Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Sperm Morfolojisi ve Parametreleri

0 272

Sperm anormallikleri, insan kısırlığının önemli bir faktörüdür. 1987’den beri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kılavuzunun farklı baskılarında optimal sperm parametrelerini tanımlayan çeşitli referanslar bulunmaktadır. Yıllar boyunca, birçok üreme uzmanı, bu kılavuzlardaki çerçeve değerlerini sürekli olarak tartışıyor, öneriyor ve yeniden şekillendiriyor. Semen parametreleri, hem doğal gebelik hem de yardımcı üreme teknolojileri (YÜT) sonuçlarında öncü bir role sahiptir. Daha düşük sperm sayısında, bozulmuş hareketlilikte, anormal morfolojide ve yüksek oranda sperm DNA fragmantasyonunda ifade edilen sapmalar, gebelik elde etme şansının azalmasıyla bağlantılıdır.
Sperm sayısının düşük olduğu durumlarda, şiddetli oligoastenozoospermi (OA) veya azospermi, karyotipleme veya sperm anöploidi testi (SAT) ile değerlendirme bir seçenek olabilir ve bariz bir sapma veya anormallik (örneğin, translokasyon, anöploidi, vb.) varsa genetik danışmanlık gerekli olacaktır. Vücut kitle indeksi (BMI), diyetler, alkol alımı, sigara gibi yaşam tarzı faktörlerine dikkat etmek, bazı ek besinler ve vitamin takviyeleri kullanmak sperm parametrelerini etkileyebilir ve bir çiftin gebe kalma şansına katkıda bulunabilir.
Semen kalitesi ile doğurganlık arasındaki bağlantı 1930’dan beri insanlarda incelenmektedir Standart bir laboratuvar testi olan semen analizi, spermatogenez, gonadların salgılama aktivitesi ve erkek genital yolunun açıklığı hakkında temel bilgiler verir. Semen numunesi analizi sırasında elde edilen sonuçlar, spermatozoa yokluğunu, sperm parametrelerinde ciddi veya hafif sapma veya semen hacmi, sperm sayısı ve konsantrasyonu, spermatozoanın motilitesi ve morfolojisi için normal değerlere işaret edebilir.
Yıllar boyunca birçok üreme uzmanı, erkek doğurganlığı ile ilgili olarak meninin çerçeve değerlerini sürekli olarak tartışıyor, öneriyor ve yeniden şekillendiriyor. 1987’den beri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kılavuzlarının farklı baskılarında, gebelik sonuçlarına göre optimal sperm parametrelerini tanımlayan çeşitli güncellemeler bulunmaktadır. Kılavuzun 2010 yılında yayınlanan son (beşinci) baskısı, gebelik elde etme şansı ile ilgili sperm parametreleri için kesme değerlerinde ciddi düşüşü tanımlamaktadır ve bu nedenle önemi geniş ölçüde tartışılmıştır. Semen analizinin güçlü sınırlamalarından biri ve DSÖ’nün son baskısında tanımlanan doğurganlık potansiyeli referansları, kadın yaşı ile korelasyon eksikliğidir, çünkü çiftlerdeki infertilitenin yalnızca% 30’u sadece erkek faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Sperm Morfolojisi ve Parametreleri
DSÖ’nün altıncı baskısı, değişikliklerin yönlerinden bazıları şöyle olacağından tartışma halindedir: Asya popülasyonu dahil olmak üzere semen analizi referansları; sperm morfolojisi ve bilgisayar destekli sperm analizi (CASA) için ek ayrı bölümler; mikrobiyolojik değerlendirmenin önemi. Modern androloji laboratuvar testlerinde uygulanamayan testlerden bazıları, örneğin, postkoital test, kapiler tüp, Hamster testi, cam bölmelerde sayım, kılavuzdan çıkarılacaktır. Sperm DNA fragmantasyon testleri, anöploidi taraması, akrozom reaksiyonu testi, hareketli sperm organel morfolojisi incelemesi (MSOME), Kalsiyum iyonofor aktivasyonu, Catsper kanal aktivite incelemesi, epigenetiklerin etkisi ve miRNA gibi yeni teknikler bulunmasına yardımcı olacaktır.

Semen Numunesi Parametreleri Nelerdir?

Semen numunesinde değerlendirilen parametreler şunlardan ibarettir;
• Cinsel perhiz dönemleri,
• Gonadal aktivite,
• Anormal hormonal seviyeler,
• Testis boyutu, vücut kitle indeksi (BMI),
• Üogenital enfeksiyonlar ve antibiyotikler veya anabolik maddeler alımı,
• Bireysel diyet rejimi,
• Kişinin çalışma ortamı ve yaşam tarzı
Sperm parametreleri hem doğal kavrayışta hem de yardımcı üreme teknolojileri (ART) sonuçlarında öncü bir role sahiptir. Erkek doğurganlık potansiyelini belirlemek için, 3 aylık bir dönemde en az iki ila üç sperm örneği analiz edilmelidir. Parametrelerdeki bireysel değişkenliğe dikkat edilmesi düşünülmelidir. Çeşitli çalışmalardaki raporlar, bir kişide sperm hacmi ve sayısı, konsantrasyonu, hareketliliği ve morfolojisinde dalgalanma olduğunu göstermektedir.
Hasta özgüllüğüne ve iyi laboratuvar uygulama protokollerinin kullanımına bağlı olarak semen analizinde sınırlamalar vardır. Sadece bu analizin kendi başına çelişkili bir klinik değeri vardır ve erkek fertilitesi için tek başına bir belirleyici olmayabilir. Azospermi, globozoospermi veya nekrozoospermi gibi durumlarda istisnalar yapılır ve erkek infertilitesi belirtilebilir.
Mikroskop gözlemleriyle (azospermi) tespit edilen sperm hücresi olmadığında, durumun daha fazla araştırılması gerekir. En az iki ayrı semen analizi yapılması gereklidir. Spesifik koşulları saptamak için tüm boşalmış hacmin santrifüjlenmesi gereklidir. Santrifüjlenmiş numunenin sedimentinde birkaç veya sporadik sperm hücresi yönlendirildiğinde, tanım kriptozoospermi olacaktır.
Azospermi
İnfertil erkeklerin yaklaşık % 10-15’i azospermi tanısı alır. Laboratuvar testine göre bir hastaya azospermi teşhisi konduğunda, androloji, üroloji, genetik konsültasyon ve ultrason taraması ile birlikte başka hormonal ve genetik testler gereklidir. Azospermi türleri;
Obstrüktif azospermi (OA)
Epididim, vaz deferens veya ejakülatuar kanaldaki tıkanmaya bağlı olabilir. Aynı zamanda enfeksiyonların, inflamasyonun, skrotal travmanın, nadir genetik koşulların (kistik fibroz), vazektominin veya vaz deferens hasarının veya önceki ameliyatın sonucu olabilir. Spesifik duruma bağlı olarak, mikrocerrahi, sperm hücrelerinin geçişini eski haline getirmek için bir seçenektir. Sperm elde etmek için farklı teknikler: perkütan epididimal sperm aspirasyonu (PESA), mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu (MESA), testiküler sperm aspirasyonu (TESA) veya testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE), in vitro olarak üreme hücrelerinin elde edilmesi için uygulanabilir; Fertilizasyon (IVF) veya ICSI tedavisi vb. gibi
Nonobstrüktif azospermi (NOA) :
Hormonal dengesizliğin, Y kromozomunun silinmesinin veya değişmiş karyotipin, uzun süreli toksin maruziyetinin, kemoterapi veya radyasyon tedavisinin bir sonucu olabilir. Ayrıca nedeni ilaç alımı veya varikosel’de olabilir. Azospermiye neden olan faktörlere bağlı olarak spermatogenez sürecinin yeniden canlandırılması sağlanabilir. Diğer bir seçenek ise, ekstraksiyondan sonra sperm hücreleri alındığında TESE ve ICSI prosedürünü uygulamaktır. NOA’lı hastaya uygun tedaviyi önermek ve uygulamak için, yeterli genetik konsültasyon ve test mevcut olmalıdır.
Oligozoospermi
Sperm Morfolojisi ve ParametreleriBu durum, fertil erkeklerde beşinci sentilin altındaki sperm konsantrasyonu yakın zamanda 20’den 15 milyon / ml’ye düştüğü için, azalmış sperm yoğunluğu ile karakterizedir. Oligozoospermi vakalarının% 75’inde infertilitenin nedeni idiyopatik olarak kabul edilir. Şiddetli oligozoospermi, en az 5 x 10 konsantrasyonu ile erkeklerde 6 sperm / ml, kalıntı spermatogenik fonksiyon düşüş olasılığı bildirilmiştir. Sperm dondurma yoluyla doğurganlığın korunması bir seçenektir. Düşük sperm sayısını yansıtan ancak tartışmalı bir diğer konu da obezitedir. 1997’deki DSÖ konsültasyonu, obeziteyi gelişmiş ülkelerde toplumu etkileyen küresel bir salgın olarak kabul etmiştir. Çalışmalar, obezite ve fazla kilonun artmış azospermi ve oligozoospermi riskiyle korelasyonuna ve sağlıklı ve çeşitli diyetlere uymanın erkek fertilitesini iyileştirebileceğine işaret etmektedir.
Sperm Morfolojisi
Sperm hücresi morfolojisi, erkek üremesiyle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Anormallikler sperm hareketliliğini, spermin döllenme yeteneğini ve gebe kalmayı etkileyebilir. Globozoospermi veya bodur kuyruk sperm kusurları gibi bazı durumlar, doğal gebe kalmanın bir sonucu olarak biyolojik çocuk sahibi olamamaya yol açabilir.
Yakın zamanda, bozulmamış insan kamçısı kriyo-elektron mikroskobu ve tomografi kullanılarak incelenmiştir. Yeni bir yapı – kuyruk aksonemi lümen içi spiral (TAILS) eleştirilmiş ve tanımlanmıştır. Bu yeni keşif, sperm yapılarının sadece onları sperm işlevine bağlamak için değil, aynı zamanda önemlerini açıklığa kavuşturmak için daha fazla araştırılması ve gözlemlenmesi gerektiğini göstermektedir. Önceki çalışmalarda bildirildiği gibi, anormal kuyruk yapısı sperm motilite bozuklukları ile ilişkilidir, çünkü spesifik olmayan flagellar anomaliler (NSFA’lar) şiddetli astenozoospermide en sık görülen flagellar patoloji olarak bulunur ve bu nedenle doğal gebe kalma şansını azaltır. TAILS’i ortaya çıkaran yeni verilere göre, açıklanamayan infertilite olarak değerlendirilen bazı vakaların açıklaması yanlış yapılabilir.
Sperm morfolojisi ile sayısal veya yapısal kromozom anormallikleri arasındaki bağlantı önerilmekte ve araştırılmaktadır. Farklı translokasyonları olan fertil erkeklerde, sperm kromozom anomalilerinin sıklıkları normal karyotipli olanlara kıyasla yüksektir (% 33-92). Radyoterapi sonrası tedavileri de 6-67% (sırasıyla yapısal ve sayısal kromozom anöploidileri değiştirilmiş sayısında göstermektedir . Teratozoospermi (<% 14 normal formlar), globozoospermili ve makrosefalik, çok çekirdekli veya multiflagellate spermatozoa gösterisi infertil erkek üzerinde araştırmalar % 50’ye kadar artmış sperm anöploidi insidansıdır. Normal kromozom yapısına sahip spermler, normal veya anormal sperm parametreleri olan erkeklerde sergilenebilir.

Sperm Numunesinin Değerlendirmesi

Erkek doğurganlık potansiyelinin araştırılması başlangıçta rutin semen analizine dayanmaktadır. Gebe kalma şansını tahmin etmek için semen için belirli değerlerin oluşturulması, erkek doğurganlığı için referanslara ihtiyaç duyulmasını sağlar. Semen analizi ve semen parametreleri için gereklilikler, DSÖ’nün 1980, 1987, 1992, 1999 ve 2010’daki ardışık baskılarında önerildiği gibi belirlenmiştir. Modern bir androloji laboratuvarında sperm numunesi değerlendirmesi CASA aracılığıyla ölçülebilir. Bilgisayar yardımının kullanılması, insan gözünün ek değerlendirmesini dışlamaz. Sperm morfolojisi değerlendirmesi için WHO katı morfolojiye göre kriterler önermektedir .

Kaynakça:
https://www.medicalnewstoday.com/articles/318963#:~:text=Requirements%20for%20a%20normally%20formed,percent%20of%20the%20sperm%20head
https://academic.oup.com/humrep/article/16/6/1165/619509

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku