Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Nöroimmün Ağlar ve Özellikleri

0 39

Ağlar, hücreler, moleküller, organlar, sosyal ilişkiler ve yaşam olayları arasındaki simetrik veya asimetrik ilişkileri ve grafiklerle gösterilen bağımsız faktörlerdir. Ağ tipi tasvir, blok şemalarında, sistem teorisi modellemesinde, iletişim, bilgi yollarında ve mantıksal ilişkilerde düzenleyici döngüleri sunma ihtiyacıyla da garanti edilir. Nöroimmün ağlar grafiklerdir ve görevi, onları birbirine bağlayan düğümleri (bazen merkezler) ve aralarındaki ilişki sistemini belirlemektir. Ancak sosyo-psikoimmünolojik yaklaşımda grafiğin geçerliliğinin sınırları molekül, organ ve organ sistemlerinin seviyelerini aşarken bireyi ve kişisel olanı da atlar. Bu yaklaşım altında ortaklıklar, sosyal destek, kontrol, iktidar, bölgesel ilke, hâkimiyet, teslimiyet, sosyal sıralama, grafikler, kenarlar ve merkezlerle özetlenebilecek bir dizi ilişki içinde sunulur. Bununla birlikte, zaman içindeki bağlantılar, psikosomatiğin anlatı çerçevesinde, bir grafik ve ağ olarak hastalıkların psikoimmunolojik yorumuyla da hizalanır. Bu nedenle, sosyo-psikoimmünolojinin belirli metagraf ağı birkaç grafik evresinde bulunur.
Nöroimmün Ağlar ve ÖzellikleriHasta tarafından açıklanan anamnez ve öykü, travmaları keşfetmek ve açıklamak için yazma veya konuşma terapisi kullanılır. Ayrıca erken travmalar için araştırma ve enfeksiyon zincirlerinin araştırılması, sosyo-somatik ilişkilerin altında yatan dramatik dinamikleri öğrenmek içinde bu yöntemleri kullanarak mümkündür. Kilit oyuncuların, baskın toplulukların, grupların ve aralarındaki ilişki sisteminin kişisel anlatıya dayalı olarak belirlenmesi ve sosyal düzeydeki gerginliklerin anlaşılması, sosyo-psiko-bağışıklık ağını çözmenin kaçınılmaz bir parçasıdır. Gerçek dramatik merkezler işte bu savunmasız kişilik tepkilerinin kalıplarını, travmatik yaşam olaylarını, sosyal rütbeye baskınlık ilişkilerini ve nöroimmün stres ağlarını birbirine bağlar.
Terapötik süreçte araştıran ve ortaya çıkaran kişi olduğu için, psikoimmünoterapi, dış ilişkiler kümesinin temsillerinin ve akılda üretilen zamanın gizlediği ilişkiler kümesinin yeniden düzenlenmesini içerir. Bu, sosyal davranışsal bilişsel ve klinik psikofizyolojik ilişki ağlarının bir ağ analizi anlamına gelir. Bu, ilgili yaşam olayları dizisi, kişilik ve psikolojik ağ örüntüsü ile derinlerdeki nöroimmün ağlara bile ulaşabilen anlatı temsil ağı arasında açıklayıcı yeniden düzenlemeler sunabilir. Durum, psikofizyolojik ve nöroendokrin ağlar, nöropeptit modelleri, sitokin ağları, hücre dışı haberciler, hücre içi moleküler yollar, genetik programlar ve transkripsiyon süreçleri gibi bu tür genişletilmiş ağları oluşturur. Fizyolojik ve patolojik olayların dinamiklerini ve tür tedavilerini belirleyen aşırı temsil edilen merkezler ve sınırlar da burada özetlenir.

Solomon Varsayımlarının Ağ Özellikleri

George Freeman Solomon, 1960’larda ve 1970’lerde psikoimmunolojinin bilimsel paradigmasını oluşturan, beyin, davranış ve bağışıklık arasındaki bağlantılara işaret eden öncülerden biridir. Psikoimmunolojik açıklamaları postülatlardan oluşan bir külliyatta toplamıştır. Nöroendokrin-bağışıklık ağlarının grafiği, çoğu düğümün birbirinin komşusu olmadığı, ancak herhangi bir düğümün komşularının muhtemelen birbirlerinin komşusu olduğu ve çoğu düğüme her yerden erişilebildiği gerçek küçük dünya ağları olarak görülebilir.

Nöroendokrin Bağışıklık Zinciri

Nöroendokrin bağışıklık zincirinin görevleri aşağıdaki gibidir:
• IL-1, paraventriküler NA sekresyonu – CRH-ACTH-adrenokortikal kortizol / hastalık davranışı, nöroendokrin immün geri bildirim, dopamin tükenmesine dayalı depresyonun inflamasyon teorisi veya azalan serotonin sekresyonu,
• İmmünolojik anormalliklere psikolojik veya ruhsal bozukluklar eşlik edebilir,
• Bağışıklık sisteminin aktivasyonu, merkezi sinir sisteminin aktivitesinde değişikliklere neden olabilir,
• Bağışıklık sinyali, merkezi sinir sistemini de etkileyebilir,
• Nöroimmün endokrin ekseninin bir parçası olarak bağışıklık sisteminin sitokinleri, stres kaynaklı endokrin süreçler dâhil olmak üzere endokrin regülasyonunda rol oynar,
• Sitokinler psikolojik süreçleri etkiler ve psikiyatrik semptomlara neden olur. Bağışıklık davranışı etkiler ve davranış, bağışıklık düzenleyici işlevlere yardımcı olabilir.

Nöroimmün Ağlar ve ÖzellikleriPsikonöro-Endokrin-Bağışıklık Zinciri

Psikonöro-endokrin-bağışıklık zincirinin bazı görevleri aşağıdaki gibidir:
• Psikolojik durumlar, özellikler, sinir ağları, stres hormonları ve bağışıklık sistemi (C-tipi kişilik, sağ ön hemisferik hakimiyet, kronik stres, depresyon, utanç, boyun eğme durumu)
• Uyarlanabilir başa çıkma stilleri ve kalıcı özellikler, bağışıklık hastalıklarının prognozunu iyileştirebilir ve duyarlı hastaları hastalıktan koruyabilir,
• Stresle başa çıkma ve stres yönetimini etkileyen kişilik özellikleri de dâhil olmak üzere özellikler, eksojen antijenik uyaranlara karşı bağışıklık tepkisini etkileyebilir,
• Duygusal değişiklikler ve sıkıntı (durum özellikleri), bağışıklık süreçleri tarafından kontrol edilen veya bozulmuş bağışıklık süreçlerinden (alerjiler, otoimmün, hastalıklar, AIDS) kaynaklanan bozuklukların başlangıcını, ciddiyetini ve seyrini etkileyebilir,
• Şiddetli duygusal ve zihinsel bozukluklar immünolojik bozukluklara neden olabilir,
• Bağışıklık fonksiyonları, değişen bilinç durumlarından da etkilenebilir,
• Deneysel davranışsal etkiler, immünolojik değişikliklere yol açabilir,
• Merkezi sinir sisteminin bazı bölgelerinin hasar görmesi ve uyarılması immünolojik değişikliklere neden olabilir,
• Merkezi sinir sistemi tarafından üretilen ve düzenlenen maddeler (nörotransmiterler, nöropeptitler, diğer nöroendokrin faktörler) bağışıklık süreçlerini etkileyebilir.

Sosyal-Psikonöroimmün Ağ Zincirleri

Sosyal-psikonöroimmün ağ zincirleri görevleri aşağıdaki gibidir:
• Kapsamlı ileriye dönük çalışmalarda, belirli psikolojik risk kalıpları, daha yüksek bir bağışıklık hastalığı insidansı ile ilişkilendirilmelidir,
• Stresin immünolojik etkilerini genetik, cinsiyet ve davranışsal faktörler etkiler,
• Yetişkin ruhu üzerindeki etkiye ek olarak, erken yaralanma ve travmatik anne-çocuk ilişkisi yetişkin bağışıklık sistemini etkileyebilir,
• Terapötik etkileme davranışı (psikoterapi, gevşeme, biofeedback ve hipnoz) da bağışıklık fonksiyonunu etkileyebilir,
• Olumlu duygular bağışıklık fonksiyonunu uyarır,
Ağdaki Köprüler
Ağdaki köprülerin bazı görevleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• İmmünokompetan hücreler, nöropeptidleri, nörotransmiterleri ve endokrin sinyalleri almak için reseptörlere sahiptir,
• Bağışıklık sistemindeki geri bildirim süreçlerinin düzenlenmesinde merkezi sinir ve hormonal faktörler rol oynayabilir,
• Lenfosit reseptörleri ayrıca, zihinsel bozuklukların ve merkezi sinir sistemi hücrelerinin özelliği olan dönüştürücü hassasiyetlerindeki değişikliklerden de etkilenir.

