artırmış, Enterobacteriaceae ve Clostridium’u azaltmıştır.
Bağırsak rahatsızlığı: 4 hafta B. animalis ssp takviyesi laktis, karın rahatsızlığı olan 1248 sağlıklı yetişkinde dışkılama sıklığında klinik olarak anlamlı bir fayda ile sonuçlanmıştır. Ayrıca 371 sağlıklı yetişkinde sindirim rahatlığını ve GI semptomlarını iyileştirmiştir. B. animalis spp içeren probiyotik fermente süt sağlıklı kadınlar tarafından, GI refahını iyileştirmiş ve semptomların sıklığını azaltmıştır.
Hayvanlarda bağırsak faydaları: B. animalis ssp laktis sıçanlarda NSAID ile indüklenen GI yan etkilerine karşı korumuştur ve daha ciddi GI mukozal hasarını önlemiş veya mide mukozasının iyileşme oranını artırmıştır. Laktis, farelerde koliti iyileştirmiş ve anti-enflamatuar etkiler göstermiştir, ayrıca kolitli sıçanlarda ishal insidansını azaltmıştır. B. animalis ssp bağırsak geçirgenliğini, kolonik goblet hücresi popülasyonlarını, sitokin seviyelerini, laktik korumalı bariyer fonksiyonlarını geri kazanmıştır. Bunların yanı sıra kronik düşük dereceli bağırsak iltihabı olan farelerde Th2 tepkisini artırarak Th1/Th2 oranını geri yüklemiştir.
2) Enfeksiyonlar
B. animalis ssp laktis, 30 genç sağlıklı yetişkinde soğuk algınlığı ve grip ile günleri azaltmıştır. Laktis deneyimli 109 bebek ve çocuk az solunum yolu enfeksiyonları göstermiştir. Bununla birlikte, bu probiyotik, gündüz bakım merkezlerinde ve hastanede yatan çocuklarda gastrointestinal ve solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi üzerinde bir etkiye sahip olmamıştır. B. animalis ssp lactis, fare ve sıçanları Toxoplasma gondii ve nematod parazit enfeksiyonlarından korumuştur. Ayrıca fareleri Salmonella enfeksiyonuna ve enfeksiyon şiddetini azaltmaya karşı korumuştur ve E. coli’ye bağlı enfeksiyon şiddetini azaltmıştır.
3) Bebek büyümesi
B. animalis spp laktis takviyesinin HIV’li annelerden doğan ve erken doğan bebekler gibi 594 savunmasız bebekte büyüme üzerinde olumlu bir etkisi olmuştur.
4) Obezite
B. animalis ssp içeren sütün günlük tüketilmesi, metabolik sendromlu 51 hastayı kapsayan bir çalışmada BMI, toplam kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein ve inflamatuar belirteçleri önemli ölçüde azaltmıştır. Aynı çalışmada laktis VKİ, total kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein ve inflamatuar sitokinleri önemli ölçüde azaltmıştır. B. Animalis varlığı da toplam 378 gönüllünün iki çalışmasında BMI ile negatif ilişkili bulunmuştur. B. animalis ssp. laktis obez farelerde kilo alımını, yağ kütlesini ve glikoz toleransını azaltmış ve sıçanlarda ise glisemiyi iyileştirmiş ve insülin düzeylerini düşürmüştür.
5) Çocuklarda anemi
B. animalis ssp ile süt laktis ve prebiyotik oligosakkaritler 1-4 yaş arası 624 çocukta anemik ve demir eksikliği riskini % 45 ve kilo alımını 0.13 kg/yıl arttırmıştır.
6) Bağışıklık
B. animalis ssp laktis 26 sağlıklı genç kadında bağışıklığı arttırmıştır. Gebelikte laktis takviyesi, 71 kadında anne sütünde fetal bağışıklık parametrelerini ve immünomodülatör faktörleri etkilemiştir. 172 sağlıklı bebekle yapılan bir çalışmada, emzirmeme ve sezaryen doğumunun, muhtemelen anti-rotavirüs ve anti-poliovirüse özgü IgA’nın arttığı kanıtlanan bağışıklık tepkisini arttırarak bağışıklık ile ilişkili olumsuz etkileri azaltmıştır. B. animalis ssp. laktis 211 sağlıklı erişkinde aşılamaya karşı bağışıklık tepkisini uyarmıştır.
7) Alerji
B. animalis ssp laktis 27 bebekte egzama semptomlarını anlamlı olarak iyileştirmiştir. Mevsimsel alerjik rinitten mustarip yetişkin bireylerde bağışıklık parametrelerini iyileştirmiş, Th2 sitokinlerini azaltmış ve nazal semptomları iyileştirmiştir.
8) Enflamasyon
B. animalis ssp fermantasyonunun 30 sağlıklı yetişkinde anti-enflamatuar özellikleri bulunmaktadır ve yaşlı gönüllülerde inflamasyonu inhibe etmiştir. B. animalis ssp laktis, enflamatuar ve T hücre aracılarını azaltmış, düzenleyici T hücrelerine özgü belirteçleri desteklemiş, kilo kaybını azaltmış ve kolitli farelerde epitel hasarını azaltmıştır.
9) Yaşlanma
B. animalis spp laktis, Bifidobacteria, Lactobacilli ve Enterococci’yi artırarak ve EnterobacteriaBifidobakteri (B.Animalis) Nedir? azaltarak 20 yaşlı gönüllüde bağırsak mikrobiyotasını faydalı bir şekilde değiştirmiştir ve 25 sağlıklı yaşlı kişide doğal bağışıklığı arttırmıştır. Ayrıca yaşlılarda lökosit fagositik ve NK hücre tümör hücresi öldürme aktivitesini arttırmıştır. Toplam, yardımcı (CD4 (+)) ve aktif (CD25 (+)) T lenfositleri ve doğal öldürücü hücrelerin oranlarında da artışlar gözlenmiştir.
10) Diyabet
B. animalis ssp laktis diyabetik farelerde kilo alımı ile yağ kütlesini azaltmış ve glikoz toleransını artırmıştır. Ayrıca insüline bağımlı olmayan diyabetes mellituslu farelerde açlık insülin ve kan şekerini düşürmüş ve insülin toleransını önemli ölçüde artırmıştır. Bu probiyotik ayrıca diyabetin neden olduğu toplam kolesterol ve trigliserit (TG) düzeylerini iyileştirmiş ve kas glikojen içeriğini arttırmıştır.
11) Antioksidan aktivite
B. animalis kültür süpernatanı, bozulmamış hücreler ve hücre içi hücresiz ekstraktlar etkin bir şekilde serbest radikalleri temizlemiş ve farelerde antioksidatif enzimlerin aktivitelerini önemli ölçüde arttırmıştır.
12) Çölyak hastalığı
Canlı B. animalis ssp laktis bakterileri, çölyak toksik glütenin veya daha ziyade gliadin adı verilen bir glutenin bileşenin insan bağırsak hücreleri üzerindeki zararlı etkilerine doğrudan karşı koymuştur.
13) Otoimmün hastalık
Deneysel otoimmün ensefalomiyeliti olan sıçanlarda, B. animalis klinik semptomların süresini önemli ölçüde azaltmıştır.
14) Oksalat
B. animalis ssp laktis, oksalat bozulmasında anahtar bir enzim olan oksalil-koenzim A (CoA) dekarboksilazı kodlayan OXC genine sahiptir. Hiperoksalüri olan farelerde diyet oksalatı bozularak üriner oksalat atılımını önemli ölçüde azaltmış ve böylece bağırsaktaki emilimini sınırlandırmıştır.

Kanser Araştırması

B. animalis ssp laktis kolit ile ilişkili kanserli farelerde tümörlerin ortalama sayısını ve büyüklüğünü azaltmıştır. Karbonhidrat dirençli nişasta ve sıçanlarda kolorektal kanser (CRC) gelişimine karşı korunmuştur. Bu etkiler insanlarda görülmemiştir ve bağırsak florasının veya probiyotiklerin insanlarda kanser gelişimini ne ölçüde etkileyebileceği bilinmemektedir. Ayrıca, kanser tedavisi görmekte olan insanlar genellikle bağışıklığı baskı altındadır ve bu da onları probiyotiklerin olumsuz etkilerine karşı potansiyel olarak savunmasız hale getirmektedir.

Etki Mekanizması

Bifidobakteri (B.Animalis) Nedir?Araştırmacılar, B. animalis’in etkilerini hayvanlar ve hücreler üzerinde gerçekleştirdiği mekanizmaları araştırmaktadırlar. Bulgularında, bazı probiyotikleri içermektedir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Artmış IgA, IgG, IgGl ve IgG3
• Yüksek NK hücresi sitotoksisitesi
• Azalmış TNF- a
• Artan TGF- 1
• Artmış IFN-a ve IFN-y
• Artmış IL-2 ve IL-10
• Düşük dereceli inflamasyonda artmış IL-4 ve IL-5
• Alerjide IL-5 ve IL-13 azalması
• Azaldı ve artmış IL-6
• Azalmış iNOS, COX-2, PCK1 ve G6PC
• Artan PP-1, GLUT4 ve FOXP3
• Parazit enfeksiyonunda uyarılmış CD19 lenfosit proliferasyonu
• Çoğunlukla azalmış NF-B

Önlem

B. animalis bebeklerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda güvenli ve iyi tolere edilmektedir. Probiyotikler genellikle güvenli kabul edilmektedir, ancak organ yetmezliği, immün yetmezlik durumu ve işlevsiz bağırsak bariyer mekanizmaları olan hastalar kullanmaktan kaçınmalıdır. Olumsuz etkilerden ve beklenmedik etkileşimlerden kaçınmak için, herhangi bir yeni probiyotiğe başlamadan önce uzman bir doktora gidilmelidir.

Kaynakça:
worldofenzymes.info
nature.com
microbewiki.kenyon.edu
cancer.gov

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.