Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Küreselleşme Kavramı Ve Boyutları

0 388

Küreselleşme Kavramı Ve BoyutlarıKüreselleşme kavramı, sadece epistemolojik açıdan ele alınarak incelendiğinde, dünyanın bütünleşmiş tek bir parça ve pazar olması anlamına gelmektedir. Günümüz de küreselleşme kavramı ile ilgili pek çok tanım yapılmaktadır. Birden fazla tanımı bulunan küreselleşme kavramının net bir tanımı bulunmamaktadır. Gelişen teknoloji ve diğer gelişmeler küreselleşme kavramının sınırlarını genişletmiştir. Küreselleşme tanımı ile farklı tanımların bulunması ve ortak bir tanım çerçevesinde karar verilmemesinin nedeni toplumlar tarafından farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Bazı toplumlara göre evrenselleşme ve batılılaşma olarak tanımlanırken bazı toplumdan tarafından da bağımlılık, süreklilik ve benzerlik olarak tanımlanmaktadır .Küreselleşme kavramı bireyden bireye ve toplumdan topluma değişen bir kavramdır. Küreselleşme kavramı bireylerin içinde bulunduğu toplumsal değerlere göre ve dünya görüşlerine göre farklılık göstermektedir. bazı toplumlara göre küreselleşme toplumsal değerleri, batıcılığı temsil ederken bazı toplumlara göre ise kapitalizmi temsil eder.Gelişen teknoloji ve diğer gelişmeler ile birlikte küreselleşme hayatımızın her alanına girmiştir. Özellikle yaşanan teknolojik yenilikleri küreselleşmenin önünü açmış ve küreselleşmenin artmasına neden olmuştur. Kısaca küreselleşme özellikle iletişim araçlarının ve ulaşım araçlarının gelişmesi ve etkili kullanımının artmasıyla birlikte uzakların yakın olması dünya üzerinden farklı toplumlardaki bireylerin birbirinden etkilenmesi diyebiliriz.
Günümüzde bütün dünya ülkeleri tarafından kullanılan ve bütün dünyada yayılan küreselleşme sürecini olumlu ve olumsuz yanları bulunmaktadır. Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış. Bu durum ülkeler arasındaki maddi ve manevi değerlerin toplumdan topluma aktarılmasını sağlamıştır. Küreselleşme süreci ile birlikte toplumlar farklı ülkedeki farklı kültürel değerlere sahip toplumların değerlerini öğrenme fırsatı bulmuştur.
Küreselleşmenin Boyutları
Ekonomik Boyutu
Yaşanan gelişmeler ile birlikte ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış ve uzak yerler yakınlaşmıştır. Sınırların ortadan kalkması ile birlikte sermaye dolaşımı tüm dünyaya yayılmıştır. Küreselleşme ile birlikte geleneksel yöntemler kendini yeni oluşumlara bırakmıştır. Ekonomik küreselleşme ile birlikte mal ve hizmetler hızlı bir şekilde sınır ötesine taşınabilir ve kullanım alanını artırmaktadır.
Ekonomik küreselleşme dünya çapında faaliyet gösteren şirketleri birleştirmiş ve birlikte iş yapmasını sağlamıştır. Üretim fazla ürünlerin ülke dışına Pazar alanı bulmasını sağlayarak ticareti geliştirmiştir. Küreselleşme ile birlikte bir yerde var olan ürünlerin olmayan yerlere ulaşımı kolaylaşmıştır. Küreselleşmenin ekonomiye katkısını destekleyen gelişmelerden biri de teknolojik gelişmelerdir. Telekomünikasyon, bilgi ve ulaşım teknolojisindeki hızlı gelişmeler, WTO ve IMF gibi uluslararası kuruluşların çabasıyla dünya ekonomisinde sağlanan liberalleşme hareketleri, ülkelerin hızlı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmede piyasa ekonomisinin önemini kavramaları gibi faktörler ekonomik küreselleşmenin oluşmasına ortam sağlamıştır.
Küreselleşme ile birlikte bir ülkede var olan bilgi, teknoloji, sermaye, emek başka ülkelere yayılma imkanı bulmuştur. Uluslar arası şirketler ortak iş yapma imkanı bulmuş ve emek piyasasında çalışmak üzere çalışan bulamayan şirketler de uluslar arası çapta çalışacak kişiler bulabilmiştir. Bu durum her ne kadar olumlu yanı bulunsa da iş gücünü ucuzlatmıştır.
Siyasi Boyutu
Küreselleşme bireylerin ve toplumların hayatını birçok yönde etkilemektedir. Küreselleşme toplumları fiziki ekonomik ve diğer birçok alan da birleştirmiş ve tek bir toplum olma yolunda ilerletmektedir. Küreselleşme ile birlikte toplumlar sürekli iletişim ve etkileşim halindedir. Küreselleşme ile birlikte toplumlar farklı toplumların gelenek görenek ve dini inançlarını da yakından görme fırsatı bulmuştur. Küreselleşme ile birlikte farklılıklar ortadan kalkmaya başlamıştır. Yaşanan ilişkilerin artması sonucunda toplumlar tek tip olmaya doğru ilerlemektedir.
Küreselleşmenin etki ettiği yanı etkilediği unsurlardan biri de siyasi boyuttur. Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki ilişkiler ve ilişki türleri değişmiş ve gelişmiştir. Toplumlar geleneksel yapıdan ayrılarak daha modern ve yenilikçi ilişkiler kurmaya başlamıştır. Yaşanan gelişmeler “küresel siyaset” kavramını yaygınlaştırmıştır. Küresel siyasetin bazı unsurları bulunmaktadır. Bunlar; ulus devlet, sivil toplum, uluslar arası kuruluşlar ve yerel yönetimlerdir. Küreselleşme ile birlikte toplumlar farklı ülkelerin uyguladıkları siyaseti ve yönetim biçimlerini görmüş ve tanıma fırsatı bulmuştur. Tanıdıkları farklılıkları kendi ülkelerin de bulunan siyaset ve yönetim ile karşılaştırıp sentezleyerek değişiklikler yaratmışlardır.
Küreselleşme ile birlikte dünyada etkili olan ve hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından kabul göre uluslararası kuruluşlar da küreselleşmenin siyasi boyutunu etkilemektedir. Bu kuruluşların aldığı kararlar birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. Bu durum siyasetin de tek tip olmasına etki etmektedir. Ayrıca bu durum gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkeler üzerinde himayeci bir politika izlemesine neden olmuştur. Siyasi küreselleşme tek başına gerçekleşen bir süreç değildir. Özellikle ekonomik küreselleşme siyasi küreselleşmeyi etkilemekte ve yönlendirmektedir. Küreselleşmenin bu iki boyutu aynı zaman da ulus devletlerin otoritesine de zarar vermektedir.

Küreselleşme Kavramı Ve BoyutlarıKültürel Boyutu

Küreselleşmenin en etkili olduğu ve toplumları etkileyene en önemli boyutlardan biri de kültürel boyutudur. Sınırların ortadan kalkması ile birlikte toplumlar farklı toplumların gelenek, görenek ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmiştir. Küreselleşme toplumların giyim, kuşam, adet, gelenek ve göreneklerin değişmesinde etkili olmuştur. Küresel kültürün artması ile birlikte yerel bazda etkinlik gösteren kültüreler değişmeye başlamıştır.
Yaşanan teknolojik gelişmeler toplumları sürekli farklı toplumların özellikleri ile karşı karşıya bırakmaktadır. Küreselleşmenin kültürel boyutun da etkili olan unsurlardan bazıları şunlardır; televizyon, internet ve sinema küreselleşmenin kültürel boyutunu etkilemektedir. Küreselleşme sonucu kullanılan diller, önem verilen değerler değişmiş yerini birçok ulusun kabul gördüğü değerlere ve dilleri bırakmıştır. Bu ne kadar olumlu gibi görünse de toplumlar arasında çatışmaya neden olmaktadır. Ayrıca uluslar kimlik kargaşası yaşamakta ve ulusların kültürleri geri plana atılabilmektedir.
Daha önceden de belirtildiği gibi küreselleşme ile birlikte sınırlar ortadan kalmıştır. Kültürel küreselleşme ile birlikte kültürler arasında etkileşim artmaktadır. Her ne kadar bu durum kültürel anlam da gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkeler üzerinde etkinliği arttırsa da bazı olumlu kısımları da bulunmaktadır. Kültürel küreselleşme ile birlikte kültürel hoşgörü de artmıştır aslın.

Yazar:Nagihan Albayrak

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.