Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Dalit İntihar Vakalarını Etkileyen Faktörler

0 283

Birçok kültürde olduğu gibi Hint toplumunda çeşitli ayrımcılık türleri hâkimdir. Hindistan’da yüzyıllardır alt kast’a karşı ayrımcılık yapmaktadır. Ancak çağdaş Hint toplumunda, kast temelli ayrımcılık intihar etmek için ciddi bir endişe konusu haline gelmiştir. Hint toplumunda kast temelli ayrımcılık maalesef hala mevcuttur. Birçok kast ayrımcılığı vakasında Dalitler, eğitim, istihdam ve eşit sosyal statü talep ettikleri için Hint toplumunun üst kastı tarafından zulüm görmüştür. Her yıl birkaç Dalit’li, zulüm ve ayrımcılık nedeniyle intihar etmektedir.
Bu yazıda, Dalitler arasında sosyal ayrımcılığa bağlı Dalit intiharını etkileyen faktörleri araştırılmaktadır. 2011’den 2021’e kadar çeşitli gazeteler, dergiler, yazılar ve makaleler aracılığıyla intihara ilişkin veriler toplanmıştır.

Kurbanların Cinsiyeti

Dalit erkeklerinin toplam 51’i (%63,75) intihar ederken, Dalit kadınlarının 29’u (%36,25) intihar etmiştir. Yapılan çalışma, Dalit kadınlarının çoğunun cinsel mağduriyet nedeniyle intihar ettiğini ortaya koymaktadır. Ancak Dalit kadınlarının başka sebeplerden dolayı taahhüt ettikleri az sayıda vaka vardır.

Son Yedi Yılda Dalit İntihar Vakaları

Dalit intihar vakalarının sayısının son yedi yılda istikrarlı bir şekilde arttığını ve her yıl meydana gelen vaka sayısında artış olduğunu göstermektedir. Şimdiye kadar, bildirilen Dalit intiharlarının sayısı sadece 2018 yılında azalmış, en yüksek Dalit intihar vakası 2020 yılında meydana gelmiştir. Mayıs 2021’e kadar, yazılı basında 9 Dalit intihar vakası yayınlanmıştır. 2020 yılında bildirilen intiharların sayısına dayanarak, 2021 yılı sonuna kadar Dalit intiharlarının sayısının 2020 yılında bildirilen sayıyı geçeceği tahmin edilebilir. Bu intihar vakaları her yerden toplanmıştır ve son yedi yılda ülke genelinde 10 eyaletin 15 ilçesinde yazılı basın ve bir önceki yıla göre önemli bir artışı temsil eder.

Mağdurun Yaş Grubu

Hindistan’da 21-30 yaş grubundaki Dalitlerin en fazla %35,00 (28) intihar ettiğini göstermektedir. İntihar vakalarının %27,50’si (22) 31-40 yaş grubuna aitken, %20,00 (16) intihar vakası 11-20 yaş grubuna göre ve %17,50’si (14) 41-50 yaş ve üzeri yaş grubuna yönelik intihar girişimidir. İntihar vakalarını 21-30 yaş ve 31-40 yaş gruplarına göre toplandığında elde edilen sayı 50 (%62,50)’dir. Bu, intihar oranının 21-40 yaş grubunda daha fazla olduğunu ortaya koyan önemli bir yüzdedir.
Unutulmamalıdır ki 21-40 yaş arası bir Dalit, toplumun ana akımına girmek için mücadele eden ve bunun için çaba sarf eden kişidir. Bu, topluluğun zihninde biraz umut tutan, başarısını elde ettiğinde ailesinin ve topluluğunun yükselmesi için bazı çalışmalar yapacağını düşünen yaş grubudur. Ama toplumun her yerinde, ister sosyal kurumlar, ister eğitim kurumları, isterse siyasi kurumlar olsun, her yerde sosyal ayrımcılıkla yüzleşmek zorundadır.

Mağdurların Mesleği

Dalit İntihar Vakalarını Etkileyen FaktörlerDalit öğrencileri arasındaki intiharların çoğu, eğitim kurumlarında ayrımcılık ve aşağılamanın sonucudur. Toplamın %31,25’ini temsil eden bu tür 25 vaka bulunmuştur. İşlenen intiharların yaklaşık %15,00’inde (12) tıp mesleğinde olan Dalitler yer alırken, Dalit işçileri işlenen intiharların yaklaşık %16,25’inde (13) yer almıştır. Ayrıca araştırma bulgularına göre kamu/özel sektörde çalışanların %12,50’si (10) ve işçilerin %11,25’i (9) sosyal ayrımcılık ve diğer nedenlerle intihar etmiştir. Ayrıca, çalışma intihar vakalarının %13,75’inde (11) herhangi bir mesleğinin olmadığı bulunmuştur.

İntihar Nedenleri

Dalit intihar vakalarının çoğunun (%42.50) sosyal aşağılamadan kaynaklandığını ve bunu cinsel taciz (%23.75), temel ihtiyaçların olmaması (%12.50) gibi intihara neden olan diğer bazı faktörlerin izlediğini ortaya koymaktadır. Hırsızlık vakaları (%6,25) ve intihar vakalarının geri kalan %15’inde intihar nedenleri hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Gazetelerin analizinden Dalit topluluğu halkının günlük olarak sosyal aşağılanma ile karşı karşıya kaldığı tespit edilmiştir. Bazen kastları adına bu aşağılanmaya katlanmak, bazen de toplumdan dışlandıkları için acı çekmek zorunda kalırlar. Dalit insanları yüzyıllardır bu toplumsal aşağılanma damgasıyla karşı karşıyadır. Bu damgalama, uzun yıllar bağımsızlıktan sonra bile Hint toplumunda yaygındır. Hindistan Hükümeti, kast ayrımcılığını ortadan kaldırmak için Anayasa’nın temel haklarında eşitlik hakkı için bir hüküm koymuş ve Anayasa, dokunulmazlık gibi sosyal kötülükleri ortadan kaldırmak için temel haklara da bir hüküm koymuştur.
Bunun sonucu olarak, Hindistan Hükümeti 1955 ve 1989’da dokunulmazlığı önlemek için bir yasa çıkararak Dalit topluluğunun yükselmesi için önemli çalışmalar yapmış ve topluluğa yönelik vahşeti durdurmak için SC/ST Yasası çıkarmıştır. Ancak tüm bu hükümlerden sonra bile Dalit topluluğunun insanlarına karşı sosyal ayrımcılık yapılmaktadır. Dalit topluluğu halkı bu yasalara sahip olmasına rağmen insanlara ve topluma karşı sosyal ayrımcılık ve vahşet yapıldığını düşündürmektedir ve bu nedenle üzüldüklerinden intihar ederler. Çalışma ayrıca Dalit topluluğundan kadınlarla birçok cinsel taciz vakası olduğunu da ortaya çıkarmıştır. Ancak tacize uğrayan kadınlar kendilerine cinsel taciz olayıyla ilgili seslerini yükselttiklerinde sesleri hiçbir yerden duyulmamaktadır.
Ulusal Suç Kayıtları Bürosu (NCRB) yıllık raporu, Hindistan’da her yıl 100.000’den fazla insanın intihar ettiğini belirtmiştir. Raporda belirtilen intihar nedenleri arasında mesleki/kariyer sorunları, izolasyon/sıkıntı, istismar, şiddet, ailevi sorunlar, ruhsal bozukluklar, alkol bağımlılığı, maddi kayıp, kronik ağrı vb. sayılabilir. Ancak, burada yer almayan başka nedenler de vardır. Hindistan’da Dalit İntiharları, Göçmen İşçi intiharları vb. gibi hala artan NCRB rekoru. 2019 yılında, Hindistan’da bildirilen toplam intihar vakası 1,39,123 ile oran yüzde 10,4 olmuştur. 2019 yılında intihar edenlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artmıştır (1.34.516). 2019 yılında intiharların çeşitli nedenlerinin olduğunu göstermektedir ve intiharların nedeni, sadece bir nedenle değil, birkaç nedenle gerçekleştiği için hala NCRB verilerine dahil edilmemiştir.
Araştırmacılar, NCRB’nin çeşitli nedenlerden dolayı yıllık raporda Dalit intiharlarına ilişkin ayrı verileri tutmadığını analiz etmişlerdir. Dalit halkına yönelik intihar vakaları da dahil olmak üzere diğer nedenler ve bilinmeyen nedenler hakkındaki verilere göre toplam intiharların yüzde 21.4’ünü oluşturmaktadır. Benzer şekilde, intiharların nedenleri arasında işsizlik, mesleki ve kariyer sorunları, yoksulluk ve sosyal itibarda düşüş de yer alır, bu da toplam yüzde 4,4’ünü oluşturur. Bildirilen tüm vakaların sadece Dalit intiharlarını içerdiğini söylenemez, ancak intihar vakalarının çoğu sadece Dalit topluluğu ile ilgilidir. Dalit intiharları Hindistan’da yükselen bir sorun haline gelmektedir, ancak hükümetin istememesi nedeniyle dikkat çekmediği için hala ayrımcılık ve yoksunluk nedeniyle intihar ettiklerinin altını çizmek gerekir.
Öğrenciler (7.4), işsizler (10.1) ve yevmiyeli (23.4) ile olan oran, ekonomik olarak fakir Dalit topluluğunu da içerebilecek intiharların yüzde 40,9’unu oluşturmaktadır. Ekonomik durumu gerekçelendiren intihar vakalarının yüzde 66,2’si (92.083) yıllık geliri 1 Lakh Rupisinden daha az olanları içerir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Oxford Yoksulluk ve İnsani Gelişme Girişimi’nin (OPHI) küresel çok boyutlu yoksulluk endeksine (MPI), 2018’e göre, Hindistan’daki her üç Dalitten biri (yüzde 33) yoksuldur.
Yoksulluk açısından üst kasttaki Dalitleri karşılaştırırsak, Hindistan’daki üst kast insanların sadece yüzde 15’i yoksuldur. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve 2010’da bahsedilen Oxford Poverty, Hindistan’daki Dalit nüfusunun üçte ikisinin yoksul olduğunu bildirilir. Eğitim durumu içindeki intihar oranlarının yüzde 23,3’ü (32,427) okuma yazma bilmeyenler yüzde 12,6 (17,588) ve 1,39,123 mağdurun yüzde 3,7’si (5,185) yüksek lisans mezunudur.
Hindistan’da Dalitler arasında erkeklerin yüzde 80’inin ve kadınların yüzde 64’ünün okuryazar olduğunu gösterir. Ancak Hindistan’da okuryazarlığın bir tanımı yoktur, adlarını yazabilenler okuryazar olarak kabul edilir ve okuryazar yaşlı yoksullarının çoğu hiç okula gitmemiştir. Dalitlerin okuma yazma bilmeme oranının en yüksek olmasının bir diğer nedeni, ekonomik durumlarının kötü olması, okuldaki ayrımcılık, okula girememesi vb. ve üst kast tarafından sosyal olarak dışlanmış olmaları nedeniyle okulu bırakma oranının artmasıdır.
Dalit İntihar Vakalarını Etkileyen FaktörlerHindistan’da yaklaşık 160 milyon dokunulmaz vardır ve sayıları belirsizdir, ancak bu bilgi güvenilir kaynaklardan elde edilmiştir. Üst topluluk tarafından Dalitler topluluğuna sağlanan sosyal ve ekonomik fırsatların olmaması nedeniyle, Hint Toplumunda okuryazarlık, sağlık, eğitim ve eşit statüden yoksundurlar. Dalitlerin hak ettiklerini aldıklarına inandıkları için Dalitlere karşı ihlal nadiren haberlerde gösterilmektedir. Dokunulmazlık damgası, günlük yaşamın tüm yönlerine yayılan, bugünü, geçmişi ve geleceği kapsayan kendine özgü bir acı biçimini gerektirir.
Dalit topluluğunun statüsünü yükseltmek için birçok yasa uygulanmış, ancak yine de sosyal eşitliği sağlayamamıştır. Sosyal reformlar, Dalit topluluğunun haklarını tanımak için üst kast toplumunun algısını/davranışını/zihniyetini pek değiştiremese de, Dalit halkına karşı birkaç kez şiddet uluslararası medyanın dikkatini çekti ancak bugüne kadar, Dokunulmazlık veya Dalit topluluğunun özel olarak kapsanan sorunlarına ilişkin böyle bir uluslararası sözleşme veya anlaşma yapılmamıştır. Bazı bireysel Dalit insanları, kendilerini zulümlerden korumak için soyadlarını değiştirmekte veya başka bir dine geçmektedir. Ancak üst kasttaki insanlar bile isimlerini ve dinlerini değiştirdikleri için Dalitleri hedef almışlardır.
Ancak bazen iyimser düşünce, Dalit bireyi ile şiddet olaylarına yol açmıştır. Dalitlerin toplumda normal bir birey gibi davranmaya çalıştıklarında hedef alındıkları bu tür birçok olay fark edilmiştir. Hindistan’da Dalit’in sandalet giydiği, bisiklete bindiği, bir düğün sırasında ata tırmandığı, kastlar arası evlilik yaptığı, tapınaklara girdiği, okulda yemek pişirdiği ve hizmet ettiği ya da bir yerde oturduğu için birkaç dövülerek öldürüldüğü vakalar bildirilmiştir. Artık Dalit’in ölesiye dövüldüğü haberleri her haber manşetinde yer alır.
26 yaşındaki Dharampal Diwakar Dalit genci, Uttar Pradesh’in Fatehpur Bölgesi’nde keçi için yaprak kopardığı için dövüldükten sonra, eylemle ilgili hayal kırıklığı nedeniyle intihar etmiştir. Üst kast soyadını aldığı için dövülen Dalit genci Bharat Jadhav, üst kast gibi benzer bir soyadı olduğu için dövülmüştür. , kilitlenme nedeniyle ve ben Saurashtra’dan Sanand’a biraz para kazanmak ve okumak için gelmiş ancak kolejlere alınmamıştır. Aslında bu olaylar soyadını ve gömleğimin düğmelerini açık tutma alışkanlığından dolayı başını belaya soktuğundan işimi bırakmak zorunda kalmıştır.
Bazen hayatta kalanlar, toplumdan aşağılanma ile karşı karşıya kalır ve bu da intihara yol açar. Dalitler, bir polis karakolunda üst kasttaki kişilere karşı davalarını kaydetmek veya sosyal eşitlik talep etmek istediklerinde çeşitli türlerde aşağılanma ve boyun eğdirme ile karşı karşıya kalırlar. Bu tür birçok durumda, Dalit halkı üst kasta karşı herhangi bir şikayette bulunduğunda polis tarafından kabul edilmemiştir. Dalitleri davalarını almak yerine yaptıklarından dolayı tehdit etmişler, birçok vakada yönetimin desteğini almaması nedeniyle intihar olayı meydana gelmiştir.
Tecavüz mağdurlarının vakalarının polis tarafından kayda alınmadığı veya toplumun ihmal ettiği için intihar ettiği birçok örnek vardır. Örneğin, bu olaylara benzer bir vakada, toplu tecavüze uğrayan mağdur, Uttar Pradesh’in Chitrakut semtinde vakasını kaydettirmesi için polise yalvarmıştır. Ancak 15 yaşındaki bir kız, zanlıya dava açamadığı için evde kendini asmış ve bunun üzerine polis soruşturma başlatmıştır. Vakaların çoğu, üst kasttan polis memurunun karakoldaki üst görevi ele geçirmesi nedeniyle meydana gelmiş ve üst kast toplumunun baskısı nedeniyle alt kast davalarıyla pek ilgilenmemişlerdir. Madhya Pradesh’in Guna Bölgesi’ndeki bir vakada olduğu gibi, bir Dalit çiftçi çifti polis vahşeti nedeniyle intihar etmiştir.
Polis memuru, tecavüz karşıtı bir eylem sırasında araziyi temizlemek için çiftçinin ayakta kalan ekinlerini yok ederken, çift onları durdurmak isteyince polis çiftin önünü kesti ve çifti sopalarla vahşice dövdü. Bu durum sonunda ve Rajkumar Ahirwar (38) ve eşi Savitri (35) de polis tarafından vahşice dövülünce altı çocuğu böcek ilacı içerek kendini zehirledi.Dalit İntihar Vakalarını Etkileyen Faktörler
Dalit kadınlarının durumu Hindistan’da daha kötüdür ve Devdasi sistemi Hindistan’ın birçok güney eyaletinde halen uygulanmaktadır. Devdasi sistemi pek çok yerde, herhangi bir kadın haklarını savunacaksa, halkın önünde soyularak çırılçıplak dolaştırılır veya toplu tecavüze uğrar. Kadın Gelişimi Araştırmaları Merkezi’nden Indu Agnihotri göre, NCRB verileri ayrıca her gün dört Dalit kadınının tecavüze uğradığını gösterir. Sosyal araştırmalar merkezinden Ranjana Kumari, Hindistan’da kadın olmak, bide fakir ve bir Dalitse, o zaman bundan daha kötü bir durum yoktur.
Bir STK olan Dalit İnsan Hakları Ulusal Kampanyası, Dalit kadınlarının yüzde 23’ünden fazlasının tecavüze uğradığını ve birçoğunun birden fazla tecavüz vakası bildirdiğini belirtmiştir. Tüm Hindistan Demokratik Kadınlar Derneği genel sekreteri Mariam Dhawale, birçok fail, cezasızlık duygusuyla cinsel suçlar işlemktedir. Hathras’taki vaka ile sadece polisin bilgisizliğinin görülebildiği değil, aynı zamanda Dalit ile ilgili vakayı nasıl ele aldıklarını da gösteren bir örnek alınabilir.
Uttar Pradesh’in Hathras semtinde 19 yaşındaki bir Dalit kadını üst kasttan insanlar tarafından tecavüze uğramış ve vahşice öldürülmüştür. Aileleri hemen yakındaki Chandpa polis karakoluna gitmiştir. Ancak polis memuru, davayı kayda geçirmek yerine aile fertlerine kötü davranmıştır. Polis memurlarının aile bireylerine haber vermeden kurbanı gece zorla yakması da bu olaya dâhildir. Üst kasttan gelen baskılar nedeniyle polis memuru da tüm tıbbi testler ve adli kanıtlardan taviz vermiştir.

Sonuç ve Öneriler

Çağdaş Hindistan’da Dalit İntiharları, önceki zamanlara kıyasla oranlarını artırmıştır. İntihar vakalarının ardındaki neden, daha önce çoğunlukla toplumda istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal karşılaştırma vb. durumlardır. Hindistan anayasası, marjinalleştirilmiş Dalitlerin eğitim almaları ve daha iyi iş fırsatları elde etmeleri için rezervasyon sağlamıştır. Bununla birlikte, Dalits topluluğu tarafından rezervasyon yoluyla eğitim ve iş almak, onlarla eşit bir şekilde durdukları için üst kast toplumu tarafından hoş karşılanmamıştır.
Aynı zamanda toplumun yürütme, yasama ve yargı sisteminden çok daha önemli bir rol oynaması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Toplumun davranışı Dalit topluluğuna bakış açısını değiştirmedikçe, eğitim ve istihdam yoluyla fırsat eşitliği talep etmeleri beklenemez. Devlet, medya, polis idaresi ve toplum, giderek artan sayıda Dalit intihar vakasının nedeni haline gelen toplumdaki Dalit topluluğuna karşı ayrımcılıktan eşit derecede sorumludur.

Kaynakça:
https://www.researchgate.net/publication/355944537_Dalit_Suicide_an_Emerging_Social_Problem_in_India
https://www.bloombergquint.com/opinion/student-suicides-why-do-numbers-disproportionately-tilt-towards-dalits
https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/dalit-suicide-case-why-rohith-vemulas-death-is-the-tipping-point-in-caste-bias-on-campus/articleshow/50698749.cms

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku