Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Kurşunun Kadın Üreme Sağlığına Etkileri

0 365

Kurşunun kadın üreme sistemi üzerinde zararlı etkileri olduğu iyi bilinmektedir. Üreme çağındaki kadınlar, bu metalin toksik etkileri nedeniyle bazı sağlık bozukluklarına yakalanma riski altındadır. Kurşuna mesleki maruziyet erkeklerde kadınlara göre daha sıktır. Bununla birlikte, kurşunun veya bazı kurşun bileşiklerinin kullanıldığı yerlerde çalışan kadınların maruz kaldığı kurşunun zararlı etkilerine dair bazı raporlar vardır. Mesleki maruziyetin kemik ve kurşun kan seviyeleri üzerindeki etkilerini belirlemek için yapılan bir çalışmada, bir dökümhanede eski işçi olan kadınlar, bilinen mesleki maruziyeti olmayan bir kadın grubu ile karşılaştırılmıştır. Kurşunun Kadın Üreme Sağlığına Etkileri
Maruz kalan grupta kanda ve tibiada daha yüksek seviyelerde kurşun bulunmuştur. Ek olarak, karşılaştırılan gruplar arasındaki kemik kurşun seviyelerindeki fark, BLC’lerdeki farktan anlamlı derecede daha yüksektir. Bu bulgulara uygun olarak, Meksika’da yapılan bir çalışma, kurşunla çalışan kadınların, maruz kalmayan kadınlara kıyasla CDC tarafından önerilen 5 g / dL değerinin üzerinde BLC’ye sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir.
Kadınların kurşuna sadece işte değil, aynı zamanda kurşunun kullanıldığı yerlerde çalışan birlikte yaşayanların evlerine götürdükleri giysiler, ayakkabılar ve iş aletleriyle de maruz kalabileceğini dikkate almak gerekir. İş yerinde kurşuna maruz kalan biriyle yaşayan hamile kadınlarda, kurşun kullanılan yerlerde kimsenin çalışmadığı evlerde yaşayanlara göre daha yüksek BLC’ler gözlenmiştir. Ek olarak, kadınlar surma veya kolh gibi bazı kozmetik ürünleri ve diğer güzellik ürünlerini kullandıklarında kurşuna maruz kalma meydana gelebilir.
Kadınlar ayrıca besin değeri olmayan gıda dışı ürünlerin tüketilmesinden oluşan bir yeme bozukluğu olan pika alışkanlığı nedeniyle kurşuna da maruz kalabilirler. En zararlı pika türleri arasında toprak, boya parçaları ve çanak çömlek tüketimidir. Bu maddeleri tüketen hamile kadınlar hem kendilerini hem de fetüsü kurşun zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya bırakır. Meksika’da, eskiden toprak yedikleri kabul edilen kadınlar, bu alışkanlığa sahip olmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek BLL’ye sahiptir. New York’ta yapılan bir çalışmada, kurşunla zehirlenmiş hamile kadınlar arasındaki pika davranışı (BLL 20 g / dL) % 9’du. Bunlar arasında en yaygın uygulama toprak yemekti (% 64.6). Pika bildiren kadınlarda BLL 40 g / dL olma olasılığı, bu alışkanlığı bildirmeyen kadınlara göre üç kat daha yüksekti. Ek olarak, pika bildiren kadınlarda gebelik sırasında ortalama BLL zirvesi, pika bildirmeyenlere kıyasla anlamlı derecede daha yüksekti (29,5 µg / dL’ye karşı 23,8 µg / dL)
Kurşunun kadınların doğurganlığı üzerindeki etkilerine ek olarak, çok çeşitli yayınlanmış raporlar, bu ağır metalin hamilelik sırasında neden olduğu hasara atıfta bulunmaktadır. Kurşuna doğum öncesi maruziyet, çeşitli obstetrik komplikasyonlara ve olumsuz gebelik sonuçlarına neden olabilir. Esas olarak yutma veya soluma yoluyla vücuda emilen kurşun, kan dolaşımına girer ve yumuşak organlarda (çoğunlukla beyin, karaciğer ve böbrekte) ve kemiklerde birikir. Kemikteki kurşunun yetişkinlerde toplam vücut yükünün yaklaşık % 95’ini oluşturduğu düşünülmektedir. Kurşunun Kadın Üreme Sağlığına Etkileri
Hamilelik sırasında, kalsiyum talebi artar ve kemikte depolanan kurşun, kalsiyumun yerini alabilir ve kan dolaşımında yeniden dolaşarak endojen bir maruziyet kaynağı haline gelebilir. Kandan gelen kurşun plasentayı geçebilir ve fetüsün gelişimini bozabilir. Bu nedenle, kurşuna maruz kalan kadınlar, spontan abortus erken doğum, GDM, preeklampsi, erken membran rüptürü, intrauterin büyüme, gebelik hipertansiyonu gibi çeşitli gebelik ve düşük ağırlıklı gibi doğum komplikasyonlarına maruz kalma riski altındadır.
Bazı araştırmacılar kurşun ve kürtaj arasındaki ilişkiyi gösterememiş olsalar da, Meksika’da yapılan bir çalışma, düşük ila orta dereceli kurşuna maruz kalmanın bile, 30 g / dL’nin altındaki kurşun kanının riskini artırabileceğine dair kanıtlar göstermiştir. Bu durumda, hamile kadınlarda BLL aralığı 1,4-29 g / dL idi. Bu kurşun konsantrasyonları birçok ülkede genel popülasyonda yaygın olarak kabul edilebilir ve mesleki olarak maruz kalan kadınlarda gözlemlenenlerden daha düşüktür. Kurşunun kürtajı indüklediği mekanizmanın, gebelik sırasında kemiklerin demineralizasyonu nedeniyle metalin gelişmekte olan fetüse doğrudan geçişi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Birkaç çalışma, kurşuna maruz kalan hamile kadınların, maruz kalmayan kadınlara kıyasla erken doğum yapma olasılığının daha yüksek olduğunu doğrulamıştır. Yine de sonuçlar hala tutarsız. Çin’de yürütülen ileriye dönük bir kohort çalışmasında, maternal üriner kurşun kreatinin ile ölçülüp ayarlandı ve yenidoğanlar erken doğum ve erken term doğum olarak sınıflandırıldı. Ortalama idrar kurşun seviyeleri erken doğumlarda anlamlı olarak yüksekti. Ek olarak, tüm yenidoğanlar arasında maternal üriner kurşun artışı, gebelik yaşındaki azalma ile ilişkiliydi.
Kurşun kalsiyumun yerini alabilir çünkü ikisi de benzer kimyasal özelliklere sahiptir ve analog metabolik yolları izler. Kurşun kan dolaşımından plasentaya geçtiğinde, kurşunun kalsiyum metabolizması ile etkileşimi nedeniyle fetüsün büyümesinin bozulabileceği kabul edilmiştir. Kurşuna doğum öncesi maruziyetin değerlendirilmesi, maternal idrar kurşun seviyeleri ile erken doğum ağırlığı arasında ters ilişki olduğunu göstermiştir. Diğer çalışmalar tibia ve patelladaki kurşun seviyeleri ile doğum ağırlığı arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Bunu da kandaki kurşunun fetüs üzerindeki etkisini tahmin etmek için kandaki kurşuna kıyasla daha iyi bir biyobelirteç olduğunu göz önünde bulundurarak yapmıştır.
Meksikalı kadınlarda kurşun maruziyeti ile doğum ağırlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için yapılan bir çalışmada, maternal venöz kan, göbek kordonu, tibia ve patellada kurşun seviyeleri ölçüldü. Yeni doğanların ağırlıkları doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde belirlendi. Kurşuna maruz kalmanın tüm biyobelirteçleri, yeni doğan boyutunun azalmasıyla negatif olarak ilişkili olmasına rağmen, bu ilişki sadece tibia kurşun seviyeleri için istatistiksel olarak anlamlı sonuçlanmıştır. Anne sütüyle beslenen yeni doğanlardan oluşan bir kohortta maternal kurşun yükü ile erken doğum sonrası büyüme arasındaki ilişkinin analizinde de benzer sonuçlar gözlenmiştir. Bu çalışmada, doğum sonrası 1. ayda ölçülen maternal BLL ve maternal kemik kurşun seviyeleri, infant BLL ile anlamlı şekilde ilişkiliydi. Ayrıca, bebek BLL ve maternal patella kurşun seviyesi kilo alımı ile ters orantılıydı. BLL ≥ 10 olan bebeklerde doğumdan yaşamın ilk ayına kadar kilo artışı, daha düşük BLC’ye sahip olanlara kıyasla 142 g daha düşüktür.
Kurşunun gestasyonel diabetes mellitus için bir risk faktörü olduğuna dair artan kanıtlar vardır. Sıçanlarla yapılan deneyler, kurşuna maruz kalmanın glikoz intoleransına ve hiperglisemiye neden olabileceğini göstermiştir. Ancak epidemiyolojik çalışmalar çelişkili sonuçlar gösterdi. 22-28. Gebelik haftasındaki kadınlarda GDM’si olmayanlara kıyasla hafif ortalama BLC’ler gözlendi, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Geometrik ortalama BLC’ler GDM’li kadınlarda 6.13 ng / g ve GDM’siz kadınlarda 6.05 ng / g idi. Bu sonuca dayanarak, bu düşük maruziyet seviyelerinde kurşunun GDM’den muzdarip olma riski ile ilişkili olmadığını öne sürmüşlerdir. Buna karşılık, bir Fransız anne-çocuk prospektif kohort çalışmasında, kan kurşun IGT ile ilişkilendirildi ve annenin kurşuna maruz kalmasının GDM için bir risk faktörü olduğuna dair kanıtları destekliyordu. Kurşunun metabolik süreçler ve özellikle GDM gelişimi üzerindeki zararlı etkisini doğrulamak için daha fazla çalışma yapılmalıdır.
Çok sayıda araştırma, kurşuna maruz kalmanın yetişkinlerde hipertansiyon ile ilişkili olduğuna dair kanıt sağlamaktadır. Bu nedenle kurşunun gestasyonel hipertansiyon (GH) ve preeklampsi (PE) ile ilişkili olup olmadığı sorusu son yıllarda büyük önem kazanmıştır.
Los Angeles, California’daki bir gebe kadın kohortunda, 3. trimesterde ve doğumdan sonra kan ve kemik kurşunu değerlendirildi ve hipertansiyon prevalansı ölçülmüştür. Her iki biyobelirtecin GH ile ilişkisi analiz edildi. Değişkenlerle ayarlandıktan sonra, 3. trimesterdeki BLL’ler ile hipertansiyon arasında önemli bir ilişki gözlenmedi. Bununla birlikte, kalkaneus kemiği kurşunu hipertansiyon riski ile önemli ölçüde ilişkiliydi.
Maltalı Kafkasyalı kadınlarla gebeliğin üçüncü trimesterinde yapılan kesitsel bir çalışmada, normotansif kadınlara kıyasla hipertansif kadınlarda BLC önemli ölçüde daha yüksek gözlenmiştir. Dahası, BLL sistolik ve diyastolik kan basıncı ile pozitif bir ilişki gösterdi.Kurşunun Kadın Üreme Sağlığına Etkileri
Gebelik ortasında BLL ile kan basıncı arasındaki ilişki, iki Fransız belediyesinin hamile kadınlarında yapılan bir çalışmada değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, hipertansif kadınlar, normotansif kadınlardan anlamlı derecede daha yüksek BLL’ye sahiptir. Ek olarak, BLL’nin en düşük çeyreğindeki kadınlarda en düşük hipertansiyon sıklığı gözlendi. Bu bulgular, kurşunun gebelik sonuçları üzerindeki etkisinin araştırıldığı Nijerya’da gözlemlenenlerle uyumludur. Kanda daha düşük kurşun konsantrasyonuna sahip olanlara kıyasla, BLL 10 g / dL olan kadınlarda önemli ölçüde daha yüksek hipertansiyon sıklığı gözlenmiştir.
Kurşuna maruz kalmanın GH ile ilişkisine dair bulgular, bu toksik metalin preeklampsi için bir risk faktörü olarak kabul edilip edilemeyeceğini araştırmaya yol açmıştır. Bu araştırmada yüksek kan basıncı ve 20 haftalık gebelikten sonra saptanan proteinüri ile karakterize bir gebelik bozukluğu incelenmiştir. 29 ila 43 gebelik haftaları arasındaki kadınları içeren kesitsel bir çalışmada, preeklampsi tanısı almış gebelerin kırmızı kan hücrelerinde hipertansiyonu olmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek kurşun konsantrasyonları bulunmuştur.
Bunun yanında Dahası, şiddetli preeklampsili kadınlar, hafif preeklamptik kadınlardan daha yüksek kan hücresi kurşun konsantrasyonlarına sahiptir. Aksine, mesleki maruziyet olmayan kadınlarda yapılan bir vaka kontrol çalışmasında, doğumdan sonraki 24 saat içinde ölçülen BLC’ler, preeklampsili kadınlar ve normotansif grup arasında farklılık göstermezken, göbek kordonu kurşunu açısından gruplar arasında önemli bir fark gözlenmiştir (UCB) bu da konsantrasyondur. Ek olarak, göbek kordonu kurşunun tam kan kurşun oranı preeklampsi ile önemli ölçüde ilişkiliydi.
Bazı çalışmaların çelişkili sonuçlarına rağmen, bunların çoğu kurşunun preeklampsiye neden olabileceği hipotezini destekledi. Bu hamilelik bozukluğunun gelişiminde kurşun dalgasını açıklamak için bazı olası mekanizmalar önerilmiştir. Kurşunun kan damarlarının daralmasına neden olan vazoaktif bir madde olan endotelinin dolaşımdaki düzeylerini artırdığı ve kan basıncının yükselmesine neden olduğu düşünülmektedir. Kurşun ayrıca reaktif oksijen türlerinin artışına müdahale ederek nitrik oksit (NO) ve diğer vazodilatör maddelerin serum düzeylerini düşürür. Moleküler bakış açısından kurşun, hücre içi kalsiyum iyonlarının artışına bağlı olarak vazokonstriksiyona neden olan membran adenozin trifosfatazlarının (ATPazlar) inhibisyonuna neden olur.

Kaynakça:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8247405/
https://www.researchgate.net/publication/340944696_Effects_of_Lead_on_Reproductive_Health
https://doi.org/10.4103/0253-7613.150317

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku