Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Düşük Doğum Ağırlığı Epidemiyolojisi ve Faktörleri

0 118

Küresel olarak incelendiğinde yıllık olarak tüm doğumların tahmini % 15-20’si düşük doğum ağırlıklı (LBW). Gerçekleşmektedir. Düşük doğum ağırlıkları, neonatal ve postneonatal mortalite ve morbidite açısından daha büyük risk altındadır. Bu nedenle, düşük doğum ağırlığı prevalansını, prediktörleri ve olumsuz perinatal sonuçları ve ilgili olası önleme yöntemlerini vurgulanmalıdır.
Sosyodemografik, obstetrik (önceki kürtaj, hipertansif bozukluk, doğum öncesi ziyaretler ve prematürite) ve beslenme faktörleri düşük doğum ağırlığı riskini artırmıştır. Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlar, olumsuz perinatal ve çocukluk sonuçlarıyla ilişkilendirilmektedir.Bu sorunlar şu şekilde sıralanabilir;
• Düşük Apgar skoru,
• Neonatal ölüm,
• Yetersiz beslenme,
• Okul çağında öğrenmede zihinsel bozukluklar
Daha önce veya yakın zamanda morbiditeleri, hipertansif gebelik bozuklukları olan kadınların bakımının iyileştirilmesi ve prematüre, düşük doğum ağırlığını ve bunun olumsuz perinatal sonuçlarını azaltmayı amaçlayan öncelikler olmalıdır. Doğum öncesi ziyarete akıl sağlığının dahil edilmesi, yüksek riskli hamile bir kadının bakımının iyileştirilmesi ve toplum temelli kanguru anne bakımı uygulaması da önerilmektedir.

Düşük Doğum Ağırlığı Epidemiyolojisi

Küresel olarak tüm doğumların tahmini% 15-20’si düşük doğum ağırlıklı olup, yılda 20 milyondan fazla doğumu temsil etmektedir. Gelişmiş ülkelerde LBW oranı düşürülmektedir. Afrika ülkelerinde daha yüksek olan ve demografik ve sağlık sürveyans verilerine göre gelişmekte olan 10 ülkede% 15.9 olan düşük doğum ağırlığı dağılımı şu şekildedir;
• Burkina Faso’da % 13.45,
• Gana’da % 10.2
• Malawi’de % 12.15,
• Senegal’de% 15.7
• Uganda’da % 10
Düşük Doğum Ağırlığı Epidemiyolojisi ve FaktörleriEtiyopya hastanesinde LBW insidansı, son meta-analize göre Hawassa’da % 16.6 ve Etiyopya’da % 17 idi. Zambiya ve Tanzanya’nın DDA prevalansının % 10.6’sını göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen en yüksek prevalans, evde doğum, preterm doğum ve gebelik sırasında hipertansiyon, antepartum kanama ve komplike vakaların sevkini artıran ve DDA riskini artıran çalışma alanı farklılığından kaynaklanıyor olabilir. Çalışmalar, LBW prevalansının ülkeler arasında farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Örnek vermek gerekirse; Nijerya‘da % 7,3, Hindistan’da % 40,0 ve İran’da % 5-12 arasındadır.

Düşük Doğum Ağırlığının Belirleyicileri

Belirtilen düşük doğum ağırlığı ve erken doğum ile ilişkili en yaygın tanılar hipertansif bozukluklar, kanama ve akut veya kronik fetal sınırlamalardır(fetal sıkıntı veya intrauterin büyüme kısıtlaması). Güney Etiyopya’daki Hawassa Üniversitesi Kapsamlı İhtisas Hastanesinde yapılan yeni bir çalışma, önceki düşük, hipertansif gebelik bozukluğu, ANC ziyareti sıklığı ve doğumdaki gebelik yaşının LBW’nin en yaygın prediktörleri olduğunu göstermektedir.

Sosyodemografik Faktörler

Anne yaşı, DDA’nın önemli bir prediktörüdür. Gelişmekte olan ülkelerde yapılan bir çalışma 35-49 yaş arası anne yaşı LBW olasılığını artırdığı belirlenmiştir. Ek olarak, anne yaşı <20 sosyal desteğin olmaması ve kırsalda ikamet ve örgün eğitimin olmaması bir diğer LBW ile ilişkili faktörlerdir.

Obstetrik Faktörler

Prematüre, dünyadaki Ldüşük doğum kilosu için tek tahmin edici faktördür denilebilir. Bu durum farklı çalışmalar tarafından kanıtlanmıştır ve 37 haftanın altındaki gebelik yaşı DÇB riskini önemli ölçüde artırmıştır. Tamamlanan 37 haftadan önce doğum yapan kadınların düşük ağırlıklı doğum yapma riski daha yüksektir. Bu, farklı çalışmalarla ve Etiyopya’da yapılan sistematik bir inceleme ve meta-analizle uyumludur. Erken doğumun artan LBW oranları ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu tespit edilmiştir.
Yenidoğanlar önerilen doğum tarihine veya 37-42 haftaya ulaşmadan doğduklarında, küçük olmaları ve iskelet kası kütlesinde ve subkutan yağ dokusunda azalma olması muhtemeldir. Dahası, hipertansiyon, preeklampsi ve eklampsi, antenatal bakım takibinin olmaması, gebelik aralığı <24 ay olması, hamilelik sırasında depresyon ve maternal atak atma da LBW’nin diğer yaygın prediktörleri idi. Etiyopya’da yakın zamanda yapılan bir araştırma, daha önce düşük yapmış annelerin, ANC ziyareti sıklığının, doğumda gebelik yaşının ve gebelikte hipertansif bozuklukların doğumdaki düşük kilonun önemli belirleyicileri olduğu da tespit edilmiştir.
Ayrıca, annede neredeyse gözden kaçma ve perinatal ölümlerin önde gelen bir nedeni olan gebelikteki hipertansif bozukluk, Afrika’da düşük doğum ağırlığı artış eğilimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Muadillerine kıyasla, gebelik sırasında hipertansiyonu olan anneler arasında düşük ağırlıklı bir bebek doğurma riski daha yüksektirDoğum 37. gebelik haftasına ulaşmadan gerçekleşirse ilişki artar ve diğer çalışmalar da benzer bulgulara sahiptir. Bunun nedeni hipertansiyonun uteroplasental yetmezliğe yol açması olabilir. Düşük Doğum Ağırlığı Epidemiyolojisi ve Faktörleri
Benzer şekilde, çalışmalar ayrıca, DSÖ önerilerinden daha az ANV ziyareti (<4 ANC ziyareti) yapan annelerin, önerilen ANC ziyaretlerine bağlı olanlara göre düşük kilolu bir yenidoğan verme olasılığının daha yüksek olduğunu bildirilmiştir. Bu, başka kanıtlarla da desteklenmektedir. Bu, Gizaw ve diğerleri tarafından yapılan çalışmalarla benzerdir. Ek olarak, bulgular ayrıca Etiyopya, Danimarka ve ABD‘de yapılan bir çalışma ve bir meta-verinin kanıtladığı gibi, daha önce en az bir kürtaj yaptıran kadınların LBW yenidoğan verme konusunda en büyük risk altında olduğunu göstermektedir.
Kanada‘da yapılan araştırmanın analiz raporu yanında ayrıca Bossley’in [çalışmasına paralel olarak, birinci veya ikinci trimesterde düşük yapan kadınların DDA bebek riskinde % 35 ve sonraki gebeliklerde preterm bebek riskinde % 36 artış olduğu tespit edilmiştir. Etiyopya önceki olumsuz gebelik sonuçlarının son sonuçla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Bu, kürtaj türlerinin neden olduğu servikste fiziksel hasar, servikal tıkacın gerilme mukavemetinin azalması, daha sonra LBW’ye neden olan erken doğum ve olayın daha önce meydana gelmesinden kaynaklanan stres / depresyon ile açıklanabilir.
Bu nedenle, stres-depresyon önceki kürtajla önemli ölçüde ilişkilidir ve kadınların diyet çeşitliliğini azaltır, gelişim için hayati önem taşıyan fetal besinleri azaltır ve LBW riskinde artışa yol açar. Ek olarak, tedavi edilmemiş antenatal depresyon da bir başka önemli belirleyicidir.

Beslenme Faktörleri

Tanzanya’da yapılan bir çalışma, yetersiz beslenen gebe kadınların DDA riskini artıran başka bir faktör olduğu belirlenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde yapılan çalışmalar Etiyopya’da yapılan meta-analizler ve başka bir çalışma BMI <18.5 kg / m2’nin LBW oranını artırdığını göstermiştir. Etiyopya’da yapılan bir başka çalışma da hamilelik sırasında beslenme danışmanlığının ve hamilelik sırasında demir / folik asit desteğinin eksikliğini göstermiştir. Hamilelik sırasında gerekli besinleri almama, annede yetersiz beslenme, maternal anemi ve kadınların yetersiz minimum beslenme çeşitliliği skoru bağımsız olarak LBW ile ilişkilendirilmiştir.Düşük Doğum Ağırlığı Epidemiyolojisi ve Faktörleri
Kanıta dayalı bir tıp, demir takviyelerinin doğum ağırlığını iyileştirmedeki faydalarının, doğum öncesi programların kapsamını iyileştirmek ve gıda takviyesini teşvik etmek için artan çabalara olan ihtiyacı gösterdiğini göstermiştir. Yoksulluk ve kadınların statüsü gibi altta yatan sosyal faktörler de özellikle Güney Asya’da önemlidir. LBW’yi azaltmak için gıda alımını ve mikro besin durumunu, özellikle demir durumunu iyileştirmek gibi beslenmeye dayalı müdahaleleri, kadınların durumunu ve üreme sağlığını iyileştiren yaklaşımlarla birleştiren stratejilere ihtiyaç vardır.

Kaynakça:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12310105/#:~:text=In%20regard%20to%20social%2C%20economic,education%3B%20and%207)%20smoking.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30631017
http://jkscience.org/archive/Volume81/epidem.pdf

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

...