Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Helikobakter Pilorinin Nörodejeneratif Hastalıklar ve Diğer Sağlık Koşulları ile İlişkisi

0 295

Yapılan araştırmalara göre Helikobakter Pilori enfeksiyonun nörodejeneratif hastalıklar ile ilişkili olduğu durumlar mevcuttur. Bu yazıda H.Pylori enfeksiyonun Nörodejeneratif sağlık koşulları ile olan ilişkisi üzerine bilgiler bulunmaktadır.

Alzheimer Hastalığı

Çok geniş kesitsel bir çalışma Helikobakter Pilori’nin enfeksiyonunun 60-90 yaşları arasındaki erişkinlerde daha kötü biliş ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Helikobakter Pilori’den bir protein laboratuvarda amiloid yapılar oluşturduğu gösterilmiştir ve bu nedenle Alzheimer hastalığında rol oynama potansiyeline sahiptir. Bunun gerçekte vücutta olup olmadığı henüz araştırılmamıştır. Bazı çalışmalar Alzheimer hastalığı ile Helikobakter Pilori enfeksiyonu arasında bir korelasyon bulmuştur. Ayrıca Alzheimer hastaları üzerinde yapılan küçük bir çalışma, Helikobakter Pilori eradikasyonunun bilişsel durumu ve beş yıllık sağ kalım oranını önemli ölçüde iyileştirdiğini bulmuştur.

Parkinson Hastalığı

Helikobakter Pilori, Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılan ana ilaçlardan biri olan L-dopa’yı bağlamaktadır. Bu ilacın emilimini azaltmaktadır ve potansiyel olarak bu tedaviyi daha az etkili hale getirmektedir. Danimarkalı büyük bir çalışma, Parkinson hastalığı tanısından 5 veya daha fazla yıl önce Parkinson hastalığı tanısı ile Helikobakter Pilori eradikasyonu tedavisi arasında bir ilişki bulmuştur. Bu, geçmiş enfeksiyonunun mevcut bir enfeksiyon kadar Parkinson hastalığı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.
Bazı çalışmalar Helikobakter Pilori eradikasyonunun Parkinson hastalığındaki motor dalgalanmalarını azalttığını göstermektedir, ancak bir çalışma enfekte hastalarda motor dalgalanmalarının enfekte olmamış hastalara göre daha düşük olduğunu bulmuştur. Başka bir çalışma, eradikasyon tedavisini takiben adım uzunluğunda iyileşmeler olduğunu, ancak sertliğin kötüleştiğini bulmuştur. Endişe verici bir şekilde, eradikasyon başarısızlığı yaşayan ve tedaviyi takiben Helikobakter Pilori pozitif olan hastalarda motor fonksiyonlarda hızlı bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. Günümüzde, Parkinson hastalığı hastalarında Helikobakter Pilori tedavisi, eradikasyon başarısızlığı ile ilişkili motor fonksiyonlarda bozulma potansiyeli nedeniyle önerilmemektedir.

Diğer Sağlık Koşulları

Cilt hastalığı: Yapılan bir çalışmada, orta veya şiddetli sedef hastalığı olan hastaların % 100’ü Helikobakter Pilori pozitif iken, hafif sedef hastalarının sadece % 37’si enfekte olduğu gözlemlenmiştir. Sedef hastalığı tedavisine Helikobakter Pilori eradikasyonu eklendiğinde sedef hastalığı semptomlarının düzelmesi daha hızlı olmuştur. Ayrıca, sadece eradikasyon tedavisi gören hastalarda sedef hastalığı da düzelmiştir. Başka bir çalışmada gastrik yakınması olan rosacea hastalarının % 81’inde Helikobakter Pilori bulunmuştur. Eradikasyon tedavisi alan pozitif hastalarda rosacea şiddetinde belirgin iyileşme gözlenmiştir. Kronik spontan ürtikerin (kurdeşen) çeşitli nedenlerinden biri olmaktadır. Kronik ürtiker hastalarında Helikobakter Pilori eradikasyonunu takiben genel remisyon oranı % 31’dir.
Migren: Birçok çalışma başarılı eradikasyon tedavisini takiben migren semptomlarında düzelme Helikobakter Pilorinin Nörodejeneratif Hastalıklar ve Diğer Sağlık Koşulları ile İlişkisiolduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bu ilişkinin gücü çalışmalara göre değişmektedir ve varyasyonları açıklamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, bir çalışmada, Helikobakter Pilori eradikasyonundan sonra klinik iyileşme bildiren kalan hastaların % 17’sinde migren baş ağrılarının tam olarak düzeldiği gözlenmiştir. Başka bir çalışmada, enfeksiyon klirensini takiben hastaların % 84’ünde klinik migren ataklarının şiddetinde anlamlı iyileşme saptanmıştır. Bazı çalışmalarda migren hastalarında Helikobakter Pilori enfeksiyonu prevalansı daha fazla olduğu bulunmuştur, ancak başka çalışmalarda buna rastlanmamıştır.
Solunum hastalıkları: Birkaç çalışma Helikobakter Pilori enfeksiyonu ile kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) arasında potansiyel bir ilişki olduğunu öne sürerken, diğer çalışmalar Helikobakter Pilori enfeksiyonu ile KOAH arasında bir ilişki göstermemiştir. Bronşektazi, tüberküloz ve akciğer kanseri de daha yüksek H. pylori ile ilişkili bulunmuştur. Helikobakter Pilori’nin daha doğrudan bir mekanizma uygulamak yerine önceden var olan enfeksiyonları şiddetlendirmesi mümkündür.
Osteoporoz: Helikobakter Pilori enfeksiyonu Japonya‘da osteoporoz için bir risk faktörü olmaktadır.

Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Olası Koruyucu Etkileri

Helikobakter Pilori enfeksiyonu birçok olumsuz sağlık sonucuyla ilişkili olsa da, enfeksiyon bazı sağlık koşullarına karşı koruyucu olmaktadır. Helikobakter Pilori enfeksiyonunun olası koruyucu etkileri aşağıdaki gibidir:
Gastroözofageal reflü hastalığı: Helikobakter Pilori, aşırı mide asidinin kalıcı mide ekşimesine ve diğer komplikasyonlara neden olabileceği bir durum olan asit reflüsüne karşı koruyabilen asit sekresyonunu azaltmaktadır. Bazı çalışmalar ve meta-analizler Helikobakter Pilori eradikasyonunun gastroözofageal reflü hastalığını (GERD) kötüleştirdiği, bazılarında ise hiçbir etki rapor etmediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca enfeksiyonu ile Barrett özofagusu ve özofagus adenokarsinomu gibi GERD ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığı daha düşüktür. Bununla birlikte, dünyanın bazı kesimleri birliği gösterirken, diğerleri göstermediği için bu ilişki sorgulanmaktadır.
Diğer gastrointestinal enfeksiyonlar: Helikobakter Pilori enfeksiyonu, kolera gibi diğer daha şiddetli bağırsak patojenleri ile enfeksiyon seyrini hafifletmektedir ve çocuklarda diğer gastrointestinal enfeksiyonlardan ishale karşı koruma sağlamaktadır.
IBD: Birçok çalışma Helikobakter Pilori enfeksiyonunun daha düşük IBD insidansı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Farelere Helikobakter Pilori DNA’sı verildiğinde veya canlı bakteriler bulaştığında kolit, kanama ve kilo kaybı gibi kolitle ilişkili semptomlara karşı daha dirençli olduğu bulunmuştur. Asya’daki Helikobakter Pilori enfeksiyonu olan kişilerde inflamatuar bağırsak hastalıklarında önemli ölçüde daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu da Helikobakter Pilori IBD gelişmesine karşı daha dirençli olduğunu göstermektedir. Bu korelasyon henüz tam olarak açıklanmamıştır ve bu bulgunun önemini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Çölyak hastalığı: Çölyak hastalığı daha düşük Helikobakter Pilori enfeksiyonu ile ilişkilidir. Bu,Helikobakter Pilorinin Nörodejeneratif Hastalıklar ve Diğer Sağlık Koşulları ile İlişkisi Helikobakter Pilori enfeksiyonunun Çölyak hastalığına karşı herhangi bir koruma sağlayıp sağlamadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Altta yatan mekanizmaları ve önemlerini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Astım ve alerjiler: Sanitasyon ve yaşam koşullarındaki iyileşmeler nedeniyle birçok ülkede Helikobakter Pilori enfeksiyonu prevalansı azalırken, Batı popülasyonlarında astım ve rinit gibi alerjik hastalıkların prevalansı % 32 artmıştır. Birkaç epidemiyolojik çalışma, H. Pylori enfeksiyonunun astım dahil olmak üzere daha düşük alerjik hava yolu hastalığı insidansı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Helikobakter Pilori taşıyan bireylerin astım, egzama ve alerjik rinit gibi eşlik eden alerjik rahatsızlıklara sahip olma olasılığı % 30 daha azdır. Bununla birlikte, bilim adamları Helikobakter Pilori’nin bu durumda gerçekten koruyucu olup olmadığı veya hem altta yatan diğer faktörlerin hem Helikobakter Pilori enfeksiyon oranlarını düşürmek hem de astım ve alerjileri arttırmak için komplo kurup uymadıkları konusunda anlaşamamaktadır.

Hayvan Araştırmaları

Helikobakter Pilori, bir yandan bağışıklık toleransına karşı adaptif bağışıklık tepkisini bozarken, diğer yandan kalıcı enfeksiyonu teşvik etmektedir, diğer yandan da oto-agresif ve alerjik T-hücresi tepkilerini inhibe etmektedir. Atopik dermatit, alerjik rinit ve astıma, IL-4, IL-5, IL-9 ve IL- 1,3 dâhil Th2 yolu sitokinleri aracılık etmektedir. Tregler Th2 yanıtını ve alerjiyle ilişkili IgE üretimini baskılamaktadır. Farelerin Helikobakter Pilori ile erken enfeksiyonu, solunum yollarındaki Treg hücrelerinin sayısını artırmaktadır ve böylece astım gelişimini önlemektedir. İlginç bir şekilde, yeni doğanlar olarak Helikobakter Pilori ile enfekte olmuş fareler, alerjenlere yanıt olarak yetişkinlikte enfekte olmuş farelere göre daha düşük düzeyde alerjik havayolu enflamasyonu göstermiştir.

Çocuklarda Bağlantılar

İnsanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, çocuklarda alerji ve Helikobakter Pilori enfeksiyonu arasında ters bir korelasyon olduğu bulunmuştur, ancak yetişkinlerde bu olmamaktadır. Çocukluk çağında Helikobakter Pilori edinimi, astım ve alerji riskinin azalması ile ilişkili görünmektedir. Şiddetli alerjisi olan çocukların hafif veya alerjisi olmayan çocuklara göre Helikobakter Pilori negatif veya daha az virülan bakteri bakterisi ile enfekte olma olasılığı daha yüksektir. Bu fenomenin bir açıklaması, yaşamın erken dönemlerinde mikroplara maruz kalmanın daha sonra alerjik hastalıkların gelişimini önlediğini belirten hijyen etkisi olabilmektedir.
Kore’de yapılan bir çalışmada, Helikobakter Pilori eradikasyonundan sonra, eradikasyonu olmayan pozitif hastalara ve H. pylori negatif kontrollerine kıyasla artmış alerji seviyeleri olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, dünyanın bazı bölgelerinde, düşük Helikobakter Pilori enfeksiyonu insidansı, çocuklarda daha yüksek alerji prevalansı ile ilişkili değildir. Bazı araştırmacılara göre, Helikobakter Pilori enfeksiyonu büyük olasılıkla kötü hijyenle ilişkili ve alerji geliştirme olasılığını azaltabilecek birkaç bulaşıcı patojenden sadece bir tanesidir.
Multipl skleroz: Şaşırtıcı bir şekilde, çeşitli çalışmalar Helikobakter Pilori enfeksiyonunun Helikobakter Pilorinin Nörodejeneratif Hastalıklar ve Diğer Sağlık Koşulları ile İlişkisimultipl skleroz üzerine koruyucu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Helikobakter Pilori enfeksiyonu konvansiyonel multipl sklerozlu hastalarda sağlıklı kontrollere veya opikospinal multipl sklerozlu hastalara göre anlamlı olarak daha az görülmektedir. Bununla birlikte, Helikobakter Pilori’nin MS gelişimi üzerindeki koruyucu etkisini desteklemek için bugüne kadar çok az katı epidemiyolojik veri mevcuttur. Ve bağlantı şu anda tamamen spekülatiftir.
Helikobakter Pilori çoğu kişide semptomlara neden olmamaktadır. Bazıları ise mide rahatsızlığı, mide ekşimesi, şişkinlik ve çeşitli bağırsak sorunları yaşamaktadır. Kişilerin yaklaşık % 20’si gastrit gibi enfeksiyonla ilişkili bir hastalık geliştirmeye devam etmektedirler. Uzun vadeli, Helikobakter Pilori ayrıca B12 vitamini eksikliği ve demir eksikliği anemisi olasılığını artırmaktadır. Bu enfeksiyon ile diğer kronik, otoimmün ve beyinle ilgili hastalıklar arasındaki bağlantı hala tam olarak anlaşılamamıştır.

Kaynakça:
msdmanuals.com
sinai.org
medlineplus.gov
uptodate.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.