Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Lokal Anezteziklerin (LA) Klinik Yönleri ve Sınıflandırılması

0 192

[LA’ler, klinik anestezide en sık kullanılan ilaçlardan biridir ve farklı şekillerde uygulanabilir. Uygulama yolları şu şekildedir;
• Nöroaksiyal yolla
• Sinirler ve sinir pleksuslarının yakınında,
• Deri altına
• Trans mukozal
• Eklem içi
• Damar içi
Levoizomerik LA’lerin tanıtımı farklı şekillerde yapılabilir ve bölgesel anesteziyi daha güvenli hale getirebilir. Bu yolar şu şekildedir;
• Devazoaktif belirteçli epidural test dozu,
• Fraksiyonel peridural dozlar,
• Düşük ve intratekal minidoz,
• Sinir pleksus blokları için düşük hacimli çoklu enjeksiyonlar,
• Sinir stimülatörü kullanımı,
• Ultrason rehberliğinde bölgesel anestezi tekniklerinde
• Opioidler,
• Alfa 2 agonistleri,
• NMDA reseptör antagonistleri gibi adjuvan ilaçların eklenmesi,
Aesteziyolojide en sık kullanılan LA’lerin en önemli formülleri ve özellikleri sınıflandırır.Bu sınıflandırma şu şekildedir.

Amino Ester LA’lar

Lokal Anezteziklerin (LA) Klinik Yönleri ve SınıflandırılmasıBu grubun öncüsü kokaindir. Plazmatik esterazlar tarafından metabolize edilmeleri, kısa yarı ömürleri ve alerjik reaksiyonlarla ilişkili olmaları ile karakterizedirler. En yaygın olarak kullanılanlar prokain, kloroprokain ve tetrakaindir. Benzokainin bölgesel anestezide kullanımı yoktur.

Amino Amid LA’lar

Bölgesel anestezide en çok kullanılanlardır. Lidokain, bu gruptaki hemen hemen tüm yeni ilaçların karşılaştırıldığı tipik anesteziktir. Gecikme süresi, süresi ve toksisite gibi farklılıklara sahip olduklarında bile, tüm LA’lerde ortak bir etki mekanizmasına sahiptirler. İki büyük gruba ayrılabilirler: kısa süreli olanlar ve uzun süreli olanlar.
LA’lerin yavaş uzun salınımı, postoperatif ağrı yönetimini iyileştiren son gelişmelerdir. Lipozomlar ve polimerler gibi nanoyapılı taşıyıcılar, LA’lerin uzun süreli salınımını kolaylaştırır. Exparel®, rasemik bupivakain ile lipozomları birleştiren ilk onaylanmış lipozomal LA idi. Polimersomlar, melez taşıyıcıların ortaya çıkışına ilham veren, tamamlayıcı profillere sahip lipozomlara göre gelişmelere sahiptir. Ayrıca, analjezik etkisini uzatmak için ropivakainli çok lamelli veziküllerin araştırılması da yapılmaktadır.

Artikain

Orta potansiyele sahip kısa etkili bir LA’dır. Amid grubuna dahil edilmiştir, ancak metabolizmasını hızlandıran kimyasal bir özellik olan esterazlarla hızla hidrolize edilen ek bir ester grubu içerir. Artikain ve artisainik asidin plazma proteinlerine bağlanma oranı % 70’tir. IV articaine 80 mg sağlıklı bireylerde toksik etki oluşturmaz. Nöroaksiyal, oküler, intravenöz ve bölgesel bloklarda kullanılmıştır. Hızlı bir anestezi başlangıcının arzu edildiği, örneğin diş prosedürleri ve ambulatuar spinal anestezi gibi kısa bir etki süresi gerektiren prosedürler için uygun ve güvenlidir. En sık kullanımı, etkinlik ve güvenlik gösterdiği diş hekimliğidir. Vakaların % 90’ında tam anestezi, 1: 200.000 adrenalin ile % 4 60-80 mg artikain kullanılarak elde edilir.
Yumuşak doku ve kemik yoluyla iyi yayılır; çekimden sonra üst çenede bir dişin alveolündeki konsantrasyon, sistemik dolaşımdakinden yaklaşık 100 kat daha yüksekti. Karşılaştırmalı klinik çalışmalarda, etkileri lidokain, prilokain ve kloroprokain gibi diğer kısa etkili LA’lerden genel olarak önemli ölçüde farklı değildi. Articaine kullanımından sonra sık kalıcı parestezi vakaları tarif edilmiş olmasına rağmen, ortalamanın üzerinde nörotoksisiteyi gösteren kesin bir kanıt yoktur. Saralaya vd. 3. molarda ameliyat edilen 50 hastada% 4 artikain ile 1: 100.000 epinefrin ile% 2 lidokain 1: 100.000 epinefrin ile karşılaştırılmıştır. Bu araştırmacılar, articaine ve lidocaine için ortalama başlangıç süresinin sırasıyla 3.16 ± 0.55 ve 3.2 ± 0.48 dakika olduğunu bulmuşlardır.
Postoperatif analjezi articaine grubunda daha uzun ve etki süresi sırasıyla 144,2 ± 12 ve 197.44 ± 25 dk olan lidokaine göre 289.04 ± 40 ve 361.88 ± 40 dk idi. Ayrıca artikain’i daha güçlü olduğu ve daha uzun etki süresi ile daha iyi postoperatif analjezi ile birlikte önermektedir ve lidokaine bir alternatif olarak düşünülebilir. Pulpitisin varlığında bile artikainin, kanal tedavisi gören hastalarda lidokainden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Emzirme döneminde artikain kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır, bu nedenle kullanımı henüz tam olarak önerilmemektedir.

SameridinLokal Anezteziklerin (LA) Klinik Yönleri ve Sınıflandırılması

Bu ilacın karışık özellikleri vardır: LA ve μ-opioid kısmi agonisti. Yapısal olarak meperidine benzer. Esas olarak spinal anestezi için hala araştırılan bir bileşiktir (N-etil-1-heksil-N-metil-4-fenil-4-piperidin karboksiamid hidroklorür). Karaciğer hidroksilasyonu birincil metabolik yoldur ve hayvan çalışmalarında herhangi bir lokal nörotoksisite bulunmamıştır. Solunum üzerindeki etkisi doğrudan plazma seviyeleri ile ilgilidir. Sağlıklı gönüllülerde 25 mg ve intratekal bupivakain 15 mg, istirahat ventilasyonu üzerinde benzer etkilere sahiptir.
Sameridin ile tedavi edilen grupta hipoksiye ve hiperkarbiye ventilatuar yanıtın dikkat çekici bir şekilde azaldığı bulunmuştur. 0.73 mg / kg’lık intravenöz dozlar hiperkarbiye ventilatuar yanıtı baskılamaktadır. 150 µg / kg’lık klinik dozların ventilasyon üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Kasık cerrahisi ve ortopedik cerrahi için sırasıyla 15–25 mg sameridin intratekal dozları yeterlidir. 5-20 mg’lık dozlar, 100 mg intratekal lidokain ile karşılaştırılabilir. Avantajı, sameridinin rezidüel analjezi üretmesi ve postoperatif dönemin ilk saatlerinde opioid ihtiyacını azaltmasıdır., böylece postoperatif ağrının yönetiminde rol oynayabilir.

Centbucridine

Kimyasal olarak 4-N-butilamino-1,2,3,4-tetrahidroakridin hidroklorür olarak bilinen nonester, amid olmayan bir LA’dır. Patnaik ve ark. Tarafından 1982 yılında sentezlenen LA etkileri olan kinolon türevi bir ilaçtır. Lidokain’den 5 ila 8 kat daha güçlüdür, LD50’si ise lidokainin dörtte biridir. Vazokonstriktör ve antihistaminik etkileri vardır, hızlı etki başlangıcı (1-3 dakika), etki süresi uzar (2,5 saat) ve kardiyotoksisite veya nörotoksisite olayları bildirilmemiştir. Centbucridine, periferal sinirlerde infiltrasyon, konjunktival yüzey, nöroaksiyal anestezi, intravenöz bölgesel anestezi için araştırılmıştır; ancak çalışmaların çoğu dental anestezi üzerinedir. Çoğu çalışma% 0.5 centbucridine ve % 2 lidocaine’i benzer anestezik sonuçlarla karşılaştırır, ancak bazıları centbucridine ile tedavi edilen hastalarda daha uzun anestezi süresi bulmuştur. Centbucridine, diğer LA’ları tolere edemeyen veya epinefrin kontrendike olduğunda dişhekimliği hastalarında güvenle kullanılabilir.

Maksimum LA Dozu

Lokal Anezteziklerin (LA) Klinik Yönleri ve SınıflandırılmasıLokal anazteziklerin başka bir klinik yönü, her LA’nın maksimum dozlarıdır. Önerilen maksimum dozlar, ilaç endüstrisi tarafından keyfi olarak belirlenmiştir ve uygulama yoluna, vazokonstriktör içeren veya içermeyen anestetik tipine ve ayrıca hasta ve cerrahinin tipine göre değişiklik göstermektedir. Her birinin en güvenli ve en etkili miktarlarını belirlemek için özel olarak yürütülen çalışmalarla bu dozlar belirlenmeden en sık kullanılan LA’ler için önerilen maksimum dozları gösterir. Bazen önemli aralıklarla varyantlara dikkat edin; Avrupa’da 200 mg lidokain tavsiye edilirken, Amerika Birleşik Devletleri’nde epinefrin kullanılmadığında bu doz 300 mg’a ulaşır. Bu farklılıklara rağmen, istenmeyen toksik etkilerden kaçınmak için önerilen maksimum doz aralığının altında kalmanız önerilir.

Yeterli Anestezi Tekniği

Bölgesel anestezi teknikleri, sadece beklenen sonuçlarda değil, LA’lerin istenmeyen yan etkilerini azaltmak için de önemlidir. Spinal anestezinin, teorik olarak daha yüksek konsantrasyonlarla sonuçlanan interpleural enjeksiyondan farklı olarak, daha düşük LA plazma konsantrasyonları ürettiği ve dolayısıyla daha fazla toksik olay üreten prosedür olabileceği bilinmektedir. Ancak bu durum varsayımsaldır çünkü toksik olaylar periferik blokajlarda ve peridural enjeksiyonlarda daha sık meydana gelir. Farklı sinir blokları türleri için, aynı toplam enjekte edilen doz, mepivakain, lidokain, prilokain ve etidokain için farklı kan konsantrasyonları üretir; interkostal blok, en yüksek kan emilimini sağlayan bloktur ve ardından peridural boşlukta enjeksiyonlar yapılır.

Kaynakça:
https://www.lecturio.com/magazine/local-anesthetic/
https://www.nysora.com/foundations-of-regional-anesthesia/pharmacology/clinical-pharmacology-local-anesthetics/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.