Ağdaki Hub’lar

Ağdaki hubun göreverleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Bağışıklık fonksiyonunu düzenleyen timik hormonlar, merkezi sinir sistemi etkisi altında olabilir,
• CRH, depresyon ile ilişkili depresyon ve immünosupresyon süreçlerinde ve semptomlarında rol oynar,
• Sinir ve bağışıklık sisteminin belirli hücre grupları bir arada meydana gelir,
• Doğum öncesi hormonal ortam, hem davranışsal hem de immün fonksiyonlar üzerinde kalıcı etkilere sahip olabilen, CNS ve bağışıklık sisteminin gelişimi üzerinde bir etkiye sahiptir,
• Uyku hem CNS’yi hem de bağışıklık süreçlerini etkiler,
• İmmünolojik süreçler ve belirli kişilik özellikleri (başa çıkma tarzı, dayanıklılık) uzun ömürlülükte rol oynayabilir,
• Beyin nörotransmiterlerinin sentezi için enzimler, immünokompetan hücrelerde ve nöronlarda bulunur,
• Sirkadiyen ritmin düzenlenmesinde rol alan ve stresten etkilenen nöronal bir hormon olan melatonin, bağışıklık fonksiyonunu etkiler,
• Mitojenler, güçlü, spesifik olmayan immünostimülanlar, sinir sistemi üzerinde de etkilidir,
• Bağışıklık hücreleri, çevredeki sinir sisteminin gelişimini ve işlevini etkiler,
• Lenfokinler, hipofiz hormonlarını doğrudan ve merkezi sinir sistemi yoluyla etkileyebilir,
• Merkezi sinir sisteminin bazı hücreleri lenfokin üretme yeteneğine sahiptir,
• Nöroimmün endokrin ekseninin bir parçası olarak bağışıklık sisteminin sitokinleri, stres kaynaklı endokrin süreçler dâhil olmak üzere endokrin regülasyonunda rol oynar,
Bu psikoimmünolojik gerçekler, psikofizyolojik ağlar aracılığıyla derin içsel etki uygulayan sosyal ve psikolojik ağ değişikliklerinin derin ilişkisini ve aynı zamanda psikosomatik ile geniş iç hastalıkları alanları arasındaki bağlantıyı da destekler. Haritalanan önemli psikosomatik konularının ağ tabanlı yorumu belirtilen ilkeleri takip eder. Sosyal ve nöro-immünobiyolojik ağlar, psiko gelişimsel merkezlerle bağlantılıdır. Yaygın, merkez benzeri anlatı odakları, tıpkı travma sonrası stres sendromu gibi, erken dönem anne-çocuk ilişkileri ve olumsuz çocukluk deneyimleridir. Çarpık erken dönem anne-çocuk bağlanma örgütleri, sözde iç çalışma modeli ve bazı somatik hastalıklar için gelişmiş riskler yaratan diğer kişilik özellikleri üzerinde bir etkiye sahiptir.
Nöroimmün Ağlar ve ÖzellikleriA tipi kaygılı kaçınan ikincil bağlanma organizasyonu, empatiyi azaltabilir ve varsayımsal olarak A tipi kişilik gelişimine yönelik bir eğilim oluşturabilir. Ayrıca, hâkimiyet, rekabet ve düşmanlık için çaba gösterme ve kardiyovasküler hassasiyete yönelik eğilimler yaratabilir. Buna karşılık, C tipi ikincil kaygılı / kararsız bağlanma organizasyonu, daha düşük benlik saygısı yaratır. İşlemsel olaylar, travmalar, boyun eğme duyguları ve kontrol kaybı arasındaki ilişkiler, tıpkı psikolojik anlam taşıyan kronik psikososyal stres faktörleri gibi sosyo-psikolojik katman ağlarında araştırılır. Aleksitimi veya sosyal engelleme ve C-tipi kişiliğin psikolojik ağ örüntüleri, tüm bunları artmış HPA aktivitesine, yüksek uyarılmaya ve artmış LC / NAerg aktivitesine dönüştürür. Böylece tüm bunlar sonunda, kontrol edilen bağışıklık hücresi ağının kesintilerinde somutlaşır. Daha sonra, hücrede modifiye edilmiş protein sentezinin bir sonucu olarak IL-1 ve IL-6, merkezi sinir sistemine ulaşır. Ve modifiye edilmiş dopaminerj ve serotoninerj moleküler ağ değişiklikleri yoluyla, psikolojik ağ modellerine ve depresyona kopyalanır.

Kaynakça:
frontiersin.org/articles/523925
uke.de/english/research/key-research-areas/neuro-immune-network-hamburg/index.html

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku