Gürcistan

gurcistan

Komşuları
•    Karadeniz kıyısındadır.
•    Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Ülke yeryüzü şekilleri bakımından üç bölüm halinde incelenir.
•    Kuzeyde yüksek Büyük Kafkas dağları, en güneyde Küçük Kafkas dağları ve arada kalan çöküntü ovasından oluşur.
•    Yine ülkenin doğusunda birleşen dağların gerisinde Kura nehrinin suladığı ovalar bulunur.
•    Deniz kıyısında alçak ovalar yer alır.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Yüksek Kafkas dağları kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerini engeller.
•    Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi (okyanusal iklim), doğuda ve dağlık bölgede karasal iklim görülür.
•    Bitki örtüsü ise Karadeniz kıyısında orman, doğuda ise bozkırdır.

Nüfus
•    Nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşar. Ülkede planlı yerleşim yerleri kurulmuştur.
•    Nüfus daha çok Karadeniz kıyıları ve orta kesimdeki ovalarda yoğunlaşmıştır.

Tarım
Nüfusun % 25 i tarım sektöründe çalışır. Kıyılarda çay ve narenciye; iç kesimlerde üzüm, tütün, şeker pancarı, sulanabilen alanlarda ise mısır ve pamuk yetiştirilir.

Yeraltı Kaynakları
•    En önemli madeni manganezdir, ihraç eder.
•    Yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir.

Endüstri
•    Tarıma dayalı sanayi, demir-çelik, metalürji, kimya, orman ürünleri, çimento, tekstil sanayi gelişmiştir.

Ulaşım
•    Karayolları ağı oldukça sıktır. Ulaşım gelişmiştir.
•    Limanları önemlidir. Hava yolları önemli merkezlere bağlantı sağlar.

Ticaret
•    Enerji açığı fazladır. Bu açığını komşu ülkelerden ithal yoluyla sağlar.
•    Makine ve bazı tarım ürünleri satın alır. Manganez, demir-çelik ürünleri satar.

Turizm
•    Termal kaynaklar açısından zengin oluşu, kıyı kesiminin doğal zenginliği turizm potansiyelini artırır.
•    Ancak politik istikrarsızlıklar ülkenin kalkınmasını engellemektedir.

Türkiye ile ilişkileri
Sarp sınır kapısının açılması ticari, kültürel ilişkilerin ilk adımı olmuştur. Ancak ekonomik ilişkiler yeterli düzeyde değildir.