yönetim

Örgütlerde yaşanan çatışmaların birçok nedeni olabilmektedir. Örgüt kaynaklı çatışma nedenleri ve bireysel kaynaklı çatışma nedenleri olarak iki ana grup altında incelemek mümkündür. Örgüt Kaynaklı Nedenler Dokuz başlık altında incelenmektedir: 1. İş Bölümü: Toplu bir çabayı Yazının Devamı

ÖRGÜT VE YÖNETİM Genellikle örgüt ve yönetim kitaplarının girişinde beylik bir söz olarak "günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan örgütler ...." şeklinde başlanır. Aslında bu tür başlangıç tümceleri sorgulamadan kabul ettiğimiz "kendiliğinden gerçekler'' olarak görünürler Yazının Devamı

Mao Zedong. Çin'in en tartışmalı figürü olarak nitelendirilen Mao Zedong, Çinli komünist devrimci, politikacı ve sosyo-politik kuramcıdır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu, ülkeyi tek toplumlu sosyalist bir devlete dönüştürdü. Sanayiyi, ticareti, devlet mülkiyetinde ve toplumun her alanında uygulanan Yazının Devamı

Günümüzde yaşanan değişimler ve teknolojik ilerlemeler rekabet ortamını da etkilemiştir. Günümüzde şirketler rekabet ortamın da ayak da durabilmek ve değişimlere ayak uydurabilmek adına birtakım değişikliklere gitmiştir. İşletmeler rekabet ortamın da devamlılıklarını sağlayabilmek ve verimliklerini artırabilmek Yazının Devamı

Yönetim kavramı, toplulukların kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Her dönem ve ortamda amaçlara ulaşmak için en etkili araç kabul edilmiştir. Devlette, orduda, kabilede gibi... Tarihte imparatorluklar yönetilmiş, savaş stratejileri belirlenmiş ve ihtişamlı yapıtlar elde edilmiştir. Sanayi devrimi Yazının Devamı

Çevre de yönetim de birden çok anlamı olan, üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı olmayan kavramlardır. Çevre, basit olarak, "canlıların içinde yaşadığı ortam", en geniş tanımıyla ise "insan ve diğer tüm canlı varlıklarla birlikte doğanın ve Yazının Devamı

Yönetim, kavram, düşünce ve uygulama anlamlarında, tarih boyu dikkat çekmiş ve tartışma konusu olmuştur. Tarih boyunca farklı anlamlar kazanmıştır. Günümüzde de önemini korumakta ve farklı disiplinlerde tartışılmaktadır. Yönetim, tarihi süreçte öncelikle aileler için geçerli olmuştur. Yazının Devamı

Adını İngilizce Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Opportunite (fırsatlar) ve Therats'ın(tehditler) baş harflerinden alan bu analiz işletmeler, kurumlar ve kişiler için önemli ve stratejik bir değerlendirme analizidir. Stanford Araştırma Enstitü'sü tarafından 1960'dan 1970'e kadar Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :