Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Kurşunun Üreme Sağlığına Zararlarını Önleyici Stratejiler

0 369

Günümüzde kurşuna maruz kalmanın üreme sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dair birçok bilimsel kanıt vardır. Maruz kalmanın ana kaynağı genellikle mesleki seçimlerdir. Ancak son yıllarda, özellikle Birleşik Devlet, Kanada ve diğerleri gibi gelişmiş ülkelerde kurşuna çevresel maruziyetin azaldığına şüphe yoktur. Bu azalmadaki ana rol, kurşunlu benzinin ortadan kaldırılmasına dair yapılan uygulamalardır. Yine de kurşun zehirlenmesi riski, diğerlerinin yanı sıra kurşun boya, kozmetik, geleneksel ilaçlar, elektronik atıklar ve sırlı seramik kaplar gibi bazı maruz kalma kaynaklarına bağlı olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hala devam etmektedir.
Araba akülerinin eritilmesi, üretimi ve geri dönüşümü ve kurşun kristal cam eşyalar gibi çok çeşitli endüstriyel hatlarda kullanımı nedeniyle kurşundan vazgeçmek çok zordur. Ancak son yıllarda kurşunun verebileceği zararların yaygınlaşmasında ve insanların sağlığını korumak için alınması gereken önlemlerde artış olmuştur. Yüksek BLL’ye sahip olmak için risk faktörlerinin belirlenmesi, kurşun zehirlenmesinin yaygınlığını ve şiddetini azaltmaya katkıda bulunmuştur. Bir bakıma, araştırmanın sonuçları insanların bu metalin toksisitesinin ve sağlıkları için oluşturduğu tehlikenin farkına varılmasına yardımcı olmaktadır.Kurşunun Üreme Sağlığına Zararlarını Önleyici Stratejiler
Son yıllarda yapılan sağlık müdahaleleri, kurşuna daha az maruz kalınmasında etkili olmuştur. Buna rağmen özellikle kadın ve çocuklara yönelik koruma önlemlerinin artırılması gerekmektedir. Bugüne kadar, güvenli kabul edilebilecek bir maruz kalma kurşun seviyesi yoktur. CDC, çocuklarda BLL’ler için referans değer olarak 5 μg / dL belirlemesine rağmen, epidemiyolojik araştırmalar, daha düşük kurşun konsantrasyonlarında bile olumsuz sağlık etkilerinin ortaya çıkabileceğini göstermiştir.
Kadınlarla ilgili olarak, 5 g / dL’nin altındaki BLL’lerde de olumsuz üreme sonuçları gözlenmiştir, ortalama kan kurşun 2,2 g / dL olan gebe kadınlarda delta-aminolevulinik asit dehidrataz (ALAD) aktivitesinde azalma saptanmıştır. Dişi üreme sistemindeki hasarlar 2,5 g / dL’nin üzerindeki BLL’lerde rapor edilmiştir. Kurşunun toksik etkilerinin korunması için bazı önleme stratejileri dikkate alınmalıdır. Önleyici tedbirler en azından aşağıdakileri içermelidir:
• Sağlığa maruz kalma kaynaklarını belirlemek için halkı bilinçlendirme kampanyaları geliştirmek
• Doğum öncesi bakımlarında tüm hamile kadınlar için risk faktörlerinin değerlendirilmesi
• Kurşuna maruz kalma kaynaklarından kaçınmak için doğurganlık çağındaki kadınların eğitimi
• Kan kurşun, ALAD aktivitesi ve idrar ALA gibi tanı testleri aracılığıyla tüm hamile kadınlar için kurşuna maruz kalmanın taranması
• BLL ≥ 5 g / dL olan çocukları ve hamile kadınları maruziyet kaynaklarından uzak tutmak
• İşverenlerin işyerlerinde kurşun seviyelerini düşürmek için önlemler almasını zorunlu kılmak
• Maruz kalan işçilerin koruyucu araçlar kullanmasını zorunlu kılmak
• Maruz kalan nüfus için daha fazla koruma sağlamak için düzenlemelerin gözden geçirilmesi
• Yerleşik standartlardan herhangi bir sapmayı tespit etmek için çevresel izleme (havada, toprakta, suda vb.)
• Vücudun kurşuna maruz kalmasını ve etkilerini değerlendirmek için yüksek hassasiyet ve özgüllükle yeni biyo belirteçlerin araştırılması

Cinsiyet Farklılığının Kurşun Toksisitesine Etkisi

Kurşunun sağlık üzerindeki etkisinde cinsiyetin etkisi tartışmalı bir konudur. Kurşunun maruziyeti, emilimi ve metabolizmasıyla ilgili cinsiyet farklılıkları bazı araştırmacılar tarafından bildirilmiş olsa da sonuçlar kesin değildir. İleriye dönük bir kohortta, kurşun maruziyeti ile nörogelişimsel toksisite arasındaki ilişkide cinsiyet farklılıklarının etkileri analiz edilmiştir. Kurşun seviyeleri gebeliğin erken ve geç dönemlerinde anne kanında, doğumda kordon kanında ve 2, 3 ve 5 yaşında çocukların kanında belirlendi.
Sonuç olarak, gebeliğin sonundaki kurşun konsantrasyonları ile davranışsal problem riski arasında önemli bir ilişki gözlenirken, 2- ve 5 yaşındaki çocuklarda ölçülen kan kurşunu kadınlarda artmış davranış problemleri riski ile ilişkilendirilmiştir. Önceki verilere göre, yaşamın erken döneminde kurşunun nörotoksik etkisine duyarlılığı erkeklerde kızlara göre daha yüksektir. Diğer yandan deneysel veriler, kurşunun immünotoksik etkilerine duyarlılığın kadınlarda daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu tutarsızlıkları aydınlatmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
İnsanlarda kurşuna maruz kalmanın biyolojik etkileri de cinsiyete göre farklı görünmektedir. Japonya’da yapılan bir çalışmada yazarlar, cinsiyetin kurşun maruziyetinin neden olduğu porfirin metabolik bozuklukları üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlanmıştır. Maruz kalan çalışanlarda kan kurşun, plazma delta-aminolevulinik asit (ALA), üriner ALA ve üriner koproporfirin (CP) belirlenmiştir. Erkek ve kadın işçiler arasında kandaki kurşun konsantrasyonlarında önemli bir farklılık gözlenmemesine rağmen, kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek plazma ALA konsantrasyonları ve daha yüksek idrar ALA ve CP atılımı vardı. Bu farkı açıklayabilecek mekanizma hala belirsizdir.
Üreme sistemi ile ilgili olarak, çok düşük seviyelerde kurşuna maruz kalma bile kadınlarda sağlık zararları gözlemlenmiştir. Tayvan’da yapılan bir çalışmada, düşük seviyeli kurşun maruziyeti ile kısırlık riski arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. İnfertil kadınlarda ortalama kurşun konsantrasyonu (3,5 g / dL), kontrol grubundakinden (2.78 g / dL) önemli ölçüde daha yüksekti. Ayrıca, BLL> 2,5 g / dL olan kadınlarda, BLL 2.5 g / dL olanlara göre üç kat daha yüksek infertilite riski vardı. Buna karşılık, kurşunun erkek üreme sistemindeki zararlı etkileri, kadınlara göre daha yüksek maruziyet seviyelerinde tespit edilmiştir. Kurşunun Üreme Sağlığına Zararlarını Önleyici Stratejiler
Kurşun ve diğer çevresel toksik maddeler için cinsiyet etkilerinin açıklamasını bulmanın önemi, Kadın Sağlığı Araştırmaları Derneği tarafından Ekim 2002’de Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü’nde bir yuvarlak masa toplantısında tartışılmıştır. Yukarıda belirtilen sonuçlara rağmen, birkaç araştırmada kurşun zehirlenmesine yatkınlıkta cinsiyet farklılıkları dikkate alınmıştır. Bazı çalışmalar, kurşuna maruz kalma ve sağlık bozukluğu arasındaki ilişkide cinsiyet karıştırıcı bir faktör olarak dahil edilmiştir. Bununla birlikte, bazı araştırmalarda, kurşunun zararlı etkileri açısından kadın ve erkek arasında farklılıklar bulunamamıştır.
Araştırmaların sonuçlarına göre, kurşun maruziyeti ile ilgili olarak erkekler ve kadınlar arasında aşağıdaki farklılıklar vurgulanabilir:
• Genel olarak, maruz kalmayan kişilerde kan kurşun seviyeleri erkeklerde kadınlara göre daha yüksektir.
• Kadın üreme sağlığı zararları, erkeklere göre daha düşük maruziyet seviyelerinde ortaya çıkabilir.
• Erken çocukluk döneminde doğum öncesi kurşuna maruz kalma ile ilişkili davranış problemleri yaşama riski kadınlarda daha yüksektir.
• Kurşunun nörotoksik etkilerine duyarlılığı erkeklerde kızlara göre daha yüksek görünmektedir.
• Kurşunun immünotoksik etkilerine duyarlılığı kadınlarda daha yüksektir.
• Biyolojik açıdan, kurşuna maruz kalmanın neden olduğu porfirin metabolik bozuklukları, kadınları erkeklerden daha fazla etkiler.
• Hormonların sentezinde ve işlevinde bozulma her iki cinsiyette de gözlenmiştir. Ancak, kurşunun üreme sistemini etkileyen mekanizmalarla ilgili olarak erkek ve dişi arasındaki farklılıklar hakkında çok az şey bilinmektedir.
Özetle, kurşunun sağlık üzerindeki zararlı etkilerinin daha iyi değerlendirilmesi için cinsiyet farklılığı önemli bir faktör olarak kabul edilmelidir. Kurşuna maruz kalmanın etkilerinin değiştiricisi olarak cinsiyetin rolünü daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kurşuna Maruz Kalma ve Çocukların Üreme Sistemi

Kurşunun çocukların üreme sisteminin gelişimini etkileyebileceği düşünülmektedir. Hem babadan hem de anneden kurşuna maruz kalmanın gametlerin yapısı ve işlevi üzerinde zararlı bir etkiye neden olabileceğine ve yenidoğanın sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğine dair kanıtlar vardır. Embriyolar ve fetüs çevresel toksik maddelere karşı son derece hassastır. Kurşun plasenta bariyerini geçip fetüse ulaşabileceğinden, gebelik sırasında kurşuna maruz kalmanın fetal gelişimi bozabileceği bilinmektedir.
Kurşunun yetişkinlerde testosteron düzeylerini etkilediği ve üreme bozukluğuna yol açtığı bilinmektedir. Düşük testosteron seviyeleri erkeklerde semen kalitesini düşürebilir ve genital malformasyonları artırabilir. Buna karşılık, kadınlarda yüksek testosteron seviyeleri, daha yüksek polikistik over sendromu (POS) ve ergenlik bozuklukları ile ilişkilidir. Buna rağmen, çocuklarda kurşuna maruz kalma ile androjen hormon düzeyleri arasındaki ilişkiye odaklanan az sayıda çalışma vardır. Bu konudaki birkaç uzunlamasına çalışmadan biri Rusya’da yapılmıştır.
Bu çalışma, 516 erkek çocukta organoklor kimyasallarının ve kurşunun büyüme ve pubertal zamanlamadaki etkisini değerlendirdi. Çocuklar çalışmaya 5-7 yaşlarında kaydedilmiş ve 18-19 yaşlarına kadar izlenmiştir. Kurşuna maruz kalma, ergenlik dönemindeki büyüme ile negatif ilişkilidir. Ayrıca kurşunun erkek ergenlik zamanlamasını geciktirebileceği öne sürülmektedir.
ABD’de kan metal konsantrasyonları ile testosteron seviyeleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada çocuk ve ergenlerin kandaki kurşun, kadmiyum, cıva ve selenyum konsantrasyonları ile serum testosteron seviyeleri belirlenmiştir. Kan kurşunu ve toplam testosteron (TT) arasında önemli bir ilişki gözlenmemesine rağmen, TT konsantrasyonları dördüncü çeyrekteki kızlarda birinci çeyrektekilere kıyasla önemli ölçüde daha yüksekti. Diğer yandan, Mexico City’de yürütülen ileriye dönük bir çalışmada, maternal patella kurşunu ve erken çocukluk dönemindeki kan kurşun kızlarda meme büyümesi ile ters orantılı çıkmıştır. Bunun yanında kızın maternal patella kurşunundaki artış, ileri yaş menarş ile ilişkilidir. Çocukluk çağındaki kan kurşunu kızlarda kasık tüylerinin büyümesi ile olumsuz olarak ilişkilidir ve erkek çocuklarda herhangi bir ilişki gözlenmemiştir.Kurşunun Üreme Sağlığına Zararlarını Önleyici Stratejiler
Kurşuna maruz kalmanın hem erkeklerin hem de kadınların üreme sağlığına zarar verebileceğine dair yeterli kanıt vardır. Kurşunun zararlı etkileri çoğunlukla mesleki olarak maruz kalan insanlarda gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, son yıllarda araştırmalar, bu hasarların önceden zararsız olduğu düşünülen kurşun seviyelerinde meydana gelebileceğini göstermiştir. Erkek üreme sistemi üzerinde gözlenen etkilerin çoğu, ejakülasyon hacmi, sperm yoğunluğu, anormal morfoloji, sperm sayısı ve hareketlilik gibi kurşunun semen kalitesi üzerindeki doğrudan etkisiyle ilgilidir. Ayrıca kurşun, folikül uyarıcı hormonlar, testosteron ve lüteinizan hormon gibi bazı erkek üreme hormonlarının konsantrasyonlarını değiştirebilir.
Kadınlarda, kurşuna doğum öncesi maruz kalmanın, çok düşük seviyelerde bile olsa, hem anne hem de fetüs için zararlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle, herhangi bir düzeyde kurşun maruziyeti, olumsuz üreme sonuçlarıyla ilişkilendirilebilir. Kurşun, diğerleri arasında kendiliğinden düşük, intrauterin büyüme kısıtlaması, erken doğum, ölü doğumlar, gebelik hipertansiyonu, preeklampsi ve düşük doğum ağırlığı gibi çok çeşitli olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilmiştir.
Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, kurşunun erkek ve dişi üreme sağlığını etkileyen mekanizmalarla ilgili hipotez önermiştir. Ancak, bu mekanizmaları netleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, kurşuna maruz kalma, hem erkek hem de kadın üreme sağlığı için bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bu toksik metalin hem erkek hem de kadınların üreme sağlığı üzerindeki zararlı etkilerinden kaçınmak için koruyucu önlemlerin alınması önemlidir.

Kaynakça:
https://www.who.int/ceh/capacity/preventing_reproductive_problems.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK361913/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